klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunfullmäktige

Sammanfattning från kommunfullmäktige 

Måndag 24 oktober kl. 18.00 har kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

NK_logo_web.jpg

 

Här hittar du kallelsen till kommunfullmäktige. Där kan du se vad som ska diskuteras och beslutas på sammanträdet.

**********

25-årsgåvor

De som jobbat 25 år åt Norsjö kommun fick ta emot gåvor under fullmäktiges sammanträde. Stort tack till 25-åringarna. 

25-åringar 

Sofi Fransson, Isabella Glaas, Mailis Norman, Marianne Risén, Gunilla Granqvist, Anettie Holmström, Malin Alm, Christel Marklund, Siv Bäckström.

**********

Medborgarförslag - Aktivitetsstöd för pensionärer

Ett medborgarförslag kommit in. Den som lämnat förslaget önskar att Norsjö kommun iordningsställer en liknande hälsostig som Malå kommun har gjort.

Hälsans stig innebär att det ska finnas möjlighet att vila när man är ute och promenerar. Frågor finns bland annat om hur snöröjningen ska lösas.

Frågan har lyfts till teknikavdelningen och sittplatser efter gångvägarna finns nu utsatta.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till medborgarförslaget. Med hänvisning till ovanstående yttrande anses medborgarförslaget besvarat.

**********

Medborgarförslag - Gatlyset i byar

Ett medborgarförslag har kommit in angående tiderna när gatlyset är tänt och släckt i byarna. Förslaget går ut på att kommunen släcker gatljusen helt under perioden juni-juli och att de får vara på till midnatt under perioden augusti-maj.

Medborgarförslaget att gatljus borde vara helt avslaget under sommaren och inte bara hanteras via ljusrelä är ett fullt rimligt förslag. I vissa samhällen och byar görs det redan idag men tydligen inte i alla byar. Avdelningen teknik kommer att se över rutiner och hitta lokala lösningar i de byar där endast ljusrelä sköter hanteringen.

Under den mörkare perioden är gatljus är ofta påslagna mellan tiden kl. 05.00 fram till kl. 23.00. Lokala avvikelser kan förekomma. I dagsläget ser inte teknikavdelningen någon anledning att förändra dessa tider.

Kommunfullmäktiges beslut:
Verksamheten kommunal utveckling får i uppdrag att undersöka behovet av när gatljus ska tändas och släckas.

**********

Medborgarförslag – Flaggor vid kommunhuset

Ett medborgarförslag har kommit in som gäller flaggning vid kommunhuset. Den person som lämnat förslaget föreslår att kommunflaggan ska vara hissad i mitten och svenska vimplar på sidorna.

Angående kommunflaggan står det på Riksarkivets hemsida att:
”Nationsflaggor, FN, EU, landskapsflaggor, länsflaggor, kommunflaggor och myndighetsflaggor som är officiella flaggor och där regler för flaggning, t.ex. hissande och nedhalande borde tillämpas.”

Vidare så framgår det:
”Flaggningstider: Från 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00.  Från 1 november till och med 28(29) februari hissas flaggan klockan 09.00. Samtliga årets dagar halas flaggan ned vid sol- nedgången, senast klockan 21.00. Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång. Formalismen skall dock inte gå så långt att flaggning uteblir. Att hala ned flaggan för natten visar respekt och vördnad för vår nationella symbol.”

Tolkningen blir därför att även en kommunflagga bör hissas varje morgon och tas ner varje kväll.

Kommunfullmäktiges beslut: 
För att få ett mer attraktivt utseende framför kommunhuset placeras vimplar på samtliga tre flaggstänger under perioden september – maj. Under perioden juni – augusti placeras kommunflaggor på
samtliga tre flaggstänger.

**********

Medborgarförslag – Dans för barn i klasserna F-3

Ett medborgarförslag har kommit in som innebär att Norsjö kommun ska erbjuda samtliga barn i klasserna F-3 i kommunens skolor dans. Förslaget går ut på att utbildade danspedagoger erbjuder dans 1 timme om dagen i en vecka under varje läsår i en treårsperiod. Förslaget skulle kosta 50 000 kronor/år för Norsjöskolan och 10 000 kronor/år för Bastuträsk skola.

Svar från rektor Anette Lidén och vik. biträdande rektor Pernilla Hansson:

"Vi tackar för insänt medborgarförslag! Det treåriga projektet ”Dans i skolan” var ett lyckat projekt för Norsjös grundskolor och dess elever. Det har bedrivits inom projektet Skapande skola som finansieras av Statens kulturråd. En vidare satsning från skolan på dans i de yngre åren samt särskolan, skulle enligt förslagslämnaren kosta skolan 50000 kr/ år, vilket då ska rymmas inom befintlig ram. I dagsläget är bedömningen att det utrymmet inte finns.

Den timplan som gäller för grundskolan i Norsjö kommun innebär mer undervisningstid i ämnet idrott och hälsa än vad som krävs. Ämnet idrott och hälsa innehåller många olika inslag, bland annat dans. Rektorer ser endast positivt på att dans utövas inom ramen för det ämnet, dock inte med större proportioner än andra inslag i undervisningen. Idrottlärare och klasslärare uppmuntras att fortsätta med inslag av dans och rörelse i sin undervisning. Dans är ett gott exempel på hur skolan kan stimulera motorik, rytmik och socialt umgänge.

Det finns många goda vinster med dans och rörelse och det var av den anledningen som projektet dans i skolan bedrevs i vår verksamhet. Men det finns mycket som är viktigt för våra elever och just nu är inte dans prioriteringen.

Rektorer vill skicka med ett förslag att bedriva ett liknande projekt genom kulturskola så att barn och unga i kommunen erbjuds att välja dans som fritidssysselsättning."

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger nej till förslaget.

**********

Motion - Hall of Fame

Kristdemokraterna i Norsjö kommun föreslår en fotoutställning där personer med framgångsrika idrottsprestationer i Norsjö kommun presenteras.

Klicka här för att läsa motionen (pdf, öppnas i nytt fönster).

Avdelningen kultur och fritid är positiva till att lyfta fram våra framgångsrika idrottare genom tiderna. Förslag på plats för fotoutställningen är Norsjö Arena i badhusets entré.

Håkan Jansson (KD) – yrkar bifall till motionen. Vi har för avsikt att lyfta fram och lyfta upp de otroligt framgångsrika idrottare vi har och har haft i kommunen. Tror det är bra att se att man kan lyckas.

Magnus Eriksson (S) – Håkan yrkar bifall till att vi ska uppdra till NIDS att göra en utredning. Det är så den är skriven. Därför yrkar jag avslag.

Håkan Jansson (KD) – Det kan nog stämma det du säger. De 10 miljarderna som regeringen ska skicka ut till kommunerna att dela på kommer att ge mer pengar i vår kassa. Vi ska tillsammans avgöra var de ska hamna. Anser att det finns en budget. Det ser ganska bra ut i vår kommun rent ekonomiskt.

Isak Frohm (S) – Jansson får ta tillbaka frågan och jobba in förslaget så att det hänger ihop med budget.

Kommunfullmäktiges beslut:
Avslår motionen, säger nej.

**********

Tomtpris vid byggande av åretruntbostad

En bostadstomt är mellan 1 000 och 1 500 m2. Kommunen tar mellan 15-17 kronor m2 och det innebär att en tomt i Norsjö kommun kostar mellan cirka 15 000 kr till cirka 25 000 kr. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer.

Kommunfullmäktige beslutade 27 oktober 2014, för att sätta fart på bostadsbyggande, att sälja kommunala tomter för åretruntbostad för en krona.

Kommunal utveckling vill på olika sätt framöver stimulera bostadsbyggande i kommunen. Priset på 15-17 kronor per m2 är redan ett lågt pris för tomten och önskemålet är att den speciella regeln om en krona vid byggande av åretruntbostad tas bort. Den kan till och med motverka sitt syfte på så sätt att kommunen inte upplevs som attraktiv.

Mikael Lindfors (S) – det här blev en häftig sak i medierna. Mitt förslag till beslut är en återremiss för att utreda om vi ska behålla priset med 1 krona. Det har varit ett stort intresse kring tomterna sedan uppmärksamheten i media.

Martin Landin (L) – här ser vi vad marknadsföring kan betyda, att det kommer ut i media. Det har aldrig kommit ut att vi har tomter för 1 krona men när förslaget är att vi ska återgå till normalpris så är intresset högt. Delar uppfattningen som Mikael har.

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet ska utredas vidare av verksamheten kommunal utveckling.

**********

Här kan du läsa protokollet när det är justerat.


Publicerad:  2016-10-24 17:40

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen