klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen  

Tisdagen den 19 december hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

judge-gavel-14612873136IO.jpg

**********
Framtida bredbandslösning samt eventuell bolagisering av stadsnätsverksamheten

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-14  att

• Kommunens ägda fibernät säljs inte utan ska behållas i egen regi.

• IT-strateg får i uppdrag att utreda hur en framtida bredbandslösning ska se ut gällande organisation, utbud samt utbyggnad.

• Utreda om bredbandsverksamheten ska bedrivas i eget bolag eller på annat sätt.

• Ärendet återredovisas vid kommunstyrelsens nästa
sammanträde.

IT-strategens utrednings visar att:

Norsjö kommun har i föregående försäljningsprocess städat upp ett antal ofördelaktiga kontrakt och samarbeten med tredje part och har därför en unik möjlighet att ”starta om” stadsnätsverksamheten och bygga en ny organisation, med nya samarbeten, som är bättre anpassad för dagens förutsättningar.

Tillgången till ny teknik gör också att tidigare affärs- och organisationsmodeller kan förenklas. Bland annat kan dagens teknik automatiskt lösa driftstörningar som tidigare krävde en insats av en fysisk person, alltså kvalificerad personal.

Stadsnätsverksamheten arbetar idag en övergripande plan innehållande:

- Ett mer aktivt samarbete mellan kringliggande kommuner och AC-Net
- Övervakning, driftstöd och beredskap ska helt skötas av kvalificerad extern part
- Initial investering i ny hårdvara (s.k. ”aktiv utrusning”) och därefter löpande reinvesteringar vart 3–5 år.
- Ny tjänsteplattform
- Nya avtal med tjänsteleverantörer
- Kartläggning och kostnadsberäkning av återstående utbyggnadsområden
-  Upprättande av en långsiktig underhållsplan
Det finns idag ett flertal leverantörer i närområdet som har möjlighet att leverera tjänster som krävs för att kunna genomföra driften i egen regi, men ingen leverantör som enskilt löser samtliga krav för alla kommuner till en rimlig kostnad. Detta har främst att göra med att olika kommuner har olika förutsättningar.

Det pågår därför en process mellan övriga kommuner i Västerbotten att låta AC-Net stå som leverantör där AC-Net i sin tur upphandlar tjänsterna från olika externa leverantörer.

Därmed skulle kommunerna kunna välja att köpa de tjänster som man är i behov av och själva besluta vilka delar man av olika skäl avser att göra i egen regi.

Även om Norsjö kommun är en drivande part i detta så finns förutsättningar att upphandla samtliga tjänster på egen hand och därmed skapa en för Norsjö optimal lösning utan kompromisser. Nackdelen är att den blir något dyrare i drift och möjligheten att ta del av eventuella effekter av samarbetet.

Stadsnätsverksamheten tittar närmare på båda dessa spår och kommer att presentera den lösning som är bäst lämpad för Norsjö kommun senast under början av 2018.
Det bör noteras att båda lösningarna innebär en avsevärt förenklad drift och minskad administration. Detta ger i sin tur minskad driftskostnad, större kontroll över intäkterna och utrymme för stadsnätsverksamheten att bli självförsörjande.

Om kommunen skulle starta ett bolag skulle det innebära förenkling inom följande områden:
- Fondering av intäkter för framtida investeringar
- En mer flexibel budgeteringsmodell
- En tydligare och mer optimal organisation

IT-strategens förslag:
IT-strateg föreslår att bolagiseringsfrågan aktualiseras så att beslutet eventuellt kan tas i samband med presentationen av bredbandsverksamhetens nya affärsplan.

Kommunstyrelsen beslutade att
godkänna återrapporten

**********
Hantering av skrotbilar

När miljö- och byggnämnden hanterar ärenden gällande ovårdade tomter och byggnader kommer ofta frågan om
”skrotbilar” upp.

Klagomål på ovårdade tomter innefattar oftast också ett antal bilar som står uppställda. Miljö- och byggnämnden uppmanar fastighetsägare/bilägare att göra sig av med sina skrotbilar.

I dagsläget finns producentansvar för uttjänta bilar, som innebär att det är tillverkaren eller den som fört in en bil i Sverige som är skyldig att ta emot den gratis, och att se till att material och komponenter från bilen återanvänds, återvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Enligt förordningen om producentansvar för bilar ska producenterna ha ett lämpligt mottagningssystem som bl.a. innebär att det ska vara möjligt att lämna in sin bil inom ett avstånd av 50 km eller inom kommunen där bilägaren har sin hemvist.

I Norsjö finns inget inlämningsställe och det är ca 52 km till inlämningsstället i Malå, ca 76 km till Lycksele och 80 km till Skellefteå.

Miljö- och byggavdelningen upplever att fastighetsägare/bilägare hellre lämnar bilen på tomten eller i skogen än att köra iväg bilarna till inlämningsställe eller bilskrot. Miljö- och byggnämnden har därför beslutat (2016-09-13 § 54) att uppdra till miljö- och byggavdelningen att tillskriva kommunsstyrelsen om hanteringen av skrotbilar.

Miljö- och byggnämnden vill uppmana kommunstyrelsen att verka för att få Bilretur att anordna ett inlämningsställe för skrotbilar i kommunen.

Kommunstyrelsen bör även ställa iordning en uppställningsplats dit kommunen kan flytta fordon när det behövs för ordning och säkerhet i trafiken eller av naturvårdsskäl enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

Kommunstyrelsen beslutade att
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunal utveckling att  lokalisering lämpliga inlämningsställen i kommunen samt utreda möjligheten till en uppställningsplats för fordon som behöver flyttas.

**********

Feriepraktik och fastställande av ferielön 2018

Ferieverksamheten i Norsjö kommun anordnas för att ge ungdomar i Norsjö en värdefull sysselsättning under några sommarveckor. Även för att ungdomarna ska ges tillfälle att skaffa sig en första värdefull erfarenhet från arbetslivet. Det ger också arbetsgivarna en möjlighet att komma i en första kontakt med framtida arbetskraft. Som ett alternativ till feriepraktik har även erbjudits att i stället driva ett sommarföretag.

2017 års feriepraktiklöner var 52 kr/timme, 57 kr/timme för arbete inom vård och omsorg, 12 kr/timme Ob-ersättning. Ersättningen till sommarföretagare utgick som ett startkapital motsvarande 3 000 kr/person.

Totalt sökte 48 ungdomar feriepraktik (mot 63 ungdomar året innan). Samtliga erbjöds plats men tre tackade nej; 45 ungdomar genomförde feriepraktik.

Ingen ungdom sökte till sommarföretaget trots ökade informationsinsatser.

Kommunstyrelsen beslutar att
• Utvärdering av feriepraktik 2017 godkänns.
• Den fastställda lönen höjs med 2 kr/timme – det vill säga:
- 54 kr/timme lika lön inom alla verksamheter och föreningsplatser.
- 12 kr/timme Ob-ersättning (arbete efter klockan 19.00 på vardagar och arbete på lördagar och söndagar samt midsommarafton).


**********

Möjlighet till heltid för anställda i Norsjö kommun

Parterna SKL har tillsammans med Kommunalarbetarförbundet avtalat enligt HÖK 16, att möjliggöra heltidsanställningar.

Parterna har i sin målsättning att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid.

När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

Kommunstyrelsen beslutar att
Arbetet ska påbörjas med en handlingsplan för att deltidsanställda ska få möjlighet till heltidsanställning inom Norsjö kommun.


**********

Ansökan om kommunalt driftbidrag för trygghetsboende och värdperson – Norsjölägenheter AB

Norsjölägenheter AB ansöker om driftsbidrag för trygghetsboende och värdperson gällande fastigheterna ”Gästis” Storgatan 43 samt ”Klockarbo” Skolgatan 42 i

Norsjö kommun. Gästis omfattas av 31 lägenheter men kommer att utökas efter årsskiftet 2017/2018 till 34 lägenheter. Klockarbo omfattas av 42 lägenheter. Lägenheterna klarar de riktlinjer som är fastställda av kommunfullmäktige 2017-10-09. De befintliga matsalarna kommer att bli kvar i befintligt skick vilket gör det möjligt att viss matlagning m.m. kan ske.

När det gäller skrivningen i kapitel 4 i riktlinjer för ”Trygghetsboende i Norsjö kommun” så finns det bra med gemensamhetsytor i båda fastigheterna. Tillgängligheten i lägenheterna är god. Vad gäller
Storgatan 43 så är alla lägenheter handikappanpassade. På Skolgatan 42 finns det några få lägenheter där toaletter behöver åtgärdas och stöd från Boverket finns att få. Båda fastigheterna ligger centralt med närhet till apotek, Resecentrum och mataffärer.

En värdperson kommer att anställas på heltid under förutsättning att fullt driftsbidrag betalas ut och då kommer tiden att fördelas mellan de båda fastigheterna. Värdperson ansvarar för att hålla kontakt med de boende och skapa god gemenskap. Personens uppgifter är att aktivera, motivera och hjälpa de boende. Motion (såsom gymnastik, promenader och aktiviteter som bidrar till att skapa förutsättningar för värdefulla sociala kontakter), möten och gemenskap kommer att genomföras.

Värdpersonen ska försöka motivera hyresgästerna till ett aktivt liv samt ordna intressanta föreläsningar och eventuellt hjälpa till med diverse sysslor.
Finns det företag på orten som kan erbjuda RUT-tjänster, exempelvis lokalvård eller att anlita någon att utföra ärenden (handla, hämta ut medicin m.m.) är dessa företag välkomna att kontakta fastighetsägaren
Norsjölägenheter som i sin tur förmedlar tjänsterna till hyresgästerna.


Kommunstyrelsen beslutar att
Kommunalt driftbidrag för värdperson och gemensamhetslokal godkänns enligt ovanstående ansökan.

**********

Publicerad:  2017-12-20 07:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen