klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdag den 29 november hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg


Återrapport - Arbetsskapande åtgärder


Under kommunstyrelsens sammanträde den 24/11 2015 beslutade kom-munstyrelsen att vidta åtgärder för att Inwidos nedläggning i Bjurträsk skulle få så lite konsekvenser som möjligt både för de anställda samt Norsjö kommun. Projektet arbetsskapande åtgärder startade.

Projektet skulle arbeta med följande uppdrag:
1. Arbeta för och utreda möjligheter för fortsatt verksamhet för Inwido i Bjurträsk.

2. Utreda möjligheter för annan arbetsskapande verksamhet i lokaler i Bjurträsk.

3. Samverka med kommuner och företag i närområdet för att skapa fler och/eller nya arbetstillfällen i Norsjöområdet.

Tidsaspekten var att arbeta med detta mellan 2016-01-01 och 2016-12-31.

Efter knappt ett års arbete med arbetsskapande åtgärder konstateras ett mycket gott utfall då en ny fabrik startar upp sin verksamhet i Bjurträsk.

Kommunstyrelsen är överens om att det fortfarande finns en del jobb att göra.

Kommunstyrelsens beslut:
Fortsätta projekt arbetsskapande åtgärder till och med augusti 2017. Kommunens medfinansiering räknas från och med augusti 2016 och är 250 000 kr. Uppdraget för styrgruppen fortsätter till och med augusti 2017.

**********

Revidering av regler för stöd och bidrag till föreningar och organisationer

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-13 att utse en arbetsgrupp som skulle utarbeta och revidera nuvarande regler för stöd för föreningar. Arbetsgruppen består av politiker i allmänna utskottet och tjänstepersoner. Gruppen har hittills hämtat in material och kunskap men de vill ut och fråga föreningar och ta reda på mer om hur systemet fungerar.

Gruppen skulle egentligen presentera förslaget vid dagens kommunstyrelsesammanträde, 26/11 2016, men de behöver mer tid.

Kommunstyrelsens beslut:
Förslag till regler presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 april 2017.

**********

Reviderade tomtpriser i byar

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktige 2016-06-20 fastställdes taxor och avgifter för 2017.

Tomtpriser i Norsjövallen/Kvarnåsen/Bjurträsk är satta till 55 kr/m2 för åkermark och 45 kr/m2 för övrig mark. Anslutningsavgift ingår.

Avgift för köp av tomt är momsfri medan anslutningsavgift är momsbelagd. Det innebär att konstruktionen för prissättningen inte fungerar bra.

Verksamheten kommunal utveckling föreslår att tomtpriset ändras till 15 kr/m2 och att anslutningsavgifter enligt taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning tillkommer. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Tomtpriserna i Norsjövallen/Kvarnåsen/Bjurträsk ändras till 15 kr/m2 från 2017-01-01. Anslutningsavgifter tillkommer. 

**********

Finansiering av verksamhetsledare för föreningar

2016-09-13 beslutade kommunstyrelsen att verksamheten Norsjöidrotten i samverkan skulle få 250 000 kr/år under åren 2017-2019. 

Beslutet blev också att en arbetsgrupp bestående av politiker i allmänna utskottet och tjänstepersoner tillsattes för att utarbeta och revidera nuvarande regler för stöd till föreningar.

Arbetsgruppen ser inga möjligheter att hela verksamhetsbidraget på 250 000 kr ska kunna tas från föreningsstöd. Nya medel behövs för att det inte ska drabba föreningslivet.

Eftersom budgetramarna redan är fastlagda för 2017 föreslår verksamhetsområdet kommunal utveckling att ett extra tillskott med 200 000 tillförs föreningsstöd från medel avsatta för KS förfogande. Inför 2018 och 2019 kan det extra bidraget inarbetas i budgetprocessen.

Kommunstyrelsens beslut:
200 000 kr tas från KS förfogande och förs över till föreningsstöd (gäller 2017).

**********

Utvärdering av ”Babybonus”

Babybonusen har nu funnits i nästan två år med start 2015. Barn som föds under 2016 och är skrivna i Norsjö kommun får en bonus på 5 000 kronor. Bonusen består av presentkort hos företag. Bebisen behöver inte födas i kommunen – det finns också möjlighet att planera på bortaplan för att sedan flytta till Norsjö kommun.

Klicka här för att öppna utvärderingen från anslutna företag (pdf, öppnas i nytt fönster).

Klicka här för att öppna utvärderingen från invånare (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunstyrelsens beslut:
Utvärderingen godkänns.
Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att titta på andra eventuella marknadsföringsinsatser.

**********

Medel för fortsatt drift av SFI i Bastuträsk

En utökning av SFI-verksamheten genomfördes under våren 2016 i Bastuträsk när en SFI-grupp startades där.

SFI i Bastuträsk behövs då det är begränsat med avgångar till och från Norsjö. Ett annat tidigare problem var att några föräldrar i Bastuträsk förut inte deltog i SFI- undervisningen och stannade hemma med sina barn. Detta orsakade att främst kvinnor gick miste om viktig utbildning.

Idag, oktober 2016, behövs två lärare i Bastuträsk och två lärare i Norsjö. Under 2016 har tillfälliga flyktingmedel använts för att klara av detta, men dessa resurser upphör från och med årsskiftet. Behovet av SFI i Bastuträsk finns kvar.

En lärare behöver anställas, kostnad för det beräknas till 500 000 kr för 100 % anställning. 

Kommunstyrelsens beslut:
Under år 2017 ska utökningen rymmas inom befintlig ram.
Under år 2018 hänvisas frågan till budgetberedningen.

**********

Här hittar du protokollet när det är justerat.
Publicerad:  2016-11-29 15:20

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen