klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Sammanfattning från kommunfullmäktige  

Tisdag 19 juni kl. 18.00 hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

judge-gavel-14612873136IO.jpgSatsning för ökad andel behöriga lärare

Behörigheten för lärare inom Norsjö kommuns grundskolor ligger enligt Skolverkets uppgifter på 47 %.

Genom att arbeta för fler legitimerade lärare görs nu en satsning på 6 miljoner kronor för bättre pedagogisk kvalitét.

Syftet med satsningen är att höja den pedagogiska kvalitén och målsättningen är att öka andelen legitimerade lärare till minst 85 % innan juli 2023.

Pengarna för satsningen läggs utanför ordinarie budget.

Satsningen pågår till och med 2023 eller till dess att målet med satsningen uppnås.

Klicka här för att läsa mer om satsningen (pdf, öppnas i nytt fönster)

Klicka här för att läsa samverkansprotokollet (pdf, öppnas i nytt fönster)

----------

S: Menar att det här är en unik satsning som är oerhört viktig då kommunen står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera lärare. 6 miljoner kronor satsas på detta, det kommer att belasta resultatet för några år framåt. Efter två dagar var Arjeplog inne på samma spår. Vi har idag lärare som ringer och frågar om det är sant. Spåren i satsningen är framtagna tillsammans med verksamheten.

C: Tycker att det är bra att majoriteten gör en satsning men att de inte blir kloka på målsättningen. De menar vidare att man inte utrett varför det blivit den situation vi har idag, att det är låg behörighet. Vi ser inte samma situation i kringliggande kommuner. Varför bara satsa inom utbildningsområdet? Vi har problem att rekrytera inom flera områden.

L: Anser att det är viktigt att vi har behöriga lärare och att det är bra att Norsjö kommun gör en satsning. Men de vill att man undersöker var problemet är eftersom vi har låg behörighet och lärare har slutat. Om vi upptäcker ett problem kan vi åtgärda det.

KD: Undrar hur väl förankrat det här är ute i verksamheten. De vill ha mer kött på benen så att vi vet vad som slår rätt. Att vi behöver lärare är en problematik som Norsjö kommun delar med fler kommuner.

----------
Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till satsningen.


**********


Medborgarförslag – Dokumentärfilm om Torgny Lindgren


Det har kommit in ett medborgarförslag där de som lämnat förslaget vill att en dokumentärfilm om Torgny Lindgren görs.

Kommunal utveckling ser positivt på alla aktiviteter som kan bidra till att besöksmålen i kommunen utvecklas. Idag har kommunen inga möjligheter att själv sätta igång sådana projekt som en dokumentärfilm.

Kommunen ser gärna att initiativ tas av föreningar eller andra aktörer som kan undersöka möjligheten att genomföra dokumentärfilmen.

Kommunen kan hjälpa till med stöd och råd kring eventuell projektansökan.

Kommunfullmäktiges beslut:
Norsjö kommun erbjuder hjälp med råd och stöd för en eventuell projektansökan.

**********

Motion – Tillsvidareanställning av utbildade undersköterskor

Det har kommit in en motion där Kristdemokraterna föreslår att de undersköterskor som genomfört sin examen erbjuds tillsvidareanställning inom Norsjö kommun.
Norsjö kommun har en upparbetad rekryteringspolicy där rutiner kring personal- och kompetensförsörjning beskrivs, och som innefattar hela rekryteringsprocessen från vakant tjänst till att befattningen lämnas.
Kommunen har en utmaning i att möta framtida kompetensförsörjning inom flera yrkesgrupper, däribland undersköterskor.
Omsorgen är positiv till förslaget, men det behöver ses i ett helhetsperspektiv kopplat bland annat. till det pågående projektet heltidsresan, behov av verksamhetsstöd för att kunna planera bemanning m.m. Detta arbete är under process.

----------

Lena Brännström (KD) – yrkar återremiss på svaret. Min skriftliga reservation saknades i kallelsen. Underlaget är tunt. Det skulle vara intressant att veta hur många som fått anställning av de som gått utbildningen. Hur det har gått med heltidsresan, är det med i detta? Jag skulle vilja se en jämförelse mellan vikariekostnader kontra om de var tillsvidareanställda. Det är mycket administration kring att hoppa in som vikarie, det är resurskrävande. Jag är förvånad över att socialdemokraterna gick emot detta när de centralt på riksplanet har sagt att det här vill man ha – att det ska finnas personal i vården.

Mikael Lindfors (S) – yrkar att ärendet ska avgöras idag.

----------

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet återremitteras, vilket betyder att frågan ska undersökas mer innan ett beslut fattas.

**********

Årsbudget 2019 jämte plan för 2020-2021


Årsbudgeten för 2019 bygger i grunden på de budgetbelopp som budgetberedningen föreslagit. Respektive verksamhetsområde under kommunstyrelsen och gemensamma nämnder har processat fram budgetförslaget. Budgetberedningen har därefter behandlat budgetförslagen från kommunstyrelsens verksamhetsområden och gemensamma nämnder. På grund av att det är valår ska kommunfullmäktige i junisammanträdet besluta om preliminära budgetramar.

Definitiv budget beslutas av kommunfullmäktige i slutet av oktober.

C, KD, L har kommit in med ett motförslag till budgeten.

Under sammanträdet diskuterar ledamötena de två förslagen.

Ledamötena för S och V menar att den budget som de lagt är en jordnära budget utan chansningar. Den är framtagen med full öppenhet för oppositionen. Den satsning som S och V gjort på lärare ligger utanför budget. Alliansen skulle komma med ett budgetförslag till kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni, men dokumentet kom inte fram förrän i torsdags.

Alliansen (C, KD och L) svarar att de behövde kontrollera siffror och eftersom den personal som kunde svara på frågorna inte var på plats drog det ut på tiden. Mycket av majoritetens förslag finns med i alliansen budget men den skiljer sig på flera punkter. Alliansen menar att det på många sätt går bra för Norsjö men inte överallt. Norsjö kommun har en vikande befolkningsmängd, brist på behörig personal och ökad otrygghet i samhället.

Här kan du läsa de olika dokumenten som handlar om budget:

Budget 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Investeringar 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Övriga budgethandlingar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Taxor och avgifter 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Oppositionens förslag - driftsbudget (pdf, öppnas i nytt fönster)

Oppositionens förslag - Taxor och avgifter (pdf, öppnas i nytt fönster)

Oppositionens förslag - Investeringsbudget och plan (pdf, öppnas i nytt fönster)


Kommunfullmäktiges beslut:
Godkänner det förslag som S och V tagit fram.

**********


Slutredovisning ”Resecentrum”


Byggnaden med markområden, körytor för bussar, planteringar samt parkeringar har kostat strax under 20 miljoner kronor.
I slutet av maj 2014 brann den gamla busstationen ner till grunden. I januari 2015 köpte Norsjö kommun den brandskadade tomten av den dåvarande ägaren för 850 000 kr.

Byggnaden består av vänthall på ca 66 m2 och som finns placerad i mitten av huset. I entrén finns även en handikappanpassad toalett som är tillgänglig hela dygnet. Vänthallen omges av ytor för bussgods och grillrestaurang.

Mellan Storgatan och byggnaden är marken belagd med plattor med en fontän i mitten. Kring fontänen är ett stort antal blommor planterade och hela markområdet omges av olika träd buskar och blommor.

För långtidsparkerade bilar finns en större parkering placerad vid infartsvägen för bussarna. Dessa parkeringar har utrustats med motorvärmarstolpar och även 2 fickor där möjlighet finns att ladda elbil.

Under skolår vardagar är det 48 ankommande och avgående bussturer från Norsjö Resecentrum varje dag. Lördagar och söndagar ankommer och avgår totalt 14 bussar. Även s.k. ringbilar angör vid terminalen.

Den konstnärliga utsmyckningen står Lotta Holmgren, boende i Ajaur, för. Inne i väntsalen finns en skylt uppsatt som påvisar att Norsjöborna känner stolthet över flera nationellt och internationellt framgångsrika personligheter och idrottslag.

----------
Robert Boström (C) – tycker det är olyckligt att vi avslutar projektet innan vi fastställt att allt är färdiggjort. Det saknas ett staket, några skyltar ska sättas upp samt en del andra mindre saker. Det är helt enkelt olyckligt att vi avslutat innan allt var klart.

----------
Kommunfullmäktiges beslut:
Godkänner slutredovisningen.

**********

Åtgärder vid skateparken

Den nya Arenaparken som invigdes under hösten är för första året tillgänglig för allmänheten. Under våren 2018 har man redan kunna se att satsningen är mycket uppskattad av barn och ungdomar.

Vid skateparken finns en kulle vars baksida ska täckas med gräs. En gräsyta kommer att försvåra och fördyra skötsel samt kommer att medföra att gräs och jord förs in på skatebanan. En bättre lösning vore att anlägga ytan med konstgräs eller annat material, alternativt sätta ett hinder som motverkar att man kan åka över på andra sidan.
Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till åtgärderna, de får kosta 200 000 kr

**********

Här kan du läsa protokollet när det är justerat.

Publicerad:  2018-06-19 19:20

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen