klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunfullmäktige

Sammanfattning från kommunfullmäktige 

Måndag den 25 mars kl. 18:00 hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg


Årsredovisning för 2018 års räkenskaper och förvaltning för Norsjö kommun

Årsredovisningen är ett samlat dokument som visar vad som har hänt i kommunen och dess bolag under året, såväl ekonomiskt som i verksamheterna.

Årsredovisningen innehåller en beskrivning av vad man i kommunen gjort under året, man gör en avstämning mot de mål som satts upp och dessutom finns det en bedömning av framtiden i redovisningen.
 
Politikerna i kommunfullmäktige ger sin syn på årsredovisningen. Både majoritet och opposition berättar vad de tycker fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Bland annat finns det en oro kring verksamheten omsorgs underskott.

Under allmänhetens frågestund passade tre personer på att kliva upp i talarstolen och lyfta upp vad de saknar i årsredovisningen. Bland annat valde en av personerna att ta upp de förändringar som gjorts inom äldreomsorgen. Personen hoppas att politikerna kan tänka om när det gäller matserveringen på boendena Gästis och Klockarbo.
Mikael Lindfors (S) svarade att Gästis och Klockarbo är lägenheter. Kommunen tog fram riktlinjer på vad ett trygghetsboede ska innehålla. Vi skulle inte spara pengar utan omfördela till dem som behövde det bättre – de som behöver hemtjänst.

Den andra personen valde att prata om underskottet och hur man arbetat inom kommunen för att få ner underskottet, bland annat genom inköpsstopp och vikariestopp. Uppmaningen är att kommunstyrelsen begär utfallet redan nu så att politikerna löpande kan se vad som händer med budgeten.
Mikael Lindfors (S) höll med om att det ska följas upp.

Person nummer tre frågade en fråga för SPF:s räkning. De hade läst i tidningen att omsorgen kostar 93 miljoner totalt. Hur mycket av det är äldreomsorg?
Mikael Lindfors (S) klev upp i talarstolen och gav svaret att drygt hälften av pengarna inom omsorgen går till äldreomsorgen.

Klicka här för att läsa årsredovisningen för 2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kommunfullmäktiges beslut: 
Godkänner årsredovisningen.

----------

Motion – Återinför matservice i matsalar på trygghetsboenden

Det har kommit in en motion från Kristdemokraterna, Lars-Åke Holmgren, där man vill återinföra matservice i matsalar på trygghetsboenden.

Omsorgen står kvar vid tidigare åsikt om att matservering på trygghetsboende inte är ett uppdrag för socialtjänsten. Kommunen har som uppdrag att se till att de som har beslut om att få matleverans också får det till sitt boende i form av matlådor. Det finns gemensamhetsytor där de boende kan träffas för att äta sin mat.  

Politikerna i kommunfullmäktige hade en debatt där det var tydligt att det fanns två sidor mot varandra. Det var stundtals ganska hårda ord och en het debatt.

Klicka här för att läsa debatten (pdf, öppnas i nytt fönster).

Klicka här för att läsa motionen (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen avslås, säger nej till motionen.

----------

Motion - Tillsvidareanställning av utbildade undersköterskor

En motion har kommit in där Kristdemokraterna föreslår att de undersköterskor som slutfört sin examen erbjuds tillsvidareanställning inom Norsjö kommun.

Klicka här för att läsa motionen (pdf, öppnas i nytt fönster)

Klicka här för att läsa svaret på motionen (pdf, öppnas i nytt fönster)


Lena Brännström (KD) – jag noterar tacksamt att verksamheten ser positivt på förslaget till motionen. De erkänner att månadsavlönade sannolikt medför bättre kontinuitet och bättre kvalitet i verksamheten. Men det som förvånar mig är att det behöver kopplas till projektet heltidsresan. Vi visste reda 2016 att närmare 20% av kommunens anställda skulle gå i pension inom fem år. 32 personer räknades avgå med pension inom omsorgspersonal. Man planerade bland annat genom undersköterskeutbildning. Men har vi tagit tillvara på kompetensen? De flesta har fått börja som timavlönade. Kanske hade det varit möjligt att jobba med frågan utan att hänvisa till heltidsresan. Först 2020 tar man konkret tag om heltidsresan och det ska ske med konsultstöd om medel tillskjuts med budgeten. Innan utredningen ör klart är vi på år 2021 och då har de gått i pension. Time Care Pool skulle lösa de stora bristerna. Nu finns det brister i programmet och måste sköta planering och lön av personal utan stadigvarande anställning manuellt. Tror till och med att SKL ansåg att de många timavlönade var orsak till den höga kostanden. Personalen ska känna trygghet i sin anställning och kunna planera sin tid och kunna leva på sin lön. De äldre ska känna sig trygga.

Mikael Lindfors (S) – vi är här för att ta ställning till att-satsen. Jag är tveksam till återremissen som skulle svara på annat än att-satsen. Av de som fullgjort utbildning så är det de flesta som fått fast anställning. Vi har inte valt att avslå utan motionen är besvarad. Jag ör ytterst tveksam att man ska lova anställningar och hoppa förbi allt som heter kollektivavtal.

Lena Brännström (KD) – det var drygt hälften som fått tillsvidareanställning. Jag är rädd att vi inte kan bemöta behovet av personal. Jag har hört många som lämnat Norsjö kommun men som inte fått tillsvidareanställning. Vi lovar inte, vi erbjuder. Istället för de som har utbildning så kommer det outbildade som ska arbeta med äldre.

Sara Eriksson (KD) – jag tycker att med dagens läge där vi i hela landet skriker efter vårdpersonal borde vi göra allt vi kan för att få de som utbildar sig till att stanna i Norsjö. Om fem år har vi 30 pensionsavgångar inom vård och omsorg. Ett sätt är att anställa dem så att det finns en trygghet i att ha ett jobb och stannar i Norsjö.

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen ”Tillsvidareanställning av utbildade undersköterskor” anses som besvarad. (Säger varken ja eller nej.)

----------

Taxa för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde

Från och med 1 juli 2019 får Sverige en ny lag. Lag om tobak och liknande produkter är en sammanslagning av tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen innebär bland annat att Sverige får fler rökfria miljöer.

Den nya lagen innebär också att det krävs tillstånd för att sälja tobak. Det gäller såväl den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning av tobak (partihandel). Tillstånd ansöks om hos kommunen som bland annat ska göra en prövning av sökandens lämplighet. Vid en prövning granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning (vandel).

Miljö- och byggavdelningen har därför tagit fram ett förslag till ny taxa för alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde.

Klicka här för att se taxan (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till att taxan ska gälla. Taxan gäller från och med 1 juli 2019.

----------

Kommunfullmäktiges övergripande mål Norsjö kommun 2019 -2022

Norsjö kommun har beslutat om en vision och fokusområden som ska gälla från och med 4 februari 2019. Baserat på visionen och fokusområden ska kommunfullmäktige besluta om övergripande mål för kommunen som ska gälla under mandatperioden 2019 - 2022.

Magnus Eriksson (S) – ändringsyrkande under mål 5. Indikatorer under punkten 3, ändra till: Personer som får insats från omsorgens verksamheter. I övrigt bifall.

Klicka här för att läsa de övergripande målen (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till de övergripande målen (men med en ändring under mål 5, se ovan). Målen ska gälla under 2019-2022.

----------

Ombudgetering av medel ur 2018 års budget till 2019

Under vissa omständigheter kan pengar föras över från ett budgetår till ett nytt. I det här fallet är det pengar som förs över från 2018 till 2019.

Klicka här för att se förslaget till ombudgetering (pdf, öppnas i nytt fönster).

Klicka här för att se förslaget till ombudgetering - investering (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till ombudgeteringarna.

----------

Här hittar du protokollet när det är justerat.


Publicerad:  2019-03-25 18:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen