klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen  

Tisdag den 8 september hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

457047-gavel-on-white.jpg

----------

10. Vasaloppet 100 år 2022


Det är snart 100 år sedan det första Vasaloppet genomfördes 1922. Den första segraren var som bekant Ernst Alm från Norsjö. Även året efter vanns loppet av en Norsjöbo, Oskar Lindberg. I Mora och i Vasaloppets organisation pågår redan planering för hur 100-årsjubiléet ska uppmärksammas och firas. Rolf Hammar, tidigare ”Vasaloppsgeneral” har ett uppdrag att arbeta med jubileumsplanerna för Vasaloppets egen räkning. Rolf Hammar har under senare tid haft kontakt med både företrädare för Skidlöparmuseet och Gold of Lapland bland annat angående det kommande jubiléet. Från Vasaloppets sida ser man gärna att Vasaloppet uppmärksammas även i norsjöbygden och är positiva till samarbete.

Ingrid Ejderud Nygren berättar att hon varit i kontakt med olika intressenter i norsjöbygden, bland annat Gold of Lapland, Norsjöidrotten i samverkan och enstaka föreningar där det finns elljusspår. Alla som Ingrid pratat med har varit positiva till aktiviteter. Det är en världshändelse i skidsammanhang.

Hittills har det kommit fram två konkreta förslag: en film för att lyfta fram regionen och skidåkarna samt att det borde gå en buss från Norsjö till Vasaloppet för dem som vill åka 2022.

De som Ingrid varit i kontakt med vill gärna träffas, fysiskt eller digitalt, för att prata om hur vi kan göra detta på bästa sätt.

Politikerna i kommunstyrelsen diskuterar hur Vasaloppet 2022 kan uppmärksammas i norsjöbygden.

Beslut: Norsjö kommun godkänner medverkan i förberedelser inför Vasaloppet 100 år. Verksamhetsområdet kommunal utveckling får i uppdrag att ta fram en tids- och aktivitetsplan samt budget och förslag till organisation för Vasaloppet 100 år. Detta ska redovisas för kommunstyrelsen den 24 november. 

----------

11. Yttrande från Norsjö kommun avseende regional utvecklingsstrategi, Västerbotten – där tillit skapar utvecklingskraft

En ny regional utvecklingsstrategi tas nu fram för de kommande tio åren. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är det övergripande verktyget för länets samlade utvecklingsarbete. Ett yttrande från Norsjö kommun har arbetats fram. Sammanfattningsvis säger yttrandet att RUS behöver anpassas för att kunna utgöra ett utvecklingsverktyg för hela Västerbotten. Innehållet i yttrandet baseras på synpunkter från ett lokalt förankringsarbete där olika aktörer erbjudits att göra inspel till yttrandet. Följande parter har ingått i förankringsarbetet och erbjudits lämna synpunkter: Norsjö kommuns verksamheter, Norsjöbygdens Företag, Företagarna Norsjö, Gold of Lapland och Norsjöidrotten i samverkan. Innehållet är även förankrat hos kommunstyrelsens ledamöter under arbetsprocessen med remissyttrandet.

Här kan du läsa Norsjö kommuns svar på den regionala utvecklingsstrategin (pdf).

Kommunstyrelsens beslut: Norsjö kommun godkänner yttrandet som är skrivet. Kommunchef Eleonore Hedman får i uppdrag att lämna in yttrandet.

----------

16. Norsjö kommuns yttrande över Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

Norsjö kommun har fått möjlighet att uttala sig över utredningen Starkare kommuner –med kapacitet att klara välfärdsuppdraget. Norsjö kommun är inte officiell remissinstans men vill säga sitt då utredningen behandlar frågor har stor betydelse för Norsjö kommun och dess invånare.

Norsjö kommuns viktigaste ställningstaganden:
-Norsjö kommun motsätter sig bestämt förslaget om kommunsammanläggningar.

-Staten måste ta ett större finansiellt helhetsansvar för välfärdsproduktionen och samhällets grundläggande infrastruktur.

-Staten måste ta ett starkare grepp om kompetensförsörjningsfrågan och då med en tydlig geografisk dimension.

-Staten måste ha ett mer långsiktigt perspektiv och genom större uthållighet skapa rimliga planeringsförutsättningar för kommunerna.

Norsjö kommuns svar avslutas med att påtala att om staten inte genom sin ansenliga verktygslåda aktivt, uthålligt och uppfinningsrikt balanserar upp den snedvridning som uppstår genom platsers olika förutsättningar, är det bara en tidsfråga innan den geografiska sammanhållningen i landet kommer att rivas sönder.

Här kan du läsa svaret på utredningen (pdf).

Kommunstyrelsens beslut: Norsjö kommun fastställer och lämnar in yttrandet. Kommunchef Eleonore Hedman får i uppdrag att lämna in yttrandet.

----------

17. Medborgarförslag –förbättring av lekpark vid Ol-Persas väg

Det har kommit in ett önskemål om att förbättra lekparken vid området Ol-Persas för ett bredare utbud av aktiviteter främst för mindre barn. Lekparken är besiktad och åtgärdad enligt gällande normer.

Komplettering av ny lekutrustning har varit planerad under en längre tid men har fördröjts av ekonomiska skäl. Åtgärderna är i nuläget planerade att genomföras under hösten 2020.

Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen säger tack för förslaget. Då verksamheten har planerat in åtgärder i lekparken betraktas medborgarförslaget besvarat.

----------
18. Extra stöd till föreningar som påverkats av corona hösten 2020

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Norsjö kommun arbetar för att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att effekterna blir så milda som möjligt både på kort som lång sikt. Föreningslivet vilar på ideell grund men många föreningar har också en roll som arbetsgivare och arrangörer.

För att lindra påverkan på kommunens föreningar bör ytterligare stöd erbjudas till ideella föreningar som har sitt säte i Norsjö kommun som äger sina egna lokaler och som haft utebliven intäkt p.g.a. inställda aktiviteter/arrangemang under tiden 1 juni 2020 till 31 augusti.

I ansökan ska inkomstuppgifter från 2019 skickas med som bedömningsgrund för bidragsansökan. Föreningen ska också redovisa vilka åtgärder föreningen själv vidtagit för att minskasina omkostnader eller öka intäkter.

Kommunstyrelsens beslut: Att säga ja till extra pengar på totalt 193 000 kr till föreningar med egna lokaler under perioden 1/6–31/8 2020.

----------

19. Redovisning av beviljade bidrag till föreningar som påverkats av corona under perioden 2020-03-01—2020-05-31

Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2020 om att ett extrastöd på 200 000 kr till ideella föreningar som har sitt säte i Norsjö kommun och äger sina egna lokaler. Dessa föreningar kan beviljas stöd för utebliven intäkt på grund av inställda aktiviteter och/eller arrangemang.
Bidraget innebär att söka ekonomiskt stöd för att mildra de konsekvenser som tillkommit av coronaviruset, COVID-19 för tiden 2020-03-01 till 2020-05-31.

Fördelning:
Streetbears: Sökt belopp 20 000 kr. Beviljat belopp 0 kr.

Norsjö volley: sökt belopp 7000 kr. Beviljat belopp 0 kr.

Intresseföreningen Kulturbyggnader i Bastuträsk: Sökt belopp 7 700 kr. Beviljat belopp 5 000

Norsjö idrottsförening: Sökt belopp 95 700 kr. Beviljat belopp 13 000 kr.

Friluftsfrämjandet: Sökt belopp 15 500 kr. Beviljat belopp 12 000 kr.

Medan Folkets hus: Sökt belopp 106 154 kr. Beviljat belopp 61 000 kr.

Fromhedens idrottsförening: Sökt belopp 86 200 kr. Beviljat belopp 20 000 kr.

Bastuträsk Folkets hus: Sökt belopp 24 772 kr. Beviljat belopp 24 000 kr.

Holmträskbygdens byaförening: Sökt belopp 4 600 kr. Beviljat belopp 4 000 kr.

Raggsjö byaförening: Sökt belopp 47 007 kr. Beviljat belopp 20 000 kr.

Risliden/Lossmen sportklubb: Sökt belopp 42 000 kr. Beviljat belopp 11 000 kr.

Risliden byaförening: Sökt belopp 9 300 kr. Beviljat belopp 6 000 kr.

Hemmingens Byastuga: Sökt belopp 10 000 kr. Beviljat belopp 6 000 kr.

Stenbäcks hembygdsförening: Sökt belopp 9 549 kr. Beviljat belopp 6 000 kr.

Kvammarn/Lillholmträsk samlingslokal: Sökt belopp 6 500 kr. Beviljat belopp 6 000 kr.

Byaföreningen Ljusringen: Sökt belopp 20 135 kr. Beviljat belopp 6 000 kr.

Summa sökt belopp: 512 117 kr.
Summa beviljat belopp: 200 000 kr

Kommunstyrelsens beslut: Säger ja till fördelningen.

----------

23. Patientsäkerhetsberättelse 2019

Medicinsk ansvarig sjuksköterska, Carin Östlund, berättar om årets patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren, i det här fallet kommunstyrelsen, ska varje år skriva en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har skötts under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.

Här kan du läsa patientsäkerhetsberättelsen för 2019 (pdf).

Kommunstyrelsens beslut: Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare år 2019 antas.

----------

Här kan du läsa protokollet när det är justerat.

Publicerad:  2020-09-08 11:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen