klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdag den 14 mars hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

Klubba

Byggmässan

En byggmässa planeras genomföras i Maj 2018. JK event och Lycksele Arrangemang har gjort en förstudie åt kommunen. Kort sagt har dem gjort undersökning för att se om det finns något intresse hos allmänheten och företag att delta vid en sådan mässa. Resultatet presenterades vid sammanträdet. Frågan om mässan ska genomföras kommer att beslutas på nästa kommunstyrelsesammanträde onsdagen den 26 april.

Resultatet av förstudien finns att läsa i protokollet.

**********

Spontanidrottsanläggning
 
Just nu arbetar kommunen med placeringen av Spontanidrottsanläggning. Under vecka 12 kommer en arkitekt på besök för att diskutera var anläggningen bör placeras. En dialog kommer även att föras med skolan för att se om det finns möjlighet att lägga anläggningen i anslutning till skolgården. Frågan kommer att tas upp på nästa kommunstyrelsesammanträde onsdagen den 26 april.

**********

Analys och utvecklingsmöjligheter för Musikskolan Norsjö

Verksamhetschef Lars-Åke Holmgren har haft i uppdrag att undersöka om hur deltagandet i musikskolan under skoltid påverkar måluppfyllelsen. Detta eftersom man velat se över musikskolans verksamhet för att se hur det ser ut idag och hur den skulle kunna utvecklas. En önskan finns att utveckla Norsjö musikskola till en kulturskola vilket innebär att minst tre kulturuttryck ska finnas som alternativ, exempelvis dans, musik och teater.

Frågan har också lyfts med tanke på skollagen som säger att grundskoleeleverna är garanterade ett visst antal timmar i ordinarie skolundervisning och frågan är om det faktum att eleverna går ifrån ordinarie undervisning för att vara med på musikskolan påverkar detta.

Verksamhetschef Lars-Åke Holmgren menar att det är inget problem enligt skolan att barnen går ifrån sina ordinarie lektionen.

Kommunstyrelsens beslut: för närvarande kommer inte kommunstyrelsen gå vidare med alternativa lösningar för Musikskolan.


**********

Kollektivtrafikplan 2017-2020

Kollektivtrafikmyndighet önskar att kommunen ska under mars månad skicka in en plan för hur kollektivtrafiken ska se ut i kommunen under 2017-2020.

Kommunstyrelsen beslutar: att anta kollektivtrafikplan 2017-2020, med ändringen att från 2018 har alla barn i åk 1-5 har rätt till skolskjuts om de bor 2 km från skolan. Kommunstyrelsen beslutar även att göra ett tillägg och ge verksamhetschef Lars-Åke Holmgren i uppdrag att se över användande och kostnaderna för ringbilarna inför nästa år. 

Tidigare har de varit olika antal km för dessa åldersgrupper, åk 1-5. Du kan läsa hela kollektivplanen i bilagorna.


**********

Uppsägning/förändring i entreprenadavtal

Norsjölägenheter tog för några år sedan över all kommunal personal som arbetar med fastigheter, park och städ. Därefter har Norsjö kommunen köpt de tjänster man behövt  av bolaget.
I höstas valde Norsjölägenheter att säga upp avtalet, därför finns två alternativ: att kommunen sköter förvaltning och fastighetsskötsel i egen regi eller att bolagsordning och ägardirektiv ändras så att ett nytt avtal mellan parterna kan skrivas.

Partierna var inte eniga i frågan och livliga diskussioner fördes. Omröstningen genomfördes.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige den 27/3 är att kommunen sköter förvaltning och fastighetsskötsel i egen regi från 2018-01-01.

**********

Medverkan i projekt ”Ny framtid för Världens Längsta Linbana”

Världens Längsta Linbana har varit ett industrihistoriskt besöksmål sedan 1989 och lockat en stor mängt besökare. Hela 280 000 gäster har besökt området i Örträsk och Mensträsk under de 28 år som linbanan varit igång som turistlinbana.

Den entreprenör som drivit linbanan tänker nu att gå i pension. Om ingen ny entreprenör tar över riskerar kommunen att förlora en stark turistisk ”dragare”.
Världens Längsta Linbaneförening har tagit initiativ till en projektansökan inom Leader Skellefteå Älvdal. Linbaneföreningen samarbetar med Gold of Lapland och Norsjö kommun. Projektet ska kort sagt bidra till att göra linbanan ”säljbar”. 

Linbanan måste vara ett intressant besöksmål även under tiden man letar efter en ny entreprenör som kan ta över.

Projektet ska uppnå följande:
  1. En besiktningsrapport som visar linbanans status och som också är en förutsättning för att linbanan ska få vara i drift
  2. Ett prospekt (informationsmaterial) att använda i arbetet att finna en ny entreprenör.
  3. Minst två nya aktiviteter för besökare, som kan inledas så snart som möjligt och som kan genomföras även om linbanan inte är i drift. Linbaneföreningen, eller någon som föreningen avtalar med, ska kunna bedriva dessa aktiviteter.
På lång sikt ska projektet bidra till ett framgångsrikt arbete att hitta någon som vill ta över den, vilket i sin tur bidrar till att linbanan lever vidare och kan vidareutvecklas som besöksmål.

Kommunstyrelsen beslutar: att medverka i projekt ”Ny framtid för Världens Längsta Linbana”

Publicerad:  2017-03-30 08:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen