klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdag den 1 mars hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg

Redovisning av kommunens pågående och kommande projekt
(punkt 8 i protokollet

Vid sammanträdet deltar projektledare Ingrid Ejderud Nygren och informerar om kommunens pågående och kommande projekt.

För tillfället deltar Norsjö kommun i 15 projekt. En del är pågående, en del är på väg att starta en del väntar på beslut. 6 projekt av de 15 har kontinuerlig verksamhet i Norsjö kommun. 5 av de 15 projekten är helt finansierade med externa medel. Drygt 1 miljon kronor är budgeterat för projektverksamhet.

De här projekten har Norsjö kommun som huvudman:
Möjligheternas Region
Förprojektering Datacenteretablering
Knut’n 2.0
Co-Active

De här projekten har andra huvudmän:
INTILL
Handelsplats Norsjö
LONA Vajsön
LONA Holmträskån

Utvecklingsstrategi för Skellefteå Älvdal finns i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner.

Övriga projekt:
Digitala Västerbotten
Utmana Urbaniseringen
Innovationskraft för glesbygd
Green
BitStream II
BioHub

Det är viktigt för kommunen att öka tydlighet kring projekten. Det är påbörjat en mall för att redovisa projekt. Mallen ska underlätta både för politiker och för de som jobbar med projekten. I redovisningen av projekten ska det bland annat framgå om projektet har bidragit till att uppnå verksamhetsmål, vem som gynnas av finansieringen och om det kommit till nytta för målgrupper inom kommunen.

Inget beslut tas i den här frågan utan det är ett informationsärende.

**********

Projekt Folkhälsa i Norsjö 2.0 (punkt 12 i protokollet)

Avsikten med projektet Norsjö 2.0 var att än en gång lyssna in hur Norsjöborna ser på sin hälsa, på hälsofrågor i allmänhet och på hälsofrämjande insatser i synnerhet. Därför ville man i projektet möta skolelever, pensionärer, hälso- och sjukvårdspersonal, politiker, personal inom kommunala verksamheter, föreningsaktiva och företagare i samtal om framtidens hälsa i Norsjö kommun. Målet var att hitta åtgärder som passar dagen Norsjöbor.

Representanter från Landstingets folkhälsoenhet var på plats och berättade om projektet.

Totalt genomfördes 84 intervjuer med 221 deltagare. 97 män och 124 kvinnor.

Genomgående visar intervjuerna en positiv bild av att leva i Norsjö.

Tre områden kom fram i intervjuerna:
Att leva i Norsjö
Hälsa
Förändringsarbete.

Att leva i Norsjö
Trygghet som naggats i kanten. Fortfarande tryggt i jämförelse med andra platser.


Lugn och ro, trevliga arbeten, barnvänligt och tonårstrist.
I gemenskapen eller utanför.

Nära i Norsjö och långt till annat.

Engagemang skapar möjligheter.

Hälsa i Norsjö
En meningsfull sysselsättning som man trivs och mäktar med.

Starka familje- och vänskapsband från unga år.

Naturen in på knuten och motionen därtill.

Att må bra inuti och använda lugnet utanför.

Sämre utbud men mindre hälsohets.

Hälsohot som man ser är bland annat: stress, stillasittande, psykisk ohälsa, hjärt- och kärlsjukdom

Förändringsarbete/fokusområden
Integrera folkhälsoarbetet i det ordinarie planeringsarbetet.

Ansvarstagande arbetsgivare som sätter anställdas hälsa i fokus.

Skolan som en plattform för hälsa.

Utveckla en bredare arbetsmarknad/infrastruktur.

Mötesplatser och stöd till en aktiv befolkning.

Utbilda, inspirera till bättre kostval. 

Inkludera de som hamnat utanför.

Mindre stress genom samtal, reflektion och regelbundenhet.

Fokus på levnadsvanor och moderna interventioner inom hälso- och sjukvården.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att göra ett ärende av det här som ska upp till politikerna.

**********

Höjning av felparkerings- och kontrollavgift
(punkt 26 i protokollet)

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige. Det innebär att det beslut som kommunstyrelsen tar är ett förslag som kan ändras när kommunfullmäktige har sammanträde.

Norsjölägenheter AB (NLAB) har problem med felparkerade bilar kring bostadshusen men även på Skolgatan, framför Solbacka och Klockarbo. Idag är felparkerings- och kontrollavgiften i kommunen 250 kronor.

Felparkeringsavgiften gäller för kommunala gator och vägar. Kontrollavgiften för parkering på privat mark. För att kontrollavgiften ska kunna höjas så måste felparkeringsavgiften också höjas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Felparkerings- och kontrollavgiften höjs från 250 kronor till 500 kronor.

**********

Tillfälligt stöd för hantering av rådande flyktingsituation (punkt 34 i protokollet)

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Norsjö kommun har fått 5 810 960 kronor som ett tillfälligt stöd för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen.

Eftersom Norsjö kommun inte haft så stora kostnader under 2015 så fick en större del av summan (5 363 963 kr) överföras till år 2016.

Kommunchef Katarzyna Wikström fick i uppdrag att tillsammans med berörda upprätta förslag till hur pengarna ska användas.

På kommunstyrelsens sammanträde redogjorde Katarzyna Wikström hur arbetsprocessen sett ut.

Verksamhetscheferna fick i uppdrag att tillsammans med sina grupper komma in med förslag till vad pengarna skulle användas till. Dessutom har det startats upp en integrationsgrupp som fick i uppdrag att samla in idéer från både medarbetare och de som går SFI.

Deadline fredag kväll. Ledningsgruppsmöte gick igenom listan. Det som diskuterades mest var om pengarna ska gå till förstärkning eller om vi ska göra annat med de här pengarna.

Tolkningen hur vi ska tänka skiljer sig åt från de olika verksamhetsområdena.

Kommunstyrelsen tog inget beslut då ärendet ska upp till kommunfullmäktige. Kommunchef fick dock i uppgift att komplettera listan med rätt kostnadsställen inför kommunfullmäktige.

**********

Ombyggnation del av Vinkelbo till HVB-hem (hem för vård och boende) (punkt 37 i protokollet)

Med anledning av flyktingsituationen under 2015 finns det behov av ytterligare boendeplatser för ensamkommande barn. För tillfället är det väldigt trångbott på de två boende, Pallas och Athena, som finns i dag.

Om man delar av Dagcenters befintliga lokaler på Vinkelbo och bygger om går det att ordna 9 rum samt kök och samlingsyta.

Politikerna i kommunstyrelsen diskuterade boendet på Vinkelbo.


Kommunstyrelsens beslut:
Lämnar det utan eget yttrande (det innebär att kommunstyrelsen inte ger något förslag till beslut till kommunfullmäktige). Kommunchefen får i uppdrag att utreda också avdelning 1 på Vinkelbo. Då finns det två förslag, avdelning 1 och Dagcenters lokaler, att ta ställning till på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars.

**********

Läsårstider (punkt 42 i protokollet)

Förslag till läsårstider har arbetats fram. Synpunkter från medarbetare har inhämtats via respektive rektor.

Läsårstider 2016/2017
• Skolstart hösttermin 22 augusti 2016
• Höstlov 1-5 november (vecka 44)
• Jullov 22 december – 9 januari

• Skolstart vårtermin 10 januari
• Sportlov 6-10 mars (vecka 10)
• Påsklov 14-23 april
• Terminen slutar 14 juni

Kommunstyrelsens beslut:
Godkänner läsårstiderna för 2016/2017

**********

Äskande av extramedel för uppförande av resecentra (punkt 43 i protokollet)

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Att bygga det nya resecentrat kommer att bli dyrare än vad man först räknade med.

Lars-Åke Holmgren, verksamhetschef kommunal utveckling, informerade om processen runt resecentrat.

I juni 2015 beslutade kommunfullmäktige att bygga ett nytt resecentra på den gamla busstationsfastigheten. Totalt avsattes då 2,4 miljoner kronor för uppförande och 3 miljoner för anläggande av markytor.

Medel har också sökt från Region Västerbotten och Länstransportplan. 2 miljoner kronor har beviljats och utbetalas om åtgärderna godkänns av kontrollerande myndighet.

Anbudsförfrågan har varit ute, när anbuden öppnats konstaterades att avsatta medel inte räcker. Förhandlingar pågår om att minska kostnaden. Upphandlingen har därför övergått i en så kallad förhandlad upphandling för att om det är möjligt minska kostnaden genom att minimera/krympa projektet.

Vad har förändrats? Varför blir det dyrare?
• Vid geoteknisk undersökning hittades torv i marken och det kräver en större urgrävning.

• Ytan vid perronger och godsintag har försetts med markvärme. Detta för att uppnå en god funktion med tillgänglighet även på vintern.

• Tegelfasad i stället för träfasad för att minska underhållskostnader.

• All utsmyckning av framsida har räknats med i anbuden. Utsmyckningen innehåller: vattenfontän, lekutrustning, träd, buskar, blommor. Dessutom har parkbänkar, bord, pollare, sopkorgar och staket räknats med i anbuden.

• Plattsättning samt område med fallskyddsmassa (mjuka plattor) i anslutning till lekutrustning.

• Ventilation är dyrare än beräknad på grund av nya energikrav och att huset är litet i förhållande till den luftmängd som krävs (restaurang). Extra tjocka väggar (40 cm) har blivit resultatet.

• Hög kvalitet på material exempelvis klinker i vänthall och restaurang samt material anpassat för restaurangkök.

För att minska den totala kostnaden har Norsjö kommun börjat förhandla med entreprenörer om att ändra tegelfasad till träfasad och att plocka bort viss utrustning samt godkänna billigare material i markentreprenaden. Även andra delar diskuteras för att om det är möjligt minska kostnaden.

Trots detta behövs ytterligare 8,4 miljoner kronor för att kunna genomföra projektet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Säga ja till ytterligare 4 700 tkr till uppförande av Norsjö resecentrum avseende byggnad.

Säga ja till ytterligare 3 700 tkr till uppförande av Norsjö resecentrum avseende markarbeten.

**********

Här hittar du protokollet när det är justerat.


Publicerad:  2016-03-07 13:20

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen