klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Korta beslut från kommunstyrelsen 

Tisdagen den 24 november hade Norsjös kommunstyrelse ett sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg

**********

Utökning av tjänst för arbetsskapande åtgärder (punkt 8 i protokollet)

Inwidos nedläggning av fönsterfabriken i Bjurträsk får betydande konsekvenser för Norsjö kommun. Alla anställda, 69 personer, är varslade från fabriken.

Norsjö kommun har frågat efter stöd i form av resurs från både Länsstyrelsen och Region Västerbotten (RV) för att arbeta med följande frågeställningar:
1. Arbeta för och utreda möjligheter för fortsatt verksamhet för Inwido i Bjurträsk.
2. Utreda möjligheter för annan arbetsskapande verksamhet i lokaler i Bjurträsk.
3. Samverka med kommuner och företag i närområdet för att skapa fler och/eller nya arbetstillfällen i Norsjöområdet.

Tidsaspekten för att arbeta med de här frågorna är mellan 2016-01-01 – 2016-12-31.

Länsstyrelsen är positiva till att ge projektstöd men då måste Norsjö kommun gå in med lika mycket pengar. Region Västerbotten kan gå in med resurser i form av tid från deras tjänstepersoner.

Arbete under ett år förväntas kosta 500 000 kr. Norsjö kommun går in med 250 000 kr och Länsstyrelsen med 250 000 kr. Pengarna kan både användas för att finansiera tjänster eller andra ändamålsenliga insatser.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen säger ja till att avsätta 250 000 kr till tjänst eller andra ändamålsenliga insatser.

**********

Medborgarförslag – Turistinformation i Norsjövallen (punkt 18 i protokollet)

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige för beslut.

Det har kommit in ett medborgarförslag om att sommartid utlokalisera en informationsenhet från turistbyrån i centralorten till Norsjövallen. Anledningen är den stora trafikmängd som passerar byn på väg norrut och att det handlar om att kunna vägleda bilister in till centralorten. Informationsenheten bör vara bemannad.

Svar från verksamheten:
Vi vet sedan tidigare att centralorten Norsjös läge vid sidan av de stora vägar som passerar vår kommun är en nackdel om vi vill ha fler besökare till centralortens affärer m.m. I en överenskommelse om turistisk samverkan mellan kommunerna Skellefteå, Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele, Malå och Norsjö finns utveckling av punkter med turisttjänster kopplade till landsbygdsbutiker/drivmedelsstationer med som ett förslag till insats. I Gold of Lapland:s stora projekt ”INTILL” (Innovativ turism i Lappland) finns också utveckling av framtidens turistbyrå som en viktig del i projektet. Med ovanstående bör motionen anses besvarad och tjänstemän från kommunen tillsammans med INTILL-projektet kommer att titta på förutsättningar för att erbjuda turisttjänster vid bl.a. Norsjövallen. (OBS! Detta är ett utdrag från svaret, hela svaret finns att läsa i protokollet.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Förslagställaren tackas för ett bra och tänkvärt medborgarförslag.

I enlighet med ovanstående anses medborgarförslaget för besvarat.

**********

Höjning av felparkeringsavgift (punkt 19 i protokollet)

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige för beslut.
Avgiften för felparkerade bilar är idag 250 kr. Det finns problem med felparkerade bilar på Skolgatan framför Solbacka och Klockarbo men även vid bostadshusen som Norsjölägenheter AB äger. På Skolgatan är det kommunen som är ansvarig för felparkerade bilar. Vid bostadshusen är det Norsjölägenheter AB som ansvarar, de planerar att anlita ett privat bolag som ska upprätthålla ordningen.

Norsjölägenheter AB föreslår att kommunfullmäktige höjer bötestaxan från 250 till 500 kronor per P-bot. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Höja taxan till 500 kr.

**********

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut – Försäljning av Storgatan 80 (punkt 20 i protokollet)
Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige tog beslut i oktober 2014 att sälja fastigheten. Men utvecklingen med stora flyktingströmmar till Sverige och även Norsjö gör att behovet inom flyktingverksamheten och framförallt ensamkommande barn gör att behovet av fler lägenheter ökar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Beslutet som kommunfullmäktige tog den upphävs.

**********

Medborgarförslag – Kräv att Strålsäkerhetsmyndighet SSM använder biologiskt gränsvärde (punkt 29 i protokollet)

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Förslagsställaren till medborgarförslaget vill att Norsjö kommun kräver att Strålskyddsmyndigheten SSM använder biologiskt gränsvärde som mätmetod istället för enbart ”uppvärmning”.

Telefonkontakt har tagits med Eva Simic, forskningschef på Strålskyddsmyndigheten 2015-10-15. Strålskyddsmyndigheten finansierar egen forskning men tar också del av internationell forskning bl.a. kring biologiska gränsvärden.

Myndighetens sammanvägda kunskap kring nya rön ligger till grund till de rekommendationer och policy som de utfärdar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Säger nej till begäran att Norsjö kommun kräver att SSM använder biologiskt gränsvärde.

**********

Utvärdering av ”Babybonus” (punkt 33 i protokollet) 

Barn som föds under 2015 och är skrivna i Norsjö kommun får en bonus på 5 000 kronor. Bonusen består av presentkort hos företag. Bebisen behöver inte födas i kommunen – det finns också möjlighet att planera på bortaplan för att sedan flytta till Norsjö kommun.
Fram till den 21 oktober har 31 barn fått ta del av babybonusen (statistiken släpar), 123 checkar har lösts in. De populäraste företagen att nyttja babybonusen hos är: XL, ICA och Konsum. Men det har varit en bra spridning och nästan alla anslutna företag har haft någon som löst in en check.

En enkät för att fånga upp vad kommuninvånarna tycker om babybonusen har legat ute på kommunens hemsida. 97 personer har svarat och 86 personer har slutfört enkäten.

På frågan vad de tycker om babybonusen:
Mycket bra: 22,83%
Bra: 15,22%
Så där: 19,57%
Inte alls bra: 42,39%

På frågan om de tycker att babybonusen ska fortsätta:
Ja: 42,7%
Nej:57,3%

Klicka här för att se alla svar i utvärderingen (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunstyrelsens beslut:
Babybonusen fortsätter under 2016. Ett år är för kort period för en ordentlig utvärdering. Babybonusen ska dock utvärderas grundligare i slutet av 2016, då anslutna företag samt de som fått ta del av babybonusen ska få säga sitt.

**********

Flyktingboendena Athena och Pallas omvandlas till två likvärdiga boenden (punkt 41 i protokollet)

Den 28 oktober 2013 beslutade kommunfullmäktige att boendet för ensamkommande flyktingbarn bör vara uppdelat i asyl- och PUT-boende (PUT=permanent uppehållstillstånd).

I rådande flyktingläge med stor inströmning av ensamkommande barn är det bra om asylsökande ungdomar kan placeras även på Pallas (som hittills varit ett PUT-boende). Den största delen av kommunens ensamkommande flyktingbarn/ungdomar på Athena och Pallas är asylsökande för närvarande.

Kommunstyrelsens beslut:
Flyktingboendena Athena och Pallas görs till två likvärdiga boenden.

**********

Medborgarförslag – Fortsatt satsning av Norsjöskolans dans i skolan för de allra yngsta åk F-3 (punkt 45 i protokollet)

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige för beslut.

Ett medborgarförslag har kommit in med förslag om att Norsjöskolan ska fortsätta att satsa på dans i skolan för de allra yngsta i åk F-3.

Svar från Rektor Olof Johansson och biträdande rektor Andreas Berglund:
Det treåriga projektet ”Dans i skolan” var ett lyckat projekt för Norsjös grundskolor och dess elever. En vidare satsning från skolan på dans i de yngre åren samt särskolan, skulle enligt förslagslämnaren kosta skolan 50000 kr/ år, vilket då ska rymmas inom befintlig ram. I dagsläget är bedömningen att det utrymmet inte finns. Vidare planeras för en ny timplan som ska gälla från läsåret 2016/2017 där tiden för ämnet idrott och hälsa föreslås öka. (OBS! Detta är ett utdrag från svaret.)

Klicka här för att läsa hela svaret på medborgarförslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Utifrån svaret säga nej till medborgarförslaget.

**********

Uppstart av SFi i Bastuträsk (punkt 46 i protokollet)

En begäran har kommit in om att utreda förutsättningar för att återstarta SFi (Svenska för invandrare) i Bastuträsk Folkets Hus.

Under 2014 gjordes en bedömning att verksamheten kunde skötas med lägre kostnad och effektivare genom att SFi-undervisningen samlades i Norsjö. I samband med årsskiftet 2014/2015 drogs en läraranställning in i Bastuträsk och undervisningen lades ner i Bastuträsk.

Norsjö har för tillfället (november 2015) nått taket på hur många som kan gå i alfaklassens klassrum. Det är redan ett stort tryck på den gruppen och att starta upp ännu en i Bastuträsk skulle lätta på bördan i Norsjö och det skulle bli en bättre klassuppdelning.

Rektor för SFi föreslår att man startar en ny grupp i SFi i Bastuträsk med en heltid läraranställning.

Kommunstyrelsens beslut
Uppstart av SFi i Bastuträsk sker från och med 2016-01-01. Inrättande av heltid läraranställning godkänns.


**********

Publicerad:  2015-11-24 16:10

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen