klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdag den 13 september hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg

Telia moderniserar nätet i Norsjö kommun

Telia kommer att modernisera nätet i Norsjö kommun. En följd av moderniseringen är att telestationer med kopparnät läggs ner. Möjligheterna till fast telefoni, trygghetslarm och bredband via ADSL försvinner då för boende och företag anslutna med kopparnät till berörda stationer.

För trygghetslarm kommer Norsjö kommun under slutet av år 2016 att övergå till nya digitala larm. De ansluts via mobilnäten och stängningarna påverkar därmed inte trygghetslarmen.

I Norsjö kommun är det cirka 230 hushåll och företag anslutna till nedanstående stationer som stängs 2017-11-30:
Arnberg, Bjursele, Bastutjärn, Fromheden, Kvarnåsen, Lillholmträsk, Vargfors och Åmliden. Gumboda finns inte på listan över stängning men Norsjö kommuns avtal om ADSL är uppsagt.

Planerad fiberutbyggnad:
Arnberg (planerad fiberutbyggnad 2017)
Bastutjärn (planerad fiberutbyggnad 2017)
Bjursele (planerad fiberutbyggnad 2016)
Bjurträsk (planerad fiberutbyggnad 2016 – Böle)
Fromheden (planerad fiberutbyggnad 2017)
Rålund, Svanheden (stöd för fiberutbyggnad ansökt, inte beviljat)
Finnäs, Heden (planerad fiberutbyggnad 2017)
Ulriksdal – Gissträsk (stöd för fiberutbyggnad ansökt, inte beviljat)
Kvarnåsen (planerad fiberutbyggnad 2016 - Raggsjö)
Lillholmträsk (planerad fiberutbyggnad 2017)
Vargfors / Örträsk (ej planerad fiberutbyggnad)

Vid en nedläggning av Telias station måste ADSL avvecklas. Där fiberutbyggnad inte kan genomföras kan mobilt bredband 4G ersätta bredband via ADSL.

Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att göra ett remissyttrande om att Telia ska säkerställa att det finns fungerande kommunikationsmöjligheter innan de stänger ner stationerna.

Det här är en informationspunkt - kommunstyrelsen tar inget beslut i frågan.

**********

Tertialrapport för perioden januari till april 2016, Norsjö kommun - återrapport

Norsjö kommun har rutiner som säger att under året ska två fullmäktigerapporter lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Norsjö kommun har ett underskott (minus) på cirka 2 600 000 kr för perioden 1 januari till 31 juli 2016.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-07 att kommunchef Katarzyna Wikström skulle ta fram en plan med åtgärder (besparingar) för att komma till rätta med underskottet.

Klicka här för att öppna dokumentet för besparingar från de olika verksamheterna (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunstyrelsens beslut:
Godkänner återrapporten. 

**********

Motion - Hall of Fame

Kristdemokraterna i Norsjö kommun föreslår en fotoutställning där personer med framgångsrika idrottsprestationer i Norsjö kommun presenteras.

Klicka här för att läsa motionen (pdf, öppnas i nytt fönster).


Avdelningen kultur och fritid är positiva till att lyfta fram våra framgångsrika idrottare genom tiderna. Förslag på plats för fotoutställningen är Norsjö Arena i badhusets entré.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger nej till motionen.

**********

Tomtpris vid byggande av åretruntbostad

(Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.)

En bostadstomt är mellan 1 000 och 1 500 m2. Kommunen tar mellan 15-17 kronor m2 och det innebär att en tomt i Norsjö kommun kostar mellan cirka 15 000 kr till cirka 25 000 kr. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer.

Kommunfullmäktige beslutade 27 oktober 2014, för att sätta fart på bostadsbyggande, att sälja kommunala tomter för åretruntbostad för en krona.

Kommunal utveckling vill på olika sätt framöver stimulera bostadsbyggande i kommunen. Priset på 15-17 kronor per m2 är redan ett lågt pris för tomten och önskemålet är att den speciella regeln om en krona vid byggande av åretruntbostad tas bort. Den kan till och med motverka sitt syfte på så sätt att kommunen inte upplevs som attraktiv.
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Upphäver kommunfullmäktiges beslut från 2014-10-27 gällande tomtpris vid uppförande av åretruntbostad inom 2 år.

Från 2017-01-01 gäller fastställda tomtpriser också vid uppförande av åretruntbostad.

**********

Uppsägning av entreprenadavtal

Norsjölägenheter (NLAB) har sagt upp avtalet mellan dem och Norsjö kommun, avtalet slutar gälla sista december 2017. Kommunchef Katarzyna Wikström går igenom vilka möjligheter Norsjö kommun har.
 
 
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet skickas tillbaka för att utredas mer. Framförallt handlar det om att se över hur det skulle se ut om Norsjö kommun hade förvaltning och skötsel i egen regi eller vad ett nytt avtal med NLAB skulle innebära.

**********

Uppföljning av handlingsplan gällande integration

Integrationsstrategi som fastställdes för två år sedan en handlingsplan som fastställdes för ett år sedan.

I handlingsplanen finns tre prioriterade områden:
• Prioritera och informera integration på samtliga nivåer och öka allmänhetens kunskap om flyktingverksamheten.

• Likvärdig möjlighet till språkundervisning och integration i hela kommunen.

• Underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

Regional indelning, tre nya län

Norsjö kommun har fått en inbjudan att lämna synpunkter på förslaget om ny regional indelning. Kommunen kan i sina synpunkter välja att vara positiv eller negativ till förslaget.

Förslaget innebär att Sverige delas in i 6 län mot dagens 21.

Utredningens sex regioner föreslås bli:
1) Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.
2) Gävleborg, Dalarna, Uppsala län, Västmanland, Örebro och Södermanland.
3) Stockholm och Gotland.
4) Västra Götaland, Halland och Värmland.
5) Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg.
6) Blekinge och Skåne.

Den nya regionen med Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland skulle få totalt 880 000 invånare och bestå av 44 kommuner.

De föreslagna ändringarna i länsindelningen föreslås starta den 1 januari 2018. Den förändrade landstingsindelningen föreslås starta den 1 januari 2019.

Kommunstyrelsens beslut:
Norsjö kommun ställer sig positiv till den nya regionala indelningen.

Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att upprätta ett svar (yttrande) som presenteras vid allmänna utskottet.

**********

Medborgarförslag - Aktivitetsstöd för pensionärer

(Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.)

Ett medborgarförslag av Inger Lundgren har kommit in den 2015-12-11 där det enligt förslag ska ges aktivitetsstöd till pensionärer.

Klicka här för att läsa medborgarförslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Förslagsställaren önskar att Norsjö kommun iordningsställer en liknande hälsostig som Malå kommun har iordningsställt. 

Hälsans stig innebär att det ska finnas möjlighet att vila när man är ute och promenerar.

Svar: Frågan har lyfts till teknikavdelningen och sittplatser efter gångvägarna finns nu utplacerade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Med hänvisning till ovanstående svar anses medborgarförslaget besvarat.

**********

Här hittar du protokollet när det är justerat.

Publicerad:  2016-09-13 13:40

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen