klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdagen den 14 november hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

judge-gavel-14612873136IO.jpg
**********
Detaljplan – Backen Västra

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Backen Västra. Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 3-24 april och därefter ställt ut förgranskning under tiden 12 juni-5 juli.
Miljö- och byggnämnden godkände 2017-09-19 detaljplanen och skickade den vidare till kommunfullmäktige för antagande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

• Detaljplanen antas

**********
Framtida bredbandslösning

Bakgrund:
Verksamheten kommunal utveckling står inför kommande mycket stora reinvesteringar och kraftigt ökad bemanning för att uppnå målsättningarna för framtida bredbandsverksamhet. Kommunal utveckling föreslår därför att inleda ett fördjupat arbete med att utreda närmare förutsättningar för en försäljning av såväl passiv som aktiv utrustning till Skellefteå Kraft Fibernät AB, samt att ta fram kompletta beslutsunderlag som behövs för ett politiskt beslut i frågan. Innan den fördjupade utredningen och arbetet med framtagande av beslutsunderlag påbörjas föreslås båda parters viljeriktning snarast konkretiseras i ett ”letter of intent” och målsättas i tid.

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-26

• Teknikavdelningens föreslagna målsättningar för bredbandsverksamheten anses vara relevanta för Norsjö kommun.
• Kommunchefen får i uppdrag att leda ett vidare arbete med frågan om framtida bredbandslösning och får inleda förhandlingar med Skellefteå Kraft Fibernät AB med syfte att upprätta ett förslag till överlåtelseavtal.
• Förslag till ”letter of intent” godkänns

Samverkan med fackliga organisationer har skett 2017-10-23.

Idag:

Kommunchefen tillsammans med IT-strateg redovisar Skellefteå Kraft Fibernät AB alternativ och kommunens tjänstemännens alternativ.

Kommunstyrelsen beslutar att
• Kommunens ägda fibernät säljs inte utan ska behållas i egen regi.
• IT-strateg får i uppdrag att utreda hur en framtida bredbandslösning ska se ut gällande organisation, utbud samt utbyggnad.
• Utreda om bredbandsverksamheten ska bedrivas i eget bolag eller på annat sätt.
• Ärendet återredovisas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.


**********
Investeringsäskande och beslutsattestant – Sabotageskydd vid vattenreningsverket Lustigkulla

Vattenförsörjningen till Norsjö samhälle bör skyddas från inbrott/åverkan och eventuella föroreningar av dricksvattnet. Ett sabotageskydd i form av ett staket/stängsel som skyddar i första skedet vattenverksbyggnaden och reservkraften i Lustigkulla är ett måste. Områdets area uppgår till ca 1 800 m2.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att
• 350 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
• Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
• Kostnaden påföres Projekt I1806.
• Till beslutsattestant för Projekt I1806 ”Sabotageskydd” utses avdelningschef teknik och till ersättare verksamhetschef kommunalutveckling.
• Ansvarsområdet fastställs till 337 ”Vatten och avlopp”.
• Investeringsbudget 2018 belastas

**********
Utökning av detaljplaner – Norsjö samhälle

I samband med den uppmärksamhet som ”gratistomter” fick hösten 2016 aktualiserades behov av fler tomter i Norsjö samhälle som är sjönära. Området efter byavägen på Brännan-området kan vara intressant och även ett område i utkanten av nuvarande detaljplanområde Lilltjärnbränna men också ett område nordväst om nuvarande detaljplan Lilltjärnbränna.
En del av aktuell mark både på Brännan-området och Lilltjärnbränna är privatmark och ägs sålunda inte av Norsjö kommun.

Miljö- och byggnadskontoret behöver en beställning på att utöka och förändra detaljplaneområden och kommer i sin tur att anlita avtalad arkitektbyrå att utreda förutsättningarna och en kostnadskalkyl för genomförandet av nya detaljplaner. 

Kommunstyrelsen beslutar att
• Miljö-och byggnadskontoret får i uppdrag att utöka och förändra detaljområdet i sjönära lägen på Lilltjärnbränna

**********
Medborgarförslag – Ny lekpark

Cecilia Falk, Norsjö, har lämnat in ett medborgarförslag om att ny lekpark bör sättas upp på Ringvägen alternativ förbättra den vid Ol-Persas väg.

Vid kommunstyrelsens möte 2012-11-27 godkändes en strategi där några lekparker togs bort och istället skulle några parker prioriteras och utvecklas. Lekparken på Ringvägen lades ner medan parken på Ol-Persas är prioriterad.

Upprustning har till en viss del skett med de prioriterade parkerna men alla har inte blivit åtgärdade, som exempelvis den på Ol-Persas väg. Under 2017 utvecklas parken i Bastuträsk samt att en ny tillgänglighetsanpassad park byggs i samband med den nya Arenaparken.

Under 2018 är det Norsjövallen och den vid Ol-Persas väg som ska utvecklas. Kommunal utveckling har inte för avsikt att öppna upp ytterligare lekparker i Norsjö samhälle.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att
• Förslagsställaren tackas för medborgarförslaget.
• Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat.
**********
Medborgarförslag – Förbättringar och effektivisering inom parkavdelningen
Sara Hjelte har inkommit med medborgarförslag gällande förbättringar och effektiviseringar inom parkavdelningen.

Kommunal utveckling är medveten om att det finns brister i kommunens organisation gällande det förslagsställaren påpekar. Till en viss del beror bristerna på att vissa befattningar har varit vakanta under året och planeringen har blivit lidande. Från 2018 kommer en ny organisation att träda i kraft med viss tydlighet mellan beställare, arbetsledare och utförare. Under 2017 har detta varit uppdelat mellan kommunen och utföraren Norsjölägenheter AB.

När det gäller lekplatsen i Norsjövallen finns den med som prioriterad för åtgärd 2018. Det finns ett beslut sedan något år om att minska antalet lekplatser till förmån för att kunna upprusta och utveckla de lekparker som i beslutet var prioriterade.

Badplatsen i Norsjö uppvisar brister vilket är känt i verksamheten. Dialog har också förts vilka åtgärder som behöver vidtas. Viss slyrensning gjordes i anslutning till den watercrosstävling som hölls i augusti. Vidare åtgärder kommer att vidtas under 2018.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att
• Förslagsställaren tackas för sitt engagemang.
• Med ovanstående anses förslaget för besvarat

**********
Medborgarförslag – Flytta snöupplaget från Noretområdet
Ingvar Bergquist har inkommit med ett medborgarförslag om att flytta snöupplaget vid Noret till annan plats utanför samhället.

Kommunal utveckling håller med om att snöupplaget, som ligger vid infarten mot Norsjö samhälle från Rislidenhållet, inte är särskilt trevligt att se. Snön kan också tendera att inte alltid vara vit när den kommer ifrån sandade gator m.m.

Alternativa platser har diskuterats med miljö- och byggnadskontoret och på försök kommer den gamla jordtippen som finns på östra industriområdet, vägen ner till f.d. farmfoder, att nyttjas under vintern 2017/2018.

Alternativ plats kommer att vara den jordtipp som finns efter Brännavägen strax bakom hembygdsområdet.
Insatser för att iordningställa den gamla jordtippen med trumma i diket, material till infart samt viss avschaktning av sly och tallplantor på planen kommer att utföras under oktober månad.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att
• Förslagsställaren tackas för sitt engagemang.
• Medborgarförslaget bifalls.

**********
Policy för sponsring i Norsjö kommun

Avdelning kultur och fritid har haft ett uppdrag att ta fram en policy för hur sponsringsförfrågningar ska hanteras i kommunen. Inga direkta medel finns avsatta för sponsring utan varje ärende behöver hanteras i särskild ordning. Framtagen policy ger en viss vägledning.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att
• Policy för sponsring i Norsjö kommun antas.

**********
Uppvaktning av avgående förtroendevalda

Rutiner behöver fastställas vad gäller avtackning av kommunens förtroendevalda.

Riktlinjer
Med förtroendevald avses ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, gemensamma nämnder samt bolagsstyrelse.

Kommunfullmäktiges ledamöter
- De ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige som lämnar sina politiska uppdrag vid mandatperiodens slut och innehaft sitt uppdrag i minst en mandatperiod avtackas med ett blomsterarrangemang/blomstercheck.
- Uppvaktningen sker vid kommunfullmäktiges sista sammanträde under mandatperioden och blommorna delas ut av kommunfullmäktiges ordförande.
- Avgår ledamot under pågående mandatperiod och har mer än en mandatperiods tjänstgöring avtackas ledamoten vid dennes sista sammanträde med ett blomsterarrangemang.
- Förtroendevald som vill avsäga sig sin uppvaktning meddelar detta när inbjudan skickas ut.

Övriga förtroendevalda
- Övriga förtroendevalda som avgår vid mandatperiodens slut och innehaft sitt uppdrag i minst en mandatperiod avtackas med ett blomsterarrangemang i respektive instans.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att
• Riktlinjer för uppvaktning av förtroendevalda antas.
• Riktlinjerna gäller från och med 2018-01-01.

**********
Medborgarförslag – Ungdomsråd
Ina Klingstedt har lämnat in ett medborgarförslag att ett ungdomsråd ska etableras i Norsjö. Ungdomsrådet uppgift skulle vara att driva ungdomsfrågor och ha en liknande funktion som Pensionärs- och handikapprådet. Hela förslaget finns att läsa i protokollet.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att
• Förslagställaren tackas för sitt engagemang.
• Norsjö kommun ser positivt på att ett Ungdomsråd etableras – dock inte i kommunens regi.
• Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat.
**********
Medborgarförslag – Internet på särskilda boenden
Jenny Bergkvist har lämnat in ett medborgarförslag om tillgång till internet och IT-utrustning på särskilda boenden.

Äldreomsorgen ställer sig positiv till förslaget att nyttja IT som stöd i verksamheten. Verksamheten har tillgång till internet på alla kommunens boenden dock inte som trådlöst. Beträffande möjlighet för de boende att koppla upp sig så bör det behovet tillgodoses av fastighetsägaren och bekostas av den boende. Tillgång till internet inom äldreomsorgen är en viktig kvalitets-faktor. Planering har sedan tidigare påbörjats för att tillgodose behovet av internet på de särskilda boendena.
Kommunens IT-avdelning har även ett pågående projekt att tillgodose trådlöst internet inom samtliga kommunala fastigheter. Vidare finns det också möjlighet att söka bidrag för investeringen inom EU-projektet ”WiFi4EU”.

Ekonomi
Kostnaden för att bygga trådlöst internet inom de aktuella fastigheterna är beroende på hur många s.k. ”accesspunkter” som behövs för att uppnå önsk- värd tillgänglighet. Det är också sannolikt att den initiala investeringen kan finansieras till 100 % genom projektet ”WiFi4EU”.

Verksamhetens förslag till beslut
IT och NLAB får i uppdrag att i samråd utreda möjligheten till trådlöst internet på särskilda boenden samt ge förslag på hur den eventuella investeringen samt de löpande kostnaderna ska fördelas mellan Norsjö kommun, NLAB och eventuellt de boende.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att

• Förslagställaren tackas för förslaget.
• Förslaget om internet på särskilt boende bifalls.
• Förslaget till inköp av läsplatta/puck eller liknande avslås.

**********
Omvandla Gästis och Klockarbo till trygghetsboenden

En motion har inkommit där Kristdemokraterna föreslår att kommunfullmäktige ger i uppdrag till Norsjölägenheter AB att omvandla Gästis och Klockarbo till trygghetsboende för äldre.

Kommunfullmäktige har 2017-10-09 tagit beslut om att upprättade riktlinjer för trygghetsboende godkänns. Om dessa riktlinjer uppfylls/efterlevs kommer fastighetsägare i kommunen kunna erhålla ekonomiskt stöd till värd/värdinna och gemensamhetslokal. I riktlinjerna finns inget krav/ bidrag till matservering. Värd/värdinnans uppgift samt hur gemensamhetsytorna kan nyttjas, blir därefter en fråga mellan hyresgäst och hyresvärd. Inom ramen för beslutade riktlinjer har Norsjölägenheter AB möjlighet att hantera denna fråga.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att
• Motionen avslås.

**********
Medborgarförslag – Utökad simundervisning för Bastuträsk skola

Norsjö kommun tackar för insänt medborgarförslag.

Förslagsställaren föreslår en utökning av resurser för att finansiera bussresor in till Norsjö. Detta skulle möjliggöra för Bastuträskskolans elever att bada varannan vecka.
Ur juridisk bemärkelse finns inte något som reglerar tiden för simundervisning i skolan. Simundervisningen sker inom ämnet idrott. Minimitiden för idrott är däremot reglerad i grundskoleförordningen. Inte heller finns något som säger att grundskolor inom samma kommun behöver göra likadant. Precis som förslagsställaren påpekar, är det viktigt med likvärdighet. Elever inom hela Norsjö kommun har en hög andel simundervisning, men skolledningen anser precis som förslagsställaren att det bör vara lika.

Att nyttja reguljära bussresor är det mest gynnsamma ur ekonomisk och miljöpåverkande aspekt. Det får dessutom anses bäst av fler anledningar. Om Bastuträsk alla elever ska åka in till Norsjö varannan vecka, enbart för simundervisningen, kommer en alltför stor andel av undervisningstiden att gå åt. Det skulle äventyra den garanterade undervisningstiden inom andra ämnen.
För att både garantera en likvärdighet mellan grundskolorna men också för att skapa fler fördelar i samband med en förändring kommer verksamheten att arbeta med följande utformning;

Från höstterminen 2018 förläggs, varannan vecka, en av Bastuträskskolans skoldagar i Norsjö. Till den dagen förläggs också slöjdundervisningen. Bastuträsk skola åker till och från Norsjö med reguljära bussturer. Lämpliga klassrum reserveras för Bastuträskskolan att förfoga över. Fler lektioner än simundervisning och slöjd, kommer att hinnas med.

Fördelarna med ovanstående förslag blir flera.
• Likvärdighet vad gäller simundervisning
• Slöjdundervisning på en ort – färre resor och miljöpåverkan
• Elever träffar varandra och knyter kontakt inför den dag elever från Bastuträsk börjar i Norsjö
• Tillgänglighet till ishall, fortbollshall, spontanindrottsanläggning ökar
• Friställande av slöjdlokal i Bastuträsk, som eventuellt kan nyttjas till annat

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att
• Utifrån ovanstående bifalls medborgarförslaget.

**********


Publicerad:  2017-11-15 15:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen