klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Sammanfattning från kommunfullmäktige  

Måndag den 9 december hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

Kommunfullmäktige december 2019
6.
Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

Anita Björk (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. Kommunfullmäktige måste därför välja en ny ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut: Utser Ina Klingstedt (V) till ersättare.

----------

7.
Val av ersättare i valnämnden

Anita Björk (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden. Kommunfullmäktige måste därför välja en ny ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut: Utser Ina Klingstedt (V) till ersättare.

---------

8.
Val av ordinarie ledamot i Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum

Ida Broström (V) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum. Kommunfullmäktige måste därför välja en ny ledamot.

Kommunfullmäktiges beslut: Utser Bo Emanuelsson (V) till ordinarie ledamot.

---------
9.
Val av ordförande och vice ordförande 2020 – Trepartens renhållningsnämnd

Enligt trepartens renhållningsnämnds reglemente ska Norsjö kommun utse en ordförande och en vice ordförande. Dessa ska väljas på ett år räknat från
den 1 januari varje år. I Treparten roterar ordförandeskapet mellan de tre kommunerna Norsjö, Malå och Sorsele.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 § 117 att utse Mattias Degerman (S) till ordförande perioden 2019-01-01—2022-12-31.

Trepartens renhållningsnämnd beslutade 2019-11-19 att föreslå kommunfullmäktige utse Ingemar Johansson, Sorsele kommun, till ordförande och Mikael Abrahamsson, Malå kommun, till vice ordförande för 2020.

Kommunfullmäktiges beslut: Upphäver tidigare fattat beslut (om att utse Mattias Degerman (S), Norsjö, till ordförande) och utser Ingemar Johansson, Sorsele, till ordförande och Mikael Abrahamsson, Malå, till vice ordförande för år 2020.

---------
12.
Investeringsärende Verksamhetssystem omsorg
Under flera år har behovet att byta verksamhetssystem inom omsorgen varit känt. Under året har verksamhetssystem för omsorgen upphandlats. För att införa verksamhetssystemet behöver verksamheten en projektledare. Eftersom verksamheten inte har dessa resurser behövs medel tillskjutas.

Verksamheten vill ha 1 204 000 kr till införande av grundsystem, 400 000 kr till externa integrationer i andra system samt 296 000 kr övrigt idag ej kända tillkommande kostnader.

Mikael Lindfors (S) – ibland är man inte uppmärksam. Den här frågan har vandrat runt i budgetberedningen ett antal gånger. Vi var övertygade om att vi inte hade tagit investeringen, men det gjorde vi i juni 2019. Verksamhetssystem för omsorgens verksamhet 2 miljoner. Jag gör ett tilläggsyrkande. Det i juni beslutade investeringsmedlet för år 2020 återtas för projektet. 

Håkan Jansson (KD) – det har varit en lång resa. Jag är glad att det kommit tillskott att få investera och få till systemet inom omsorgen. Det har varit en tidstjuv.

Kommunfullmäktiges beslut:
Det i juni beslutade investeringsmedlet för år 2020 återtas för projektet.

Investeringsbudget beviljas med 1900 000 kronor i tilläggsanslag.

---------

16.
Regler och ersättningar för hemsändningsstöd 2020

Grundläggande service i glesbygden är en förutsättning för att människor ska kunna och vilja bo och verka där. I Norsjö kommun finns det i dagsläget endast två affärsidkare som bedriver dagligvaruhandel utanför tätorten och många kommuninnevånare får därför svårt att tillgodose sin försörjning av dagligvaror och livsmedel. Stöd kan lämnas för att det i glesbygd och landsbygd ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

Kommunfullmäktige har att fastställa regler och ersättningar för hemsändningsstöd till butiker. I förordningen om stöd till kommersiell service framgår att kommunen har att planera varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas.

Kommunfullmäktiges beslut: Fastställer regler för hemsändningsstöd 2020.

---------
18.
Investeringsärende – Laddning av elfordon på kommunala parkeringsplatser

Sverige har som mål att minska utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Norsjö kommun har som mål att kommunens verksamheter ska bidra till en hållbar miljö. Under 2019 har ett flertal supermiljöbilar upphandlats till Norsjö kommuns verksamheter. Just nu finns ingen uppsatt infrastruktur för laddning varken för kommunens egna fordon, för personal eller publik laddning i Norsjö. Redan beviljade medel finns till laddboxar till hemtjänstens fordon.

För att förbättra möjligheterna till laddning föreslår teknikavdelningen att investeringar påbörjas i infrastruktur förladdning. Det är just nu också möjligt att söka om stöd till denna typ av investering.

I nuvarande taxa finns beslutad avgift endast för motorvärmare när det gäller personalparkering, ett tillägg till denna bör därför arbetas fram som gäller laddning av fordon.

Den totala kostnaden för investeringen beräknas till 270000 kr. Bidrag kan återsökas för 50 % av investeringen. Tidsbegränsningar/tidsperspektiv För att kommunens egna fordon ska gå att både värma och ladda under vintern bör investeringen genomföras snarast möjligt. Laddarna förväntas kunna användas i 15 år.

Kommunfullmäktiges beslut:
Investeringsbudget motsvarande halva investeringen beviljas med 135 000 kronor i tilläggsanslag varav:
75000 kr avser kommunhuset
30000 kr avser Bastuträsk skola
30000 kr avser Norsjöskolan

Teknikavdelningen får i uppdrag att arbeta fram en ny taxa för laddning av personalbil.

---------

21.
Ny taxa för fotvård från och med 2020-01-01

Sedan 1980-talet har kommunen bedrivit fotvård för äldre personer från 65 år. Möjlighet har även funnits för övriga personer att boka fotvård. Avgiften för fotvård har inte höjts sedan 2016.

Hans Klingstedt (V) – vi måste kanske höja taxan men vi yrkar att man höjer avgiften till 150 kr för de som är under 65 år och 50 kr för de som är över 65 år. Då får pensionärer det lite billigare.

Magnus Eriksson (S) – varför vi hanterar taxan nu och inte i budgetfullmäktige. När vi fastslog taxorna så var förslaget att vi skulle upphöra med verksamheten. Det ville vi inte och nu kom vi fram till det här. Yrkar bifall till Hans förslag.

Lena Brännström (KD) – återigen har ett redan fattat beslut som inte uppmärksammats. När vi fattat beslut ska vi veta vad som ska gälla. Annars kan vi sluta ta hänsyn till fattade beslut. Yrkandet är att fotvårdstaxan 2020-01-01 fastställs till 400 kr per behandling för personer 65 år och äldre och 500 kr för de som är under 65 år.

Andreas Landin (L) – bifaller KDs förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:
Taxan för fotvården från och med 2020-01-01 höjs med 150 kr för de som är under 65 år och med 50 kr för de som är 65 år och äldre. 450 kr för de som är 65 år och äldre och 650 kr för de som är under 65 år.

Publicerad:  2019-12-09 17:50

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen