klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen  

Tisdagen den 24 april hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg

Information om BBIC

Barns behov i centrum, BBIC, är ett arbetssätt och struktur som används i alla barnutredningar i Norsjö kommun. I Norsjö fungerar kommunstyrelsen som socialnämnd, därför informerade 1:e socialsekreterare Rebecca Eriksson ledamötena i kommunstyrelsen om hur socialtjänsten arbetar efter BBIC.

Strukturen är framtagen och ägs av socialstyrelsen. Verktyget är till för socialtjänstens myndighetsutövning.

Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället.

Det finns nio grundprinciper som ska ligga till grund för socialtjänstens arbete med barn och unga:
1. utgå från barnets rättigheter
2. låta barnets bästa vara avgörande
3. sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn
4. ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation
5. göra barnet, familjen och nätverket delaktiga
6. ske i samverkan med andra professioner och verksamheter
7. bygga på en evidensbaserad praktik
8. motverka svårigheter och förstärka resurser
9. systematiskt följa barnet och insatserna.

Det här är en informationspunkt - kommunstyrelsen tar inget beslut i frågan.

**********

Ungdomsinitiativ - Bättre underhåll på badplatserna

Det har kommit in ett ungdomsinitiativ med ett förslag om att kommunens badplatser ska tas hand om på ett bättre sätt.
Avdelningen fritid och service ska se till att skötseln av kommunens badplatser blir bättre från och med 2018.

Avdelningen fritid och service tackar för ungdomsinitiativet.

Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga ja till ungdomsinitiativet.

**********

Ungdomsinitiativ- Motorgård

Det har kommit in ett ungdomsinitiativ med ett förslag om att en motorgård skapas i kommunen.

På grund av att det inte finns tillräckligt med pengar prioriteras för närvarande inte denna typ av kommunalt finansierad verksamhet.

Ett tips är att de som lämnat förslaget kontaktar lokala motorföreningar för att ställa frågan om möjligheter till aktiviteter.

Avdelningen fritid och service tackar för ungdomsinitiativet.
Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga nej till ungdomsinitiativet.

**********

Ungdomsinitiativ – Förbättra fotbollsplanen vid Noret

Det har kommit in ett ungdomsinitiativ med ett förslag om att förbättra fotbollsplanen vid Noret, eventuellt konstgräsplan.

Fotbollsplanen vid Noret kommer att renoveras under år 2018.

Avdelningen fritid och service tackar för ungdomsinitiativet.

Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga ja till ungdomsinitiativet.

**********

Ungdomsinitiativ – Ett bättre badhus

Det har kommit in ett ungdomsinitiativ med ett förslag om att badhuset bör renoveras och byggas ut.

Just nu tittar avdelningen fritid och service på hur mycket det skulle kosta att bygga en ny simhall eller att renovera den vi redan har i kommunen.

Avdelningen fritid och service tackar för ungdomsinitiativet.

Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga varken ja eller nej till ungdomsinitiativet eftersom avdelningen fritid och service just nu tittar på hur framtiden för simhallen kommer att se ut.

**********

Ungdomsinitiativ - Folkracebana

Det har kommit in ett ungdomsinitiativ med ett förslag om en Folkracebana.

Det finns redan ett område för motorsport i kommunen och frågeställaren uppmanas att kontakta Norsjö Motorsällskap för mer information.

Avdelningen fritid och service tackar för ungdomsinitiativet.

Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga nej till ungdomsinitiativet.

**********

Ungdomsinitiativ - Få igång matråd i skolan
Det har kommit in ett ungdomsinitiativ med ett förslag om att starta upp ett matråd i skolan.
Kostenheten tackar för ungdomsinitiativet.
Ett första kostråd har genomförts den 20 mars 2018. Elever i årskurs 6, 7, 8 och 9 är med i matrådet. De träffas en gång per termin.
Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga ja till ungdomsinitiativet.

**********
 
Ungdomsinitiativ - Servera pizza oftare
Det har kommit in ett ungdomsinitiativ med ett förslag om att servera pizza oftare.

Kostenheten tackar för ungdomsinitiativet.
En del nygamla rätter har lagts in under våren 2018 och kommunen arbetar ständigt med att utveckla matsedeln. Frågan om vilka rätter som önskas diskuteras även i matrådet som har återupptagits och hålls ett par gånger per år.
Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga varken ja eller nej. Vilka maträtter som ska finnas på matsedeln får diskuteras i matrådet.

**********

Ungdomsinitiativ - Ta bort engångsförpackningar i matsalen
Det har kommit in ett ungdomsinitiativ med ett förslag om att ta bort engångsförpackningar av smör i matsalen och ta tillbaka större förpackningarna.
Kostenheten tackar för ungdomsinitiativet.
Tidigare har det varit större förpackningar av smörgåsfett i matsalen och då hanterades det så att det portionerades ut i skålar som stod på kylbrickor. Det upplevdes då som väldigt kladdigt och krävde en hel del uppmärksamhet från personalen för att garantera att det var fräscht. Efter lunchen slängdes det som fanns kvar i skålarna av hygienskäl.
Anledningen till engångsförpackningarna är alltså att det är säkrare ur allergisynpunkt, det blir mindre svinn och ger bättre hygienhantering eftersom det blir mindre kladd.
Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga nej till ungdomsinitiativet.

**********

Ungdomsinitiativ - Matigare salladsalternativ

Det har kommit in ett ungdomsinitiativ med ett förslag om att matigare salladsalternativ på skolan ska serveras.
Kostenheten tackar för ungdomsinitiativet.
I dag finns ett bra salladsbord där det brukar finnas t.ex. keso, pasta, bönor, linser m.m. Kommunen arbetar kontinuerligt med att försöka variera och hitta nya recept. Frågan kan också lyftas i matrådet.
Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga varken ja eller nej. Frågan om salladsbordet får diskuteras i matrådet.

**********

Ungdomsinitiativ - Öppettider i matsalen på skolan

Det har kommit in ett ungdomsinitiativ med ett förslag om att ändra öppettiderna i matsalen på skolan. Förslagsställarna tycker att den ena matstationen stängs för tidigt och att det blir för stressigt och långa köer samt att det är svårt att hitta platser när lilla matsalen stängs. Det upplevs ibland också att eleverna får tråkigt bemötande vid påpekande om problemet.
Kostenheten tackar för ungdomsinitiativet.

Matstationerna ska inte stängas innan de sista klasserna kommit. Ibland kan man av praktiska skäl behöva slå ihop stationerna till en istället för två. Personalen behöver tid för att hinna med att städa undan och förbereda för de barn som kommer för att äta mellanmål, ibland kommer de redan kl. 13:10. Utöver detta så har personalen också sin egen lunch någon gång mellan kl. 12:00-13:00.
Finns det inte sittplatser i stora matsalen så är det självklart tillåtet att sitta i den lilla matsalen.
Kommunen tar till sig kritiken om bemötande och arbetar självklart vidare med detta.
Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga varken ja eller nej. Matstationerna ska inte stänga innan de sista klasserna kommit.

**********

Ungdomsinitiativ - Gratis bussresor för ungdomar

Det har kommit in ett ungdomsinitiativ med ett förslag om att det borde finnas gratis bussar för ungdomar till alla platser i kommunen – bl.a. för att kunna besöka fritidsgården.
Kommunal utveckling tackar för ungdomsinitiativet.
Kommunens har begränsat med pengar och måste prioritera. Det är inte aktuellt med gratis bussar eftersom det skulle innebära stora nedskärningar av service inom många andra områden.

I dagsläget erbjuds tre turer mellan Norsjö och Bastuträsk kl. 16:10, 19:30 och 23:30 (sista turen är en ringbil som bokas senast en dag i förväg).
Ytterligare turer bedöms i dagsläget inte vara nödvändiga.
Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga nej till ungdomsinitiativet.

**********

Ungdomsinitiativ - Bussturer mellan Norsjö och Skellefteå

Det har kommit in ett ungdomsinitiativ med ett förslag om att det borde finnas fler bussar mellan Norsjö och Skellefteå – framför allt efter skolan fredagar från Skellefteå till Norsjö.
Kommunal utveckling tackar för ungdomsinitiativet.
Under veckodagar går det åtta bussar mellan Norsjö och Skellefteå. Det går också åtta bussar mellan Skellefteå och Norsjö. På fredagar går det en nionde buss från Skellefteå till Norsjö.

Turerna fredag efter skolans slut går kl. 16:15, 17:10, 18:55 och 21:50. De två sistnämnda är ringbilar som måste bokas senast en dag i förväg. Sista turen hem fredagar har tillsatts utifrån tidigare förslag från medborgare.
Ytterligare turer bedöms i dagsläget inte vara nödvändiga.
Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga nej till ungdomsinitiativet.
**********
Ungdomsinitiativ - Fler bussar mellan Norsjö och Bastuträsk
Det har kommit in ett ungdomsinitiativ med ett förslag om att det borde finnas fler bussar bland annat för att kunna ta sig hem efter träningar från Norsjö till Bastuträsk kl. 21:00.
Kommunal utveckling tackar för ungdomsinitiativet.
Kommunens har begränsat med pengar och måste prioritera. Det är inte aktuellt att prioritera fler bussar eftersom det skulle innebära stora nedskärningar av service inom många andra områden.
I dagsläget erbjuds tre turer mellan Norsjö och Bastuträsk kl. 16:10, 19:30 och 23:30 (sista turen är en ringbil som bokas senast en dag i förväg).
Ytterligare turer bedöms i dagsläget inte vara nödvändiga.
Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga nej till ungdomsinitiativet.

**********

Ungdomsinitiativ – Gång-/cykelväg mellan Norsjö och Norsjövallen
Klass 9A har föreslagit en gång- och cykelväg mellan Norsjö och Norsjövallen. Enligt förslagslämnarna följer bilisterna längs sträckan inte gällande hastighetsbestämmelser. Det finns inte tillräckligt med busskurar längs sträckan vilket känns som en otrygghet, en säkerhetsfråga enligt förslagslämnarna.
Förslagsställarna tackas för sitt engagemang.
Att ordna trafiksäkra vägar för oskyddade trafikanter är en viktig fråga. Det är Region Västerbotten som fördelar statliga pengar så att fler gång- och cykelvägar kan byggas. Norsjö kommun har haft flera sträckor i planeringen. Gång- och cykelväg längs Rislidenvägen från badplatsen i Sörbyn till Skolgatan kommer att byggas men tyvärr finns inte övriga sträckor med.
Norsjö kommun kommer att fortsätta att bevaka möjligheter som ges till utveckling av vägnätet i kommunen och särskilt beakta gång- och cykelvägar.

Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga nej till själva sträckan men under de närmaste åren kommer det att byggas en gång- och cykelväg mellan badplatsen i Sörbyn till Skolgatan, tyvärr finns inte andra sträckor med.

**********

Ungdomsinitiativ – Motorvärmare till mopedbilar

Klass 9A har lämnat ett förslag om gratis motorvärmare till elever som kör mopedbil för att förhindra kallstarter.

Förslagsställarna tackas för sitt engagemang.

Det finns idag möjlighet för alla att hyra en parkeringsplats från oktober till april med motorvärmare vid skolan för 200 kr/mån eller 30 kr/dag. Kommunen bör behandla alla lika och det ses därför som olämpligt att ge en viss grupp av elever en sådan specifik förmån.
Dessutom är ett av kommunfullmäktige antagna övergripande mål att minska klimatpåverkan, därför uppmuntrar kommunen istället att välja att gå, cykla eller åka kollektivt med skolbussarna.

Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga nej till ungdomsinitiativet.

**********

Ungdomsinitiativ – Avskilda duschar

Klass 9A har lämnat ett förslag om skärmväggar i sporthallens duschar.

Förslagsställarna tackas för sitt engagemang.

Det finns idag separata omklädningsrum och duschar för den som vill byta om och duscha enskilt. Eftersom att behovet av fler avskilda duschar är stort ska ett förslag tas fram. En lösning ska inte innebära minskad tillgänglighet för personer med funktionshinder samt inte göra det svårare för personal att städa. Allt detta kan ibland vara svårt att kombinera och därför har det tagit lång tid att få till en lösning som kan godkännas av alla. Förhoppningen är att en lösning ska finnas på plats till höstterminen.

Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga varken ja eller nej. Ett nytt förslag kommer att tas fram av teknikavdelningen i samråd med miljö- och bygg, fritid- och serviceavdelningen samt skolans ledning och elevråd under våren.

**********

Ungdomsinitiativ – Bättre temperaturreglering i klassrum

Klass 9A har lämnat ett förslag om att förbättra temperaturregleringen mellan klassrummen då det ibland upplevs som kallt. Detta skulle enligt förslagslämnarna öka trivsel och bekvämlighet samt minska energiförbrukningen.

Förslagsställarna tackas för sitt engagemang.

Temperaturen i klassrummen är termostatstyrda och ventilationen styrs och övervakas centralt. Temperaturen ska därför vara jämn. Det är av förslaget oklart vilka klassrum detta gäller. Det skulle kunna bero på olika saker, bland annat har större underhållsåtgärder gjorts på delar av skolans ventilationssystem under vintern som kan ha gett vissa störningar.

Det kan också vara så att ett klassrum som upplevs som kallt har stått tomt en längre period och ett klassrum som upplevs varmt används mer vid tillfället.

Ventilationen är dimensionerad efter en viss mängd personer och när de står tomma så byts mer luft ut än vad som behövs och det kan då kännas kallt. Att styra ventilationen med hjälp av en mätare som mäter faktisk mängd koldioxid i luften kan vara ett alternativ. Detta skulle precis som förslagslämnarna beskriver också kunna visa sig vara energibesparande.

Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga ja till ungdomsinitiativet. Teknikavdelningen undersöker vilka klassrum som är problematiska och hur klimatet kan förbättras. 

**********
 
Ungdomsinitiativ - Cykelvägar

Ett ungdomsinitiativ har inkommit från några elever i klass 9B om cykelväg till badplatsen i Norsjö. Initiativtagarna framhåller att det är många gång- och cykeltrafikanter längs sträckan, samt att många fordon inte håller hastighetsbegränsningarna.

Förslagsställarna tackas för sitt engagemang.
Att ordna trafiksäkra vägar för oskyddade trafikanter är en viktig fråga. Det är Region Västerbotten som fördelar statliga pengar så att fler gång- och cykelvägar kan byggas. Norsjö kommun har haft flera sträckor i planeringen. Gång- och cykelväg längs Rislidenvägen från badplatsen i Sörbyn till Skolgatan kommer att byggas.

Norsjö kommun kommer att fortsätta att bevaka möjligheter som ges till utveckling av vägnätet i kommunen och särskilt beakta gång- och cykelvägar.

Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga ja till ungdomsinitiativet.

**********

Ungdomsinitiativ – Ökad sopsortering
 
En elev har föreslagit att Norsjö kommun ska utöka utsorteringen av avfall för miljöns skull. Eleven hänvisar till goda exempel i bland annat Skellefteå kommun.
Förslagsställarna tackas för sitt engagemang.
Idag sker återvinning vid återvinningscentraler i Norsjö och Bastuträsk. Här finns möjlighet att lämna de flesta typer av avfall. Förutom detta så finns i Norsjö samhälle ett system för fastighetsnära insamling vid så kallade återvinningsstationer. I byarna Bjurträsk, Kvarnåsen och Kusfors har förpacknings- och tidningsinsamlingen uppställda återvinningsstationer där man kan lämna pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, glasförpackningar samt tidningar. Förutom detta finns också ett system med rullande miljövagnar som ställs ut i mindre byar.

Trots att Norsjö idag gör ett arbete med återvinningsfrågor så finns det mer att utveckla. Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är minskat avfall till förbränning. År 2020 har kommunen i sin avfallsplan som mål att alla ska utsortera sitt matavfall, detta kommer också eventuellt att bli ett lagkrav 2023.
Detta kommer troligen att innebära ett helt nytt system där varje hushåll sorterar ut över åtta olika typer av avfall direkt på sin tomt, vilket i sin tur innebär helt nya typer av sopkärl och sopbilar. Arbetet pågår för fullt med att hitta lösningar för att hantera detta. Norsjö kommun leder ett arbete tillsammans med bland annat Malå och Sorsele för att utreda hur denna lösning ska se ut samt ett uppdrag att utreda eventuella framtida samarbeten mellan kommunerna när det gäller insamlingen av hushållsavfallet.

Kommunstyrelsen beslutar att:
Säger varken ja eller nej. Arbete pågår med att hitta lösningar för framtiden.

**********

Ungdomsinitiativ – Norsjövallens skola

Det har kommit in ett ungdomsinitiativ med ett förslag om att använda  Norsjövallens skola som ålderdomshem.
Förslagsställarna tackas för sitt engagemang.

Fastigheten Norsjövallens skola saknar hyresgäster sedan juli 2017. Skolan är i gott skick efter att den upprustats för att användas som behandlingshem. Det pågår arbete med att hitta nya användningsområden för fastigheten för kommunens egna behov eller för externa parter.

Fastigheten är i dagsläget inte ändamålsenlig för att användas som äldreboende utan skulle i så fall behöva omfattande ombyggnationer.

Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga nej till ungdomsinitiativet då det behövs omfattande ombyggnationer.

**********

Ungdomsinitiativ - Bygg en till sporthall

Det har kommit in ett ungdomsinitiativ med ett förslag om att det ska byggas en till sporthall; en A-hall och en B-hall för att andra sporter ska kunna utföras.

Avdelningen fritid och service tackar för ungdomsinitiativet.

För närvarande pågår en utredning angående sporthallens framtid där olika förslag kommer att utredas t ex. bevara som den är, renovera eller bygga nytt.

Det finns även sporthallar i Bastuträsk och Norsjövallen som kan användas.

Kommunstyrelsen beslutar att:
Säga varken ja eller nej till ungdomsinitiativet. Det pågår en utredning om sporthallens framtid.

**********

Här hittar du protokollet när det är justerat. 

Publicerad:  2018-04-24 10:50

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen