klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunfullmäktige

Sammanfattning från kommunfullmäktige 

Måndag 9 oktober kl. 18.00 hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

judge-gavel-1461291637HyV.jpg

Utdelning av förtjänstgåvor


25-års gåvor
De som jobbat 25 år åt Norsjö kommun fick ta emot gåvor under fullmäktiges sammanträde. Stort tack till 25-åringarna. 


Från vänster: Eva-Lena Björk, Monica Fransson, Jeanette Berggren och Nina Bjursell

Vinnare i kommunkampen, Radiohjälpens insamling Världens Barn
 
Igår kom beskedet att Norsjö vunnit kommunkampen, som är en del i Radiohjälpens stora insamling Världens Barn. Arbetsgruppen för Världens Barn tackades för sitt goda arbete med blommor från Norsjö kommun och kommunfullmäktige. Stort tack för er insats.

Gunnel Grahn, representanter från Världens Barns arbetsgrupp, tog emot blommor från kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren. I publiken fanns flera representanter från arbetsgruppen.

**********
Medborgarförslag – Planteringar vid Resecentrum
Astrid Nerdal har lämnat ett medborgarförslag om ändringar vid plan-teringar utanför Resecentrum. Besökare går från parkeringen rakt över planteringarna med påföljd att buskar har trampats ner. Astrid föreslår att det läggs en plattrad för att skapa en gångväg över planteringen.

Kommunal utveckling har redan tidigare noterat problemet och beslutat att köpa in ett staket som omgärdar uteplatsen framför grillrestaurangen. Besökare får därmed nyttja tillfartsvägar som det var planerat vid projektering av anläggningen.

Kommunfullmäktige beslutar att
• Förslagsställaren tackas för sitt förslag.
• Med ovanstående anse förslaget för besvarat.

**********
Medborgarförslag – Ombyggnad av miljövagnar
Karin Holmkvist har skrivit ett förslag om hur miljövagnarna skulle kunna byggas om för att fungera ännu bättre.
Det är glädjande att vagnarna upplevs som positivt och att de nyttjas av de som bor i byar där vagnarna är uppställda. Under 2017 har schemaläggningen ändrats så att vagnarna står bara en vecka i taget hos respektive by och att fler byar därmed fått möjligheten till viss källsortering. Ambitionen för kommunen är att samla in än mer material till återvinningsgården för att därmed minska mängden sopor som tas upp av sopbilen och som sedan skickas till förbränning i Umeå.

Tidigare har också ett annat medborgarförslag inkommit med förslag på viss annan utformning av vagnarna för att dessa ska fungera än bättre. Personalen som kör vagnarna och tömmer dessa vittnar också om vissa problem vid avlastning. Avdelningen teknik kommer att utvärdera om de förändra rutterna har fått önskad effekt och samtidigt analysera hur vagnarna eventuellt kan byggas om, kanske i enlighet med förslagställarens synpunkter.

Kommunfullmäktige beslutar att
• Förslagställaren tackas för sitt engagemang.
• Med ovanstående anse medborgarförslaget för besvarat.

**********
Medborgarförslag – Dekorering av vattentornet i Bastuträsk
Ivan Ekegerd har inkommit med ett förslag om att vattentornet i Bastuträsk kan erhålla viss utsmyckning i samband med jul. Norsjös vattentorn har haft en stjärna och ett hjärta upphängda på en vajer de senaste åren.
Ytorna på vattentornet i Norsjö är raka medan tornet i Bastuträsk har en rund form. Avdelningen teknik är dock positiv till att försöka hitta en lösning som fungerar trots den runda formen.

Kommunfullmäktige beslutar att
• Förslagsställaren tackas för sitt engagemang.
• Medborgarförslaget godkänns med förbehåll om att en lösning går att hitta utan alltför stor ekonomisk kostnad.

**********
Medborgarförslag – Kommunalt behandlingshem i Norsjövallen
Ett medborgarförslag har inkommit där man föreslår att den f.d. skolan i Norsjövallen görs om till ett kommunalt behandlingshem.

Norsjö kommun har inte klientunderlag för att bedriva en behandlingsverksamhet i egen regi eller i den omfattning som byggnaden är anpassad för. Verksamheten skulle bli alltför kostsam för kommunen om denne står som huvudman.

Kommunfullmäktige beslutar att
• Medborgarförslaget avslås med motivering enligt ovanstående.

**********
Medborgarförslag – Äldreboende/seniorboende i Norsjövallens skola

Thomas Magnusson har lämnat in ett förslag att bygga om Norsjövallens skola till äldreboende/seniorboende.

Inom äldreomsorgen har det erfarits att de äldre vill ha närhet till ser-vice och bo så centralt som möjligt. För att nyttja kommunens resurser optimalt är det bäst med en så samlad verksamhet som möjligt. Äldre-omsorgen är därför tveksam till att ett boende med placering i Norsjö-vallen skulle vara ett bra alternativ.

Tillhandahållande av seniorboenden är en fråga som ligger hos bostadsbolaget, det vill säga Norsjölägenheter AB.

Kommunfullmäktige beslutar att
• Medborgarförslaget avslås med motivering enligt ovanstående.

**********
Entledigande från förtroendeuppdrag

Tove Lindfors (S) har flyttat från Norsjö kommun och är därför inte längre valbar. Tove är invald som ersättare i kommunfullmäktige.


Kommunfullmäktige beslutar att
• Länsstyrelsen meddelas att Tove Lindfors (S) ska entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

**********

Avsägelse av förtroendeuppdrag
Britt-Mari Lundmark (S) har avsagt sig följande uppdrag:

Ordinarie – kommunfullmäktige
Ordinarie – kommunstyrelsen
Ersättare – Norsjö skidlöparmuseum
Ordinarie samt vice ordförande – utbildnings- och omsorgsutskottet
Ordinarie samt vice ordförande – Pensionärs- och handikapprådet (ingår i uppdraget som vice ordf. i utbildnings- och omsorgsutskottet enligt PH-rådets reglemente)

Kommunfullmäktige beslutar att
• godkänna avsägelsen 

**********
Val av ersättare
Britt-Mari Lundmark (S) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, varför kommunfullmäktige har att utse ny ledamot. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Harriet Sundström som ordinarie ledamot samt att välja Astrid Nerdal som ersättare i kommunstyrelsen från 2017-10-10 till och med 2018-12-31.  

Britt-Mari Lundmark (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum, varför kommunfullmäktige har att utse ny ersättare. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Roger Albertsson som ersättare i stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum från 2017-10-10 till och med 2018-12-31. 

Från och med 2017-06-13 är Peder Hallén (S) vald till ordförande i styrelsen för Norsjölägenheter AB, varför kommunfullmäktige har att utse ny andre vice ordförande. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Sam Venngren som ny andre vice ordförande från 2017-10-10 till och med 2018-12-31.

Kommunfullmäktige beslutar att välja
• Harriet Sundström som ordinarie ledamot samt Astrid Nerdal som ersättare i kommunstyrelsen från 2017-10-10 till och med 2018-12-31.

• Roger Albertsson som ersättare i stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum från 2017-10-10 till och med 2018-12-31. 

• Sam Venngren som ny andre vice ordförande från 2017-10-10 till och med 2018-12-31.

**********
Ny rehabiliteringspolicy
Personalenheten har sett ett behov av att omarbeta den rehabiliteringsmodell som blev fastställd i kommunfullmäktige 2006-06-13. Den nya rehabiliteringspolicyn ska ge ett mer spetsat stöd till chefer, fackliga företrädare och medarbetare kring tidiga insatser i en rehabiliteringsprocess. Den nya policyn utgår från SKL:s cirkulär ”Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv”.

Norsjö kommun ska med sitt arbetsmiljöarbete uppnå en sund, säker och stimulerande arbetsmiljö. I den andan har denna policy avseende rehabilitering tagits fram. Det är viktigt att rehabiliteringsprocessen lever upp till kommunens värdegrund – positivitet, engagemang, professionalitet och respektfullhet.

Kommunfullmäktige beslutar att
• Upprättad policy för rehabilitering antas.


**********
Strategi näringslivsklimat
Norsjö kommun antog 2016 nya övergripande mål. Ett av dessa gäller företagsklimatet i kommunen och lyder ”Norsjös näringslivsklimat ska upplevas positivt av företagen i kommunen”.

För att verka för ett förbättrat näringslivsklimat är det av stor vikt att man har kunskap om vilka områden som brister och var insatserna bör ligga.
Norsjö är en liten kommun som bör prioritera de insatsområden som bedöms vara av störst vikt

Under hösten 2016 påbörjades ett arbete med träffar med såväl näringsliv, politiker och den interna organisationen. Utkastet till strategi som finns som bilaga är en frukt av detta arbete.
Det är väldigt viktigt att strategin är förankrad såväl internt som med näringslivet. En remiss med utkastet till näringsliv

Kommunfullmäktige beslutar att
• Norsjö kommun antar strategin för perioden 2017-2020.

**********
Container till återvinningscentral
På Norsjös återvinningscentral finns behov av en varmbonad container med el för bl.a. sortering och förvar av rest- och kemavfall i kartong-emballage. Befintligt utrymme idag är oisolerat och fukt och annan yttre väderpå-känning är direkt olämplig för kartong. Även produkter som kan bedömas som stöldbegärliga kan inrymmas.

Investeringen bedöms till 60 000 kronor och verksamheten bedömer det angeläget att redan hösten 2017 kunna genomföra investeringen.

Verksamhetens förslag till beslut
60 000 kronor avsätts ur tillgängliga likvida medel för investering av varmbonad container till ÅVC i Norsjö. Finansieringsbudget justeras med motsvarande belopp.
Kostnaden påföres I1715 ”Varmbonad 20 fots container med el” och till beslutsattestant utses avdelningschef Elin Andersson med verksamhetschef Lars-Åke Holmgren
som ersättare. Ansvarsområde fastställs till 336 ”Renhållning”.

Kommunfullmäktige beslutar att
• Investeringen godkänns och den inarbetas i investeringsbudget 2018.

**********
Riktlinjer Trygghetsboende
Ärendet initieras av verksamhetschef Ulf Marklund
Regeringen har beslutat om ett statligt stöd för att stimulera byggande av äldre- och trygghetsboenden. Stödet är retroaktivt från januari 2016 och ska gå till fastighetsägare, tomträttshavare eller någon som anord-nar bostäder på ofri grund. Det är länsstyrelsen som hanterar stödet och ansökan ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen.
Riktlinjer för trygghetsboende i Norsjö kommun har tagits fram. Dessa riktlinjer anger kommunens krav på trygghetsboende, men också möjligheter till bidrag gällande värd/värdinna samt gemensam-hetslokal.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12 § 52 att kommunen har påbörjat att utreda möjligheten att via ett bidrag till fastighetsägare möjliggöra för dessa att inrätta trygghetsboenden i kommunen samt att ta fram riktlinjer för hur detta kan ske. Förslaget ska presenteras under hösten och beslut ska fattas av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar att 
• Meningen under punkt 5.6.2, "Tröskel till badrum får vara max 20mm och avfasad"  tas bort då höjden på trösklarna redan är fastslagen tidigare i dokumentet.
• Upprättade riktlinjer godkänns med ovanstående ändring.

**********

Protokollet finns här när det är justerat (intern länk)


Publicerad:  2017-10-10 10:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen