klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdagen den 30 maj hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

457047-gavel-on-white.jpg

**********

Ungdomsinitiativ

53 ungdomsinitiativ har inkommit. Intiativen innehöll bland annat följande förslag:
 • Simhallen föreslås börja sälja panpizza
 • Simhallen föreslås renoveras och fräschas upp
 • Barn och unga föreslås att kunna själva önska vilken skolmat som ska serveras i skolan
 • Kommunen föreslås bygga en gång och cykelväg mellan Norsjö och Norsjövallen
 • Kommunen förelås sponsra motorklubben med pengar för att bygga en isbana
 • Kommunen föreslås ge bidrag till Norsjö Hockeys A-lag för att finansiera nya spelare
 • Norsjö kommun föreslås bygga om sporthallen och höja taket samt byta golvet
 • Alla elevskåp föreslås utrustas med kodlås och eluttag
 • Alla gymnasiungdomar i Norsjö föreslås få busskort för att kunna åka lokaltrafik och resa hem till Norsjö under helgerna.

**********

Medborgarförslag - Kommunen föreslås ge bidrag till dem som sladdar skoterlederna

Filip Enmark, Norsjö, har lämnat in ett medborgarförslag där han vill att de som sladdar skoterleder ska få mer bidrag.

Nuvarande årlig bidragsfördelning i Norsjö kommun för skötsel av skoterleder är totalt 6 500 kronor. Norsjö Motorsällskap erhåller 4 500 kronor och Bastuträsk skoterklubb 1 500 kronor.
Avdelningen kultur och fritid håller på med en översyn av nuvarande bidrags-system och fördelning av bidrag är under utredning. Ett nytt förslag kommer att träda i kraft 2018.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till  Kommunfullmäktige:

• Förslagsställaren tackas för medborgarförslaget.
• Med ovanstående anses medborgarförslaget för besvarat.

**********

Medborgarförslag - Kommunen föreslås ge bidrag till Norsjö Motorsällskap så dem kan ploga folkracebanan

Oskar Dahlberg, Bjurträsk, har lämnat in ett medborgarförslag där han vill att Norsjö kommun ska öka bidraget till Norsjö Motorsällskap så att man kan ploga upp Folkracebanan på vintern och ordna så att den är i gott skick på sommaren. Alternativt ploga upp en isbana på Norsjön.

Avdelningen kultur och fritid gör bedömningen, när det gäller fördelning och prioritering av kommunala medel till föreningslivet i Norsjö kommun, att inte prioritera upprustning av Folkracebanan eller annan liknande aktivitet.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till Kommunfullmäktige :

• Förslagsställaren tackas för medborgarförslaget.
• Medborgarförslaget avslås.

**********

Medborgarförslag - Separat in- och utfart på miljöstationen
Jakob Andersson har lämnat in ett förslag på att anlägga separata in- och utfar-ter på återvinningscentralen.
Förslagsställaren framhåller att det är trångt inne på området och att det kan vara svårt att vända runt med släpvagn.
Kommunal utveckling håller med förslagslämnaren att det vid vissa tillfällen kan vara trångt inne på återvinningscentralen. Dock sker detta oftast under högsäsongerna t.ex. vid vårstädningar. Vissa perioder är belastningen vid återvinningscentralen betydligt lägre och då finns gott om plats. Det arbetas löpande med att förbättra flödet inne på återvinningen och det finns alltid personal på plats som kan hjälpa till med att dirigera trafiken om så behövs. I dagsläget planeras därför ingen större ombyggnation av återvinningscentralen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till Kommunfullmäktige

• Förslagsställaren tackas för sitt engagemang.
• Med ovanstående beskrivning anses medborgarförslaget för besvarat.

**********

Medborgarförslag – Nytt stall till Norsjö Ridklubb

Anna Andersson har lämnat in ett medborgarförslag där hon framhåller att Norsjö Ridklubb behöver ett nytt stall.
Den lokal där Norsjö ridklubb idag bedriver sin ridskoleverksamhet beskrivs som icke ändamålsenlig med för små boxplatser, trång stallgång och även vissa problem med mögel. Klubblokalen som används för samlingar, omklädnings-rum och matplats beskrivs även den vara i ett dåligt skick.

Kommunal utveckling håller med förslagslämnaren om att lokalerna för ridskoleverksamheten är i dåligt skick och i stort behov av åtgärder. Troligen är det så att lokalerna är i så pass dåligt skick att renovering inte är lönsamt utan att det krävs att befintliga byggnader rivs och ersätts med nytt.

En sådan stor åtgärd behöver utredas och förprojekteras innan man kan komma fram till ett färdigt förslag på lösning. Vanligt förekommande är att stall byggs som tillbyggander på ridhus i två plan där samlingslokaler placeras i anslutning till läktare ovanför stallplatserna. Detta kan dock vara en betydligt dyrare lösning än att bygga ett fristående stall.

Total byggkostnad bedöms utifrån tidigare erfarenheter uppgå från minst 2 500 000 kronor och uppåt beroende på behov och utformning.

Norsjö kommun äger idag varken mark eller byggnader på fastigheten där rid-klubben bedriver sin verksamhet och kommunal utveckling har därför inte möjlighet att utreda frågan djupare.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till Kommunfullmäktige

• Förslagsställaren tackas för sitt förslag.
• Norsjö kommun äger idag varken mark eller byggnader på fastigheten där ridklubben bedriver sin verksamhet och kan därför inte ta ställning hur föreningen har tänkt

**********

Medborgarförslag – Skolskjutsar

Ett medborgarförslag har inkommit där man föreslår att en indragen skolskjuts återinsätts .
Skollagen säger att barnens bästa ska vara i fokus i alla lägen under skoldagen och även på fritidstid. Angående kommunens värdegrund ska även den genom-syra all verksamhet och det är målsättningen i alla lägen.

Beslut om att dra in en busstur har från och med hösten 2016 inneburit att skoldagen förlängts. Skolveckan har utökats med 50-60 minuter. Kl. 14:10 hämtas eleverna som ska åka hem med buss eller gå vidare till fritids i Norsjö i respektive klassrum varpå de går tillsammans för att äta mellanmål i matsalen. Efter mellanmålet går de barn som har tid på fritids vidare till fritids och buss-barnen klär på sig för utelek till dess bussen avgår.

Enligt statistiken syns det att det är ca 30 elever från fritids som äter mellanmål på onsdagar (statistik från v. 45, 46, 47, 48). Till det tillkommer ca 10 elever som åker buss hem.

För att säkerställa barnens trygghet har verksamheten styrts så att eleverna träffar personal som redan finns i verksamheten och därmed kända av de flesta. Efter avslutat mellanmål finns möjlighet för fri lek fram till dess bussen avgår.

Angående besparingar av indragen busstur beräknades den till -225 000 kr per år. Personal vid bussfritids finansierades under våren 2016 genom lågstadielyftet. De medel som söktes då var planerade att gå till just extra tillsyn. Från och med höstterminen 2016 finns inga extra personalkostnader för detta utan det in-ryms i befintlig budget.

Verksamheten anser inte att den indragna bussturen behöver återinsättas.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till Kommunfullmäktige:

• Förslaget avslås.
• Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

**********

Lokalt krishanteringsråd

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid en extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap har kommunen ett s.k. geografiskt områdesansvar. Kommunen ska även kunna vara aktörernas gemensamma kontaktpunkt med Länsstyrelsen.  För att uppfylla lagens krav ska kommunen vara sammankallande i ett krishanteringsråd med representanter för de lokala krisaktörerna.

Krishanteringsrådet ska utformas så att myndigheter, organisationer och företag som är verksamma i kommunen och har en viktig roll vid en extraordinär händelse kan förbättra förutsättningarna för samordning och samverkan tillsammans med kommunens ledning.

Som medlemmar i rådet föreslås representant för polis, hälsocentral, svenska kyrkan, räddningstjänst, hemvärnet, förträdare från näringslivet som bedriver samhällsviktig verksamhet, kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande, kommunchef och beredskapssamordnare. Inriktningen bör vara att rådet sammanträder en gång per år samt om särskilt behov uppstår.

Respektive organisation står för sina egna kostnader. Kommunens kostnader finansieras via den statliga ersättning som årligen utbetalas från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunstyrelsen beslutar:
att ett lokalt krishanteringsråd bildas enligt ovanstående förslag.

**********

Hemtjänstens organisation
Den 15/5 beslutade Utbildnings- och omsorgsutskottet att föreslå till Kommunstyrelsen att Hemtjänsten slutar tillhandahålla tjänst i form av matservering i matsal på seniorboenden och resurserna omfördelas inom hemtjänstverksamheten. Detta ska genomföras senast vid årsskiftet 2017/2018. Norsjö kommun ska föra dialog med Norsjölägenheter om vilken servicenivå och vilket utbud som bör tillhandahållas för de boende på seniorboendena Gästis och Klockarbo.

SPS Seniorerna har lämnat in namnlistor med ca 800 påskrifter om att man inte vill att matserveringen upphör på Gästis eller Klockarbo.

Diskussion förs mellan de olika partierna.

Gunnar Boström (V) yrkar att uppdra verksamheten att undersöka förutsättningar för att hörsamma de boendes önskemål om att kunna inta gemensamma måltider
och yrkar att uppföljning sker efter 6 månader (om beslut tas att hemtjänsten ska sluta servera mat)

Håkan Jansson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Norsjölägenheter att omvandla seniorboendena Gästis och Klockarbo till
Trygghetsboende för äldre som är i behov av trygghet och sociala gemenskap. Innehållet ska vara följande:
- Tillgång till gemensamhetslokal
- Möjlighet till att inta gemensamma måltider med serverad mat
- Personal som en gemensam resurs

Robert (C) yrkar Hemtjänsten fortsätter tillhandahålla tjänst i form av matservering i matsalar på seniorboendena.

Kommunstyrelsen beslutar:

 • Hemtjänsten slutar tillhandahålla tjänst i form av matservering i matsal på seniorboenden och resurserna omfördelas inom hemtjänstverksamheten. Detta ska genomföras senast vid årsskiftet 2017/2018.
 • Norsjö kommun ska föra dialog med Norsjölägenheter om vilken servicenivå och vilket utbud som bör tillhandahållas för de boende på seniorboendena Gästis och Klockarbo. 
 • Uppföljning sker efter 6 månader.


**********

Här hittar du protokollet när det är justerat.


Publicerad:  2017-06-02 15:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen