klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Sammanfattning från kommunfullmäktige 

Måndag 21 mars kl. 18.00 hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

NK_logo_web.jpg

Medborgarförslag - Öppettider på badhuset

Det har kommit in ett medborgarförslag om att öka simhallens öppettider och hålla öppet en timme extra för åldrarna 13-18 år.

Klicka här för att läsa hela medborgarförslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Avdelningen kultur och fritid är glada över att innevånare hör av sig och vill utveckla badhusets verksamhet.
Senaste året har antalet besökare ökat och verksamheten har genomfört vissa förändringar för att bland annat förbättra möjligheten till motionssim.

Verksamheten överväger starkt att öka öppettiderna för att ännu fler ska känna sig välkommen till de aktiviteter och möjligheter som erbjuds. Framförallt kan öppettider lördagar utökas, men även vissa kvällstider under vardagar är aktuella.

Utökning av arbetstider med en timme för två personal handlar om cirka 20 00 kronor i utökade driftkostnader.

Kommunfullmäktiges beslut
Säger ja till förslaget. Avdelningen kultur och fritid får på försök utöka öppettider för 2016. Det får kosta maximalt 50 000 kr att utöka öppettiderna.

**********

Medborgarförslag - Kolonilotter

Det har kommit in ett medborgarförslag om att stycka av marken i Noret-området för att göra kolonilotter.

Klicka här för att läsa hela medborgarförslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)

Verksamhetsområdet kommunal utveckling har övervägt vilket område i närheten av Noret som kan vara aktuellt. Det område som bedöms möjligt är ligger söder om Badhusgatan. Ett annat förslag är området i anslutning till hembygdsområdet, väster om byggnaderna.

Tanken är naturligtvis god att ge människor som saknar egen mark möjlighet till odling av vissa grödor för eget bruk.

När kolonilotter anläggs är det oftast en förening som löser driften och ser till att vissa redskap finns för nyttjande. I Norsjö saknas det en förening och den yta som finns avsatt för odling norr om Badhusgatan har inte varit särskilt väl nyttjad sedan kommunen slutade att underhålla marken.

Om en förening bildas i framtiden tar kommunen ny ställning.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger nej till medborgarförslaget eftersom ingen förening finns tillgänglig för att driva anläggningen. Kommunfullmäktige uppmanar den som lämnat förslaget att starta en förening som kan driva kolonilotten.

**********

Medborgarförslag - Cykel- och skateboardpark

Det har kommit in ett medborgarförslag om en cykel- och skatepark i området vid Trätrappor.

Redan i juni 2013 behandlade kommunfullmäktige ett liknande medborgarförslag om skatepark i Norsjö.

Fullmäktiges beslut var att ha med medborgarförslaget i kommande diskussioner om multisportarena under 2014.

Norsjö kommun tillsammans med föreningar ville utveckla Norsjö Arena-konceptet med uteaktiviteter som skateboardpark, konstgräs och andra ytor för bollsporter, utegym och tillgänglighetsanpassad lekpark. Pengar söktes också från Allmänna arvsfonden via Norsjö hockey. Tyvärr fick vi inga pengar och anläggningen har därför inte blivit av.

I budget 2016 finns 250 000 kronor för att börja på projektet multisportarena.

En anläggning centralt placerad i Norsjö ytterligare kan höja attraktionsvärdet av att vara ungdom i Norsjö. Vid olika besök i parker har det kon-staterats att nyttjare i åldersspannet 8-30 år inte är ovanligt.

Avdelningen kultur och fritid ska under 2016 ta fram förslag på hur områ-det kring Norsjö Arena kan utvecklas med exempelvis cykel- och skatepark.

Klicka här för att se en skiss på en cykel- och skatepark (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunfullmäktiges beslut:
Förslag på cykel- och skatebordpark i området runt Norsjö Arena ska tas fram.

**********

Höjning av felparkerings- och kontrollavgift

Norsjölägenheter AB (NLAB) har problem med felparkerade bilar kring bostadshusen men även på Skolgatan, framför Solbacka och Klockarbo. Idag är felparkerings- och kontrollavgiften i kommunen 250 kronor.

Felparkeringsavgiften gäller för kommunala gator och vägar. Kontrollavgiften för parkering på privat mark. För att kontrollavgiften ska kunna höjas så måste felparkeringsavgiften också höjas.

Håkan Jansson (KD) – jag har haft synpunkter på detta tidigare. Innan vi gjort tydliga insatser, varför höjer vi summan? Argumentationen är svag varför vi ska ha 500 kr istället för 250 kr. Beslutet togs för 12 år sedan och sedan dess har inga insatser gjorts. Först nu vi vaknar till.

Robert Boström (C) – det är 12 år sedan vi beslutade om 250 kr. Med denna avgift sätter man en högre gräns, men det innebär inte automatiskt att kommunen tar ut 500 kr. Det sätter en maxgräns. Följer man reglerna kostar det ingenting för den enskilde.

Kommunfullmäktiges beslut:
Felparkerings- och kontrollavgiften höjs från 250 kronor till 500 kronor.

**********

Kommunfullmäktiges övergripande mål, Norsjö kommun 2016-2018

Under 2015 har Norsjö kommuns övergripande mål gjorts om för att målen ska vara tydliga och möjliga att följa upp (mäta).

Klicka här för att se kommunfullmäktiges övergripande mål (pdf, öppnas i nytt fönster)
Robert Boström (C) – diskuterat detta i kommunstyrelsen. Men jag hakar upp mig på mål nr 33. Ser ingen mening med att vi ska göra egna enkäter till våra företagare. Vi har Svenskt Näringsliv som utför en enkätundersökning årligen. Det är nog med enkäter till våra företagare. Om vi gör en egen enkät, hur ska vi då jämföra oss med andra? Skulle vilja se en ändring på mål 33 om att gå på Svenskt Näringslivs ranking.

Mikael Lindfors (S) – jag ställde samma fråga. Fick svaret att Svenskt Näringslivs enkät är på riksnivå.  Vissa av de här frågorna ka vi inte göra någonting åt. Vi kan inte förbättra oss för vi kan inte påverka. Vill göra en egen enkät så att vi kan förbättra oss utifrån de svar företagen ger till oss. Kommunens företag kommer att vara med på Svenskt näringslivs ranking också, fortsätta med det. Nackdelen är att företagarna kommer att få två enkäter. Det är upp till oss och näringslivsenheten att informera om att de kommer att få två enkäter under 2016 som vi vill att de ska svara på. Vi vill kunna påverka och förbättra måluppfyllelsen.

Robert Boström (C) – här bör vi ha Svenskt Näringslivs ranking för att kunna se hur vi ligger till. Vi har inte samma frågor. Den andra rankingen bör redovisas.

Mikael Lindfors (S) – du behöver inte vara orolig, den redovisningen kommer att ske.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja och godkänner förslaget till kommunfullmäktiges övergripande mål 2016-2018.

**********

Tillfälligt stöd för hantering av rådande flyktingsituation

Norsjö kommun har fått 5 810 960 kronor som ett tillfälligt stöd för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen.

Eftersom Norsjö kommun inte haft så stora kostnader under 2015 så fick en större del av summan (5 363 963 kr) överföras till år 2016.

Verksamhetscheferna fick i uppdrag att tillsammans med sina grupper komma in med förslag till vad pengarna skulle användas till. Dessutom har det startats upp en integrationsgrupp som fick i uppdrag att samla in idéer från både medarbetare och de som går SFI.

Klicka här för att se förslaget på fördelning av pengar (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till fördelningen.

**********

Ombyggnation del av Vinkelbo till HVB-hem (hem för vård och boende)

Med anledning av flyktingsituationen under 2015 finns det behov av ytterligare boendeplatser för ensamkommande barn. För tillfället är det väldigt trångbott på de två boende, Pallas och Athena, som finns i dag.

Om man delar av Dagcenters befintliga lokaler på Vinkelbo och bygger om går det att ordna 9 rum samt kök och samlingsyta.

På kommunstyrelsens sammanträde 1 mars fick kommunchefen i uppdrag att utreda också avdelning 1 på Vinkelbo. Idag på kommunfullmäktiges sammanträde finns två förslag att ta ställning till: avdelning 1 och delar av Dagcenters lokaler

Dokument:
Skiss ombyggnad till HVB-hem Vinkelbo (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kostnadskalkyl (pdf, öppnas i nytt fönster)

Risk och konsekvensanalys (pdf, öppnas i nytt fönster)

Synpunkter 2016-02-18 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Synpunkter 2016-02-29 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Samverkansprotokoll 2016-02-15 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Mikael Lindfors (S) – jag vill bringa klarhet i underlagen. Det kan verka lite konstigt. Den rådande flyktingsituationen har gjort att vi har ett stort antal ensamkommande barn som kommit till Norsjö kommun. Innebar att kvoterna fylldes i alla kommuner. Varje flykting som kommer blir utplacerad i någon av de 290 kommunerna. Vi hade avtal på 20 men haft upp mot 38 barn i vår verksamhet. Hitta lösningar i vår kommun för att starta ett nytt boende. Lång handläggningstid, får räkna på upp till två år för att få sin prövning. Det kommer att vara kommunens ansvar. Vi är väldigt glada för varje ungdom som kommer till vår kommun och vill stanna. I kommunstyrelsen så hade man tagit fram ett förslag: alternativ 1. Vinkelbo, där Dagcenter håller till idag och skulle få minskade lokaler i och med nytt boende. I kommunstyrelsen hade vi en ganska lång diskussion. Kom överens om att utreda även alternativ 2: avdelning 1 på Vinkelbo. Det som hänt under tiden är att förslag 1 har blivit reviderat. Ungefär samma, men det är tillagt ett rum i det förslaget. Förslag nummer 2 har jobbats igenom. Verksamheterna har tillsammans jobbat fram ett gångbart förslag och som alla förhoppningsvis ställer sig bakom.

Magnus Eriksson (S) – haft en process med många inblandade från de olika verksamheter som berörs. Konstruktiv diskussion om hur man ska hitta den bästa lösningen. Har kommit fram till ett förslag som är förslag nummer 2 i handlingarna. Alla verksamheter som berörda har sagt att det känns bra. Kan fortsätta de verksamheter som vi har. Framgår också att man utifrån det nya förslaget gjort en ny risk- och konsekvensanalys. I slutändan kan man understryka att när man gått i mål med de här diskussionerna har alla berörda verksamheter som varit med ställt sig bakom. Förslag till beslut finns utskickat i dagens handlingar.

Lena Brännström (KD) – jag delar uppfattningen att det är för många barn på boendena och det är inte alls lyckligt. Därför fick en grupp i uppdrag att se över ett nytt boende och då fastnar man för Vinkelbo som har tre rum lediga och där tror man att man ska kunna packa in 10 barn. Klandervärt att det inte funnits andra förslag. Det är inte tjänstemännen som ska strypa de förslag som tagits fram utan det är politikerna som ska tycka till. Ett ärende ska beredas från utskott och upp till fullmäktige, det här har inte ens varit upp i utskottet. Sent omsider har vi fått ytterligare handlingar. Det står bland annat att det inte finns hinder att starta men att alla krav inte är uppfyllda. Krävs en fullständig projektering och en undersökning som visar på bristerna Chef för räddningstjänsten säger att det krävs en hel del åtgärder. Konsekvensbeskrivningarna gör mig ängslig. De som står i kö är en oprioriterad fråga. Det står att det pallitativa rummet försvinner. På enhet två är det fullt. Anhörigrum kan anvisas till annat boende. Det finns mycket som jag reagerar på. Det finns de som på dagcenter inte klarar av ljud och stökiga miljöer. Föreslår att schemalägga vilan – det är människor vi har att göra med. Finns det något som talar för att det här är det bästa alternativet? Yrkar återremiss för att se över fler förslag på boenden för ensamkommande. Det kan finnas andra lösningar. 1 april kommer man med nya siffror för ensamkommande. Att det blir fler tvivlar jag på.

Mikael Lindfors (S) – anser att frågan ska utredas idag. I kommunstyrelsen satt alla partier. I kommunstyrelsen avhandlades alternativ 1, alternativ 2 kom upp. Det fanns alla möjligheter i världen att komma med ett tredje alternativ. Det är oerhört svårt att ta fram handlingar på tre veckor. Om återremissen blir bifallen kommer inte den här frågan upp förrän i juni. Har en problematik i hur vi ska lösa flyktingmottagandet till juni. Får en upphandlingsprocess och en byggprocess efter det. De här barnen vi har, de har vi under minst två år. Det pågår i Sverige och Europa frågor hur man ska lösa flyktingmottagningen. I prognoserna som nu finns som kommer från Migrationsverket så tror man att det kommer ungefär 40 000 ensamkommande. Norsjö kommun har ett fördelningstal på 42. Men ingen kan svara på den frågan. En återremiss skadar bara en grupp – våra flyktingungdomar.

Lena Brännström (KD) – precis därför återremiss, det finns bättre förslag som vi kan ta i anspråk omgående. Det vi nu har som förslag innebär bygglov, upphandling. Om vi kan få upphandla köpta tjänster kan det vara löst på några veckor. T.ex. Norsjövallen, vi kanske kan förhandla med dem om att hyra platser?

Mikael Lindfors (S) – när det gäller Norsjövallen har vi ett avtal med LiboCare. Det blev ett oherrans liv när det kom dit några ensamkommande eftersom det inte stod med i deras avtal. Tror inte att Norsjö kommun ska vara och fingra på avtalet som finns. Det som finns är ganska strikt. Vi ska rymma runt 10 barn, vi ska ha personalutrymmen. Vi ska tillsätta medel för ombyggnation. Att vi ska ta emot flyktingar har vi redan skrivit avtal om.

Magnus Eriksson (S) – fullständigt överens om att det brådskar. Vi har också haft redovisningar i gruppledarträffar om andra alternativ. Jag vet inte hur du menar när vi ska återremittera frågan. Bättre om det finns ett annat förslag.

Martin Landin (L) – om vi gör en återremiss kan fullmäktige anslå pengar till det här ändå? Vi vet inte vad det kostar. Kan vi ta ett beslut att anslå x antal kronor?

Isak Frohm (S) – överens om att vi har en klandervärd situation. Oro och krig ute i världen som gör att vi fått hit nyanlända. Som fullmäktige skulle vi kanske ha anvisat medel redan på förra fullmäktige. Den situation som vi har kommer inte nämnvärt att förändras. Till sommaren kommer spiralen att gå upp igen. Det kommer fler som vi har ansvar att ta emot. Planera för andra alternativa boenden. Kraftig överbeläggning som vi måste åtgärda. Allvarligt om vi skulle återremittera, måste avgöras idag.

Robert Boström (C) – det här är ingen lätt fråga. Det har varit många turer fram och tillbaka. Glad att man valde att lyssna på personalens oro och gjorde ett omtag. Kommer detta beslut att lösa boendefrågan, räcker platserna? Om det inte gör det, hur ser nästa steg ut? Hur löser vi situationen för våra äldre som väntar på särskilda boendeplatser? Blir detta ett beslut så bygger vi bort platser som skulle kunna vara till våra äldre. Om vi tar beslut idag måste vi omgående fundera på var vi ska bereda plats för våra äldre. Yrkar på återremiss.

Lena Brännström (KD) – samma intentioner. På bästa och snabbast möjliga sätt. Ha en buffert för att kunna ta emot fler. Jag skulle kunna ändra om jag fick bifall. Då vore mitt yrkande: ta upp förhandlingar med extern entreprenör.

Mikael Lindfors (S) – jag måste jag vara tydlig. Omsorg ska bedrivas i kommunal regi – ideologi. Vi tror på den idén. Martin – man kan inte dela på ärendet. Hantera frågan utifrån att återremittera eller inte. Frågan handlar om boende för ensamkommande barn. Vi ska ha antal platser för särskilt boende som motsvarar behovet, ingenting annat. När signalerna kommer att vi har en kö så är det främst verksamheterna som ska lösa problemet, när de inte kan lösa det så bir det en politisk fråga. Behovet av antalet platser varierar över tid. Så är fallet även här. Jag vet varför vi valde att stänga avdelning 3, det var för att varje boende ska ha enskild toalett samt att det fanns tomma platser. Vi kan avsätta pengar för någon annan att utreda.

Lena Brännström (KD) – förutsätter att kommunstyrelsen ordförande kommer med rätt siffror. När vi la ner avdelning 3 var det två platser tomma. Toaletter finns på nästan varje rum på ettan. Vi förstör verksamheten. Hade jag vetat det hade jag förslagit att vi nyttjat avdelning 1. Om vi hyr Norsjövallens skola så är det fortsatt i kommunal regi. Extern entreprenör eller undersöka andra alternativ.

Mikael Lindfors (S) – vilken verksamhet förstör vi?

Lena Brännström (KD) – vi förstör för äldreomsorgen. Vi förlorar platser. Vi ska tillskapa platser, snabba att ta bort platser men att bygga upp när det finns en kö är svårare. Förstör ytterligare för äldreomsorgen. Skulle kunna flyta in i de här rummen omgående när det finns andra förslag för ensamkommande.

Robert Boström (C) – förtydligande: tycker att Vinkelbo ska vara orört.

Magnus Eriksson (S) – vi hamnar i en diskussion om äldreomsorgsplatser. Förtydligande hur kön ser ut. Det är inte sju i kö till särskilt boende i Nor-sjö kommun. Mikael har förklarat vår ståndpunkt – att tillgodose behovet. Om behovet ökar så måste vi tillskapa nya platser. Om man lyssnar på Facebook får man känslan av behovet av särskilda boendeplatser är 40-50, men så är det absolut inte. Förra veckan var behovet 7 personer i kö men två av dem söker boende i annan kommun och en som står kvar för att den inte vill ta det som erbjuds.

Lena Brännström (KD)  – jag var på samma möte och där redovisade man de här siffrorna. Varför man söker i annan kommun vet man inte. De kanske tycker att det är lönlöst i Norsjö. Jag har pratat med både sjuksköterskor och annan personal. Behovet är mycket större än vad kön visar.

Magnus Eriksson (S) – experterna är verksamheten och de ska tillgodose behovet. Verksamheten har inte aviserat fler boendeplatser. Men det kan vara fallet om en vecka eller en månad – och då ska vi tillgodose behovet.

Robert Boström (C) – det står i förvaltningsberättelsen att det är aviserat av verksamheten. I förslag 2 har man rum som är i stort sett färdiga.

Isak Frohm (S) – vi bör återgå till återremissen, vi debatterar den och inte särskilda boendeplatser. Jag yrkar på att vi avgör återremissyrkandet.


Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet återemitteras (skickas tillbaka för att utredas mer): verksamheten får i uppdrag att utreda ytterligare möjligheter för boende för ensamkommande barn. I uppdraget ingår också att infodra anbud för köpta tjänster.

För att en återremiss ska gå igenom ska 1/3 av ledamötena rösta för en återremiss.

**********

Äskande av extra medel för uppförande av resecentrum

Att bygga det nya resecentrat kommer att bli dyrare än vad man först räknade med.

I juni 2015 beslutade kommunfullmäktige att bygga ett nytt resecentra på den gamla busstationsfastigheten. Totalt avsattes då 2,4 miljoner kronor för uppförande och 3 miljoner för anläggande av markytor.

Medel har också sökt från Region Västerbotten och Länstransportplan. 2 miljoner kronor har beviljats och utbetalas om åtgärderna godkänns av kontrollerande myndighet.

Anbudsförfrågan har varit ute, när anbuden öppnats konstaterades att avsatta medel inte räcker. Förhandlingar pågår om att minska kostnaden. Upphandlingen har därför övergått i en så kallad förhandlad upphandling för att om det är möjligt minska kostnaden genom att minimera/krympa projektet.

Vad har förändrats? Varför blir det dyrare?
• Vid geoteknisk undersökning hittades torv i marken och det kräver en större urgrävning.

• Ytan vid perronger och godsintag har försetts med markvärme. Detta för att uppnå en god funktion med tillgänglighet även på vintern.

• Tegelfasad i stället för träfasad för att minska underhållskostnader.

• All utsmyckning av framsida har räknats med i anbuden. Utsmyckningen innehåller: vattenfontän, lekutrustning, träd, buskar, blommor. Dessutom har parkbänkar, bord, pollare, sopkorgar och staket räknats med i anbuden.

• Plattsättning samt område med fallskyddsmassa (mjuka plattor) i anslutning till lekutrustning.

• Ventilation är dyrare än beräknad på grund av nya energikrav och att huset är litet i förhållande till den luftmängd som krävs (restaurang). Extra tjocka väggar (40 cm) har blivit resultatet.

• Hög kvalitet på material exempelvis klinker i vänthall och restaurang samt material anpassat för restaurangkök.

För att minska den totala kostnaden har Norsjö kommun börjat förhandla med entreprenörer om att ändra tegelfasad till träfasad och att plocka bort viss utrustning samt godkänna billigare material i markentreprenaden. Även andra delar diskuteras för att om det är möjligt minska kostnaden.

Trots detta behövs ytterligare 8,4 miljoner kronor för att kunna genomföra projektet.

Mikael Lindfors (S) – för två år sedan brann busstationen ner. Då fördes en debatt i fullmäktige om vår fula busstation, ej handikappanpassat, ingen öppen toalett. Var upp i fullmäktige att köpa fastigheten. Många politiker såg chansen att få göra något åt området och göra något vackert. Men innan vi kom dit gjorde vi en tuff resa och tittade över olika alternativ: OK/Q8, Folkets hus och Hällan 8 (hotellet). Vi ställde oss bakom att resecentrumet skulle vara på den nuvarande platsen. Vi skulle inte ha avsatt medel, vi skulle ha tagit in anbud. Vi har facit hur mycket det kostar nu. Kostnaden när det gäller huset ska delas mellan hyresgästerna: NK, buss-gods och restaurang. Hade en lång diskussion om grönare centrum. Verklighetens kostnad är dyr, men det är verkligheten, det kostar så här mycket att bygga nytt. Vi ska leva med detta i 50-60 år. Vi har haft diskussionerna tidigare om ett grått och trist centrum. Jag är fullt medveten om att alla investeringar kostar kapital och ränta. Vi avsätter medel varje år i budgeten. Aldrig någon som frågar vad driften kostar. Men här där vi varit eniga har de här beloppen blivit framträdande. Yrkar bifall att vi ska göra resecentrumet och området framför hotellet till en grön oas – ett resecentrum som vi kan vara stolta över. Skapar förutsättningar för ett säkert resande. Ett enigt fullmäktige hade tillsatt en arbetsgrupp att ta fram förslaget.

Martin Landin (L) – du säger att vi inte brukar ta reda på driftkostnaden. Vi tog beslutet om ett nytt resecentrum, nästan 20 miljoner – ohyggligt mycket pengar. Det är två delar. Om vi inte bygger och inte gör någonting åt ytan blir det ingen kostnad. Om vi vill ha en snyggare yta har vi en kommunal kostnad. Jag skulle vilja ha hyresgäster innan vi sparkar igång, för då är det här överkomligt.

Robert Boström (C) – när vi tog pengarna sist i fullmäktige ställde jag frågan om pengarna skulle räcka, jag fick som svar att: ja vi har tagit höjd. Känner att det slirat iväg på en annan bana. När vi började prata om detta så skulle det kosta oss cirka 5 miljoner, en bra affär. Med tiden har det ökat och landat på nästan 13 miljoner, en ökning med nästan 300 %. Vi har idag flera restauranger på orten, ska vi subventionera restaurangbyggande? Hela investeringskostnaden i beräkning när vi hyressättning – då har vi inte gynnat någon. Avsultar med att säga att jag hoppas att vi inte sätter spaden i jorden före hyreskontrakt är skrivna.

Mikael Lindfors (S) – vi måste anta anbuden före vi skriver kontrakt. De tänkta hyresgästerna har varit med under hela processen och godtagit den hyra som kommit fram. Fått frågan av entreprenören när de får börja och flytta in i de nya lokalerna. Olyckligt att vi tar första summorna innan vi vet vad vi bestämt.

Håkan Jansson (KD) – vi ska vara lite självkritiska, har en demokrati- och medborgarberedning. När vi ger oss in i projekt som är stora ska vi bli bättre på att visa på hur tillvägagångssättet sett ut. Kontinuerlig kontakt och utveckla dialogen med medborgarna. Yrkar bifall till liggande förslag.

Martin Landin (L) – önskemål, inte ett krav att hyresavtalen är påskrivna. Det är inte så enkelt att skriva på avtalen men vi ska göra allt vad vi kan för att få kontrakten påskrivna.

Mikael Lindfors (S) – hävdat att Norsjö kommunfullmäktige är framsynt och jag vill fortsätta hävda det.

Kommunfullmäktiges beslut: 
Säga ja till ytterligare 4 700 tkr till uppförande av Norsjö resecentrum avseende byggnad.

Säga ja till ytterligare 3 700 tkr till uppförande av Norsjö resecentrum avseende markarbeten.

**********


Publicerad:  2016-03-21 17:40

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen