klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Vanliga frågor och svar om barnomsorg och skolbarnomsorg

Vanliga frågor och svar om barnomsorg och skolbarnomsorg

Var hittar jag blanketter?
I vårt blankettarkiv hittar du alla blanketter du behöver.
Klicka här för att komma till blanketter

Begrepp:
Barnomsorg är för barn mellan 1-5 år och avser förskola eller pedagogisk omsorg.
Skolbarnomsorg är från förskoleklass till och med årskurs 6 (6-13 år)

Vad är skillnaden mellan förskola/fritidshem och annan pedagogisk verksamhet?
• Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg.
• I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare och fritidspedagoger. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.
• I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning.

När har mitt barn rätt till barnomsorg?
Barn i åldern 1-5 år vilka stadigvarande vistas i kommunen har rätt till barnomsorg
• under de tider förälder/föräldrar arbetar
• under de tider förälder/föräldrar studerar
• under de tider förälder/föräldrar är sjukskrivna
• när du är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen har syskon rätt till 15h /vecka.
• när du är arbetssökande har barnet rätt till 15h/vecka.

När har mitt barn rätt till skolbarnomsorg?
Barn i åldern 6-13* år vilka stadigvarande vistas i kommunen har rätt till barnomsorg:
• under de tider förälder/föräldrar arbetar
• under de tider förälder/föräldrar studerar
• när du är arbetssökande har barnet rätt till 15h/vecka längst till 15:00 på dagen.
*till och med årskurs 6

Vilka öppettider har barn- och skolbarnomsorg?
Barn- och skolbarnomsorg håller öppet under det som kallas för ramtid. Ramtiden är den normala öppettiden och är mellan klockan 06:00 och 18:00 alla helgfria vardagar. Om ni som vårdnadshavare har behov av barn- och skolbarnomsorg andra tider än ovanstående ramtid, får ansöka om OB-barnomsorg.

Om jag behöver barnomsorg utanför förskolans ramtider?
Norsjö kommun erbjuder verksamhet på obekväm arbetstid. Lokalen som Ob-barnomsorgen bedrivs i är belägen i Norsjö samhälle. Ob-barnomsorg erbjuds vardagar 18:00-06:00 och dygnet runt under helger. Omsorgen omfattar inte storhelger och lätthelgdagar.
Ob-barnomsorg erbjuds i de fall båda vårdnadshavare arbetar, detta gäller även vid gemensam vårdnad och växelvis boende. En separat ansökan om Ob-barnomsorg skickas in och beslut tas i varje enskilt fall av förskolechef/rektor.

Anmäla inkomst?
För att vi ska kunna beräkna vilken avgift du ska betala måste du anmäla din inkomst.  När vi placerat ditt barn får du placeringsmeddelande och information, snarast därefter skall du anmäla hushållets inkomst till oss på blanketten ”Inkomstuppgift barnomsorg och skolbarnomsorg”. Får vi inte in din anmälan om inkomst så kommer vi att skriva in maxtaxans tak. Du skall årligen inkomstredovisa senast sista december, inkomstredovisar du inte är det maxtaxans tak som blir gällande.

Inkomstblanketten hittar du också i blankettarkivet här på hemsidan.
Vad innebär platsgarantin inom barnomsorgen?
De barn som har rätt till plats i barnomsorgen erbjuds en plats inom 4 månader efter att en ansökan kommit in. 
Vad innebär platsgarantin inom skolbarnomsorgen?
De barn som har rätt till plats i skolbarnomsorgen erbjuds en plats snarast, dock senast 1 månad efter inkommen ansökan.

När kan jag ansöka om barnomsorgsplats?
Du kan ansöka när som helst under året, men för att säkerställa att ni får plats på önskat datum ska ansökan inkommit till kommunen fyra månader innan det datum barnet ska placeras.
När kan jag ansöka om skolbarnomsorgsplats?
Du kan ansöka när som helst under året och vi skall snarast placera ert barn, dock senast 1 månad efter inkommen ansökan.
Får jag önska enhet och avdelning?
Vi tar inte hänsyn till önskemål om förskola utan på ansökan kan du uppge önskemål om placeringsort samt verksamhetsform förskola/fritidshem eller pedagogisk verksamhet

Hur fungerar köreglerna och placeringen?
För barnomsorg ska ansökan ska göras fyra månader innan önskat introduceringsdatum, er ansökan hamnar i vår kö och vi försöker hitta placering så nära ert önskade introduceringsdatum som möjligt. För skolbarnomsorg placerar vi snarast, inom 1 månad. 

Har syskon förtur?
Med hänvisning till platstillgång försöker vi placera syskon på samma förskola. Men garanterar inte att syskon får plats på samma förskola även gruppsammansättning styr.
Får jag besöka förskolorna eller den pedagogiska omsorgen så att jag vet vilken jag ska välja?
Javisst. Kontakta förskolechef för att komma överens om tid för besök.
När får jag besked om plats?
Vi kan inte ge exakt besked om när just du får plats. Besked meddelas föräldern så snart man vet att det finns en ledig plats som ditt barn är berättigat till enligt ködatum, eller senast tilldelning under 4 månader.

Kan jag stå kvar i kön efter ni erbjudit en placering?
Nej, då är er plats i kön för inkomna ansökningar förlorad. Är ni inte nöjd med placeringen kan ni byta plats. Vid önskemål om byte av plats kan vårdnadshavare ansöka om ny plats och ny ansökan lämnas då in. Om en ny placering erbjuds behöver vårdnadshavare inte säga upp den befintliga placeringen. Kommunen kan dock inte garantera byte av plats.

Hur lång uppsägningstid är det?
Uppsägningstiden är 30 dagar. Uppsägning av plats i barnomsorg görs skriftligt på blankett. Uppsägningstiden räknas från den dag du lämnar in blanketten. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Vem vänder jag mig till om mitt barn har särskilda behov?
Kontakta ansvarig förskolechef eller rektor för fritidshem.

Vi har gemensam vårdnad om vårt barn. Vi vårdnadshavare bor i olika kommuner och barnet bor varannan vecka hos mig. Har vi rätt till barnomsorg i båda kommunerna?
Ja, ansökan görs i båda kommunerna.

Vårt barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Vem ska betala fakturan?
Separerade vårdnadshavare med barn som bor växelvis kan välja två alternativ på faktureringen.
1. Fakturan går till en vårdnadshavare
2. Ni väljer att helt dela på fakturan. Hushållens sammanlagda inkomst sammanräknas och avgift beräknas utifrån detta. Faktura skickas på 50 % av beloppet till vardera av vårdnadshavarna.
3. Ni väljer att dela upp avgiften i proportion till vad respektive hushåll tjänar. Hushållens sammanlagda inkomst sammanräknas och avgift beräknas utifrån detta. Den vårdnadshavare vars hushåll tjänar mer får en högre avgift och den andre en lägre.

Varför ser min faktura så konstig ut?
På fakturan anges grundbeloppet 1500 kr. Det finns där så att vårt system Tempus skall kunna räkna ut avgiften. Från grundbeloppet dras en summa av. Vill ni kontrollräkna fakturan då tar ni summan av 1500 – den reducering som skett. Den summan är den som ni betalar. Har ni en inkomst över 47 490 så betalar ni maxbeloppet för varje barn, är inkomsten lägre betalar ni % av inkomsten.

Mitt barn går den avgiftsfria allmänna förskolan (max 15 h/vecka – 525 h/år) med jag har fått avgift ändå?
Barn har, från och med höstterminen det år de fyller tre år, rätt till allmän förskola. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och följer läsårstiderna för Norsjö kommuns skolor, med uppehåll för jullov, sportlov, påsklov och sommarlov. Få du en avgift så beror det på att ditt barn varit schemalagd under en period där vi inte erbjuder allmän förskola, dvs ni har varit schemalagd på ett lov.

Är det sommarstängt i barnomsorgen?
Under fyra veckor sommartid slår förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet samman sina verksamheter. Vanligtvis sker detta under veckorna 28-31. Vilket innebär att lokaler och bemanning kan se annorlunda ut jämfört med övriga året.  Barnomsorg under sommaren erbjuds i de fall båda vårdnadshavarna arbetar, gäller även vid gemensam vårdnad med växelvis boende.

Vad händer när jag är föräldraledig med syskon?
Äldre syskon rätt till högst 15 timmar/vecka enligt överenskommelse med personalen när förälder/föräldrar är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av syskon (gäller ej skolbarnomsorg).

Vad händer om jag är arbetslös?
Då har barnet rätt till 15 timmar/vecka enligt överenskommelse med personalen när förälder/föräldrar är arbetslösa gäller även skolbarnomsorg, dock längst till klockan 15.00

Jag har erhållit graviditetspenning – får jag ha barnet i förskolan då?
När du är sjukskriven eller blivit beviljad graviditetspenning erbjuder vi ert barn möjligheten att vistas på förskolan eller inom pedagogisk omsorg på de vistelsetider som motsvarar familjens ordinarie arbetstider. Detta innebär att den förälder som börjar senast på dagen lämnar barnet på förskola och den förälder som slutar först under dagen hämtar barnet. Naturligtvis så får man ha kortare närvarotid per dag om man så önskar.
Varför är det viktigt vi har rätt schema i Tempus?
För vår planering är det viktigt att ni har rätt schema inlagt i Tempus. Direkt när barnet blivit placerat ska vårdnadshavare lägga in schema över barnets vistelsetid i Tempus. Schemat ska vara löpande och läggas för så lång tid som möjligt, gärna terminsvis, dock senast 7 dagar före det ska börja gälla. Tillfällig förändring i schemat som uppstår senare än 7 dagar  före ska meddelas verksamheten (OBS! ändringen skall ej genomföras enbart i Tempus utan kommuniceras direkt med personalen i verksamheten), förändringen gäller inte förrän verksamheten bekräftat förändringen. Om förändring meddelas senare än 48 timmar beslutar personalen om möjligheten att ta emot barnet.

Har personalen rätt att säga nej till att ta emot mitt barn?
Då verksamheten planeras både utifrån aktiviteter och personal så har personalen rätt att neka ditt barn att komma om ni meddelat förändring i schemat senare än 48 timmar innan ändringen börjar gälla.

Varför låses möjligheterna att lägga schema vissa perioder?
För vår planering under exempelvis lov ber vi vårdnadshavarna att lämna in schemat några veckor före. T ex ska ert sommarschema vara oss tillhanda senast 15 maj därefter låser vi möjligheten till schemaläggning. Detta gör vi för att kunna planera och genomföra en så bra verksamhet som möjligt under dessa perioder.

Verksamheten är stängd för kompetensutveckling – vem tar hand om mitt barn då?
Två dagar per år har medarbetare inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet utvecklingsdagar med kompetenshöjande insatser och kvalitetsarbete. Vid dessa dagar är verksamheten stängd. Ni har alltså inte tillgång till barnomsorg utan måste ordna detta själv-. För er planering går information om när stängningsdagarna infaller till vårdnadshavare minst tre månader i förväg.

Vem ansvarar då mitt barn har en annan aktivitet?
Om barnet deltar i annan aktivitet utanför verksamheten t ex barntimmen eller kulturskola ansvarar vårdnadshavare för att informera personalen om vem som hämtar barnet till aktiviteten genom att tydligt ange i Tempus vem som hämtar, vilka tider som gäller för aktiviteten osv. Observera att verksamheten inte har något som helst ansvar för barnet under de tider som barnet deltar i annan aktivitet. Verksamheten kommer inte att skicka barnet på aktiviteten om vårdnadshavare inte angett ovanstående i Tempus.

Hur länge får man ha kvar sin plats i fritidshem?
Man har rätt till platsen kvar fram till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Nyttjas inte platsen på 2 månader sägs platsen automatiskt upp.

Kan jag betala barnomsorgsavgifterna med autogiro?
Ja det kan du, medgivande blanketten för autogiro hittar du på Norsjö Kommuns hemsida under fliken blanketter.
 
Kan jag betala barnomsorgsavgifterna med E-faktura?
Ja det kan du, men då måste du ta kontakt med din internetbank.
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-02-21
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)