klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Korta beslut från kommunfullmäktige  

Måndag 26 oktober kl. 18.00 hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

Kommunfullmäktige
**********

Kulturstipendium 2015
Årets stipendiat skriver underfundiga dikter på bondska, hans framträdande har dragit en stor publik och han håller liv i Norsjöbondskan. Grattis till Erik Grahn.

Erik Grahn
Erik Grahn

**********

25-årsgåvor
De som jobbat 25 år åt Norsjö kommun fick ta emot gåvor under fullmäktiges sammanträde. Stort tack! (4 personer kunde inte närvara.)

25-åringar


**********

Medborgarförslag – Förbättring av miljövagnen

Irene Eriksson, Åmliden, har lämnat ett medborgarförslag om att förbättra miljövagnen genom viss ombyggnad.

Klicka här för att läsa hela förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Det är glädjande att kommunens innevånare verkligen vill sopsortera och att olika förslag till förbättringar inkommer.

Idag finns miljövagnar uppställda vissa veckor i 7 olika byar. Det kan kon-stateras att sorteringen skiljer väldigt mycket mellan olika byar. Byar med företag har ofta betydligt mer kartong än i byar utan företag. I dagsläget tror kommunen inte att det är en bra lösning att bygga om vagnarna utan vill i så fall överväga annan indelning om det blir aktuellt att köpa nytt.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger nej till förslaget.
Norsjö kommun tackar förslagställaren för medborgarförslaget.

**********

Medborgarförslag – Samordning av soptunnor

Det har kommit in ett medborgarförslag om att samordna soptunnorna så att de ställs upp på liknande sätt som brevlådorna, i grupper om ca fyra. Detta skulle medföra att sopbilen inte behöver stanna lika många gånger och det skulle därmed leda till förtjänst både i tid och i bränsleförbrukning.

Förslaget är mycket bra, och på många ställen i kommunen sker detta redan idag. Kommunen har dock inte någon rätt att kräva detta av fastighetsägarna, utan detta måste ske på frivillig basis.

Kommunen har tidigare uppmanat fastighetsägare att samordna tunnorna via kommunbladet och kommer också att fortsätta informera och på olika sätt uppmana fastighetsägarna att hjälpa till så antalet stopp för sopbilen minskar.

Kommunfullmäktiges beslut:
Informationsinsatser till fastighetsägare med uppmaning att samordna soptunnor ska förnyas och därmed anses medborgarförslaget besvarad.

Norsjö kommun tackar förslagställaren för medborgarförslaget.

**********

Medborgarförslag – Förändring av ambulerande miljövagnens turlista

Karin Holmqvist, Mörttjärn, har kommit in med ett medborgarförslag om att se över turlistorna för de två miljövagnarna så Mörttjärn och kringlig-gande byar kan ha en vagn uppställd 2 ggr per år, vår och höst.

Klicka här för att läsa hela medborgarförslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Detta medborgarförslag innebär att turlistan ses över. Avdelningen teknik får i uppdrag att undersöka möjligheten till vissa ändringar i turlistan för miljövagnar inför år 2016 så att fler byar kan ta del av servicen

Kommunfullmäktiges beslut:
Avdelningen teknik får i uppdrag att se över turlistan för miljövagnar inför 2016 så att fler byar får möjlighet att ta del av servicen och därmed anse medborgarförslaget för besvarat.

Ett stort tack riktas till förslagställaren för medborgarförslaget.

**********

Medborgarförslag – Brun soptunna

Iwan Ekegerd, Bastuträsk har lämnat in ett medborgarförslag som går ut på att kommunen ska tillhandahålla en brun soptunna för matavfall till de hushåll som så önskar. Vidare föreslår han att en avgift införs på ”vanligt” avfall.

Klicka här för att läsa hela förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Trepartens renhållningsnämnd, som är en samverkan mellan kommunerna Norsjö, Malå och Sorsele, har ansvaret att sköta renhållningen i de tre kommunerna. Norsjö, som är värdkommun, har ett fordon med maxkapa-citet på 23,7 m3 som trafikerar de tre kommunerna och samlar in sopor. Uppdraget är således stort och logistiskt en utmaning genom att det ska fungera från Ammarnäs i väster till Bastuträsk i öster. Om så kallad brun tunna ska införas för organiskt avfall kräver detta antingen ytterligare en tur till varje by eller ett fordon med tvåfacksystem. Maxkapaciteten för ett sådant fordon minskas till 14 m3. Även här innebär det ökade transporter och ytterligare personalkostnader. Dessutom krävs mellanlagring av matavfallet innan det transporteras vidare till en förbränningsanläggning. Verksamheten är orolig för att mellanlagring av matavfall även drar till sig skadedjur.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger nej till förslaget. För närvarande är det inte försvarbart med införande av brun tunna och därmed anse medborgarförslaget besvarad.

Ett stort tack riktas till förslagställaren för medborgarförslaget.

**********

Medborgarförslag – Torrläggning av nedre del av kärleksstigen

Hans Berglund har kommit in med ett medborgarförslag om torrläggning av två områden efter den så kallad kärleksstigen i västra utkanten av Nor-sjö samhälle.

Klicka här för att läsa hela medborgarförslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kärleksstigen är en fin naturstig men som har två partier om ca 45 respektive 65 meter sank mark.

Medborgarförslaget är att dikning bör ske för att leda bort vatten från dessa områden. Efter att medborgarförslaget skrevs har kommunen rensat i vägdiket som går från reningsverket fram till bo-stadsområdet Lilltjärnbränna. Grävmaskinen har också anslutit den nedre delen av kärleksstigen till vägdiket med visst uppnått resultat.

Verksamhetsområdet kommunal utveckling föreslår att markduk och vissa fyllnadsmassor läggs på gångstråket i de två blöta partierna.

Ingenjör för gator, vägar och avlopp (GVA) beräknar kostnaden till 30 000 kronor.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till förslaget.  

Norsjö kommun tackar förslagsställaren för medborgarförslaget.

**********

Förslag till medborgardialog i ämnet integration

Utifrån Integrationspolicy samt de prioriterade områden i handlingsplanen vill demokrati- och medborgarberedningen att det ska finnas en möjlighet att föra dialog på flera nivåer och öka allmänhetens kunskap om flyktingverksamhet.

Förslag: medborgardialog med tema ”Upplysning i flyktingfrågor”.

Medborgardialogmötet ska innehålla neutral information i form av ev. film och/eller föreläsare. Frågor och diskussioner behandlas på mötet – gärna utifrån frågor inskickade i förväg.

Återkoppling med summering från mötet och informationsmaterial sker därefter i olika kanaler – hemsida, kommunblad, länkar i sociala medier. 

Lena Brännström (KD) – önskar att det kommer till skott ganska omgående eftersom det är så mycket frågor om integration i nuläget.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunförvaltningen får i uppdrag att börja planera samt genomföra ett informationsmöte/medborgardialog med tema ”Upplysning i flyktingfrågor”.

**********

Revision/granskning av måltidsverksamheten

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC, kommunal sektor, granskat måltidsveksamheten i kommunen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att måltidsverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Vid allmänna utskottets sammanträde den 14 april 2015 fick verksamheten i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan som skulle redovisas vid utskottets sammanträde den 25 augusti.

Klicka här för att läsa åtgärdsplanen (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kommunfullmäktiges beslut:
Godkänner åtgärdsplanen.

**********

Försäljning av Köpmannen 13

Norsjölägenheter vill köpa gamla polisstationen av Norsjö kommun. Polisen har sagt upp lokalen.

Håkan Jansson (KD) – vad är behovet i Norsjö kommun just idag? Lägen-heter eller fler kontor? Hur ser bostadskön ut? Vad behöver våra ungdomar för boenden? Kan det finnas andra kontorsalternativ för Norsjölägenheter? Yrkar på återremiss för att grundligt undersöka behovet i kommunen. Skickar tydliga signaler till den politiskt valda styrelsen att följa de beslut som tas i fullmäktige.

Vad huset ska användas till är inte upptaget i kommunstyreslsens förslag till beslut.

Robert Boström (C) – bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunen äger idag köpmannen 13. Det står tomt sedan polisen flyttat. Hyresintäkter uteblir, centern tycker att en lösning med försäljning är bra. Tanken att göra om det till boende är god men huset är byggt med solida väggar, kostnaden för ombyggnationer blir enorma. Med tanke på bostadsytan man får ut finns det bättre lämpade lokaler för det målet.

Magnus Eriksson (S) – yrkar avslag på återremiss.

Håkan Jansson (KD) – oerhört intressant Robert. Skulle vilja ta del av din information om kostnad för att bygga om fastigheten.

Kommunfullmäktige säger nej till återremissyrkandet.

Mikael Lindfors (S) – framtida användning för fastigheten var en diskussion även i kommunstyrelsen. Vill inte blanda in framtida användandet med försäljningen. Yrkar bifall men har ett tilläggsyrkande: representanter för Norsjölägenheter och kommunen får i uppdrag att i samråd undersöka fas-tighetens framtida användning. 

Håkan Jansson (KD) – blir oerhört glad av detta tilläggsyrkande. Yrkar bifall.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige samt ett tilläggsyrkande.

Robert Boström (C) – NLAB är lika angeläget som kommunen att hitta ett koncerntänk. Som aktiebolagslagen är idag innebär det att om vi tar det beslut som Mikael yrkar så går vi emot lagen. Då avsäger jag mig uppdraget.

Martin Landin (FP) – om beslutet går igenom kan inte jag ta ansvaret för det i bolagsstyrelsen. Vi har ansvar att driva företaget och driva det så bra som möjligt. Om vi blir tvingade att bygga om till bostäder som kommer att kosta skjortan så kan jag inte stå bakom beslutet. Då kommer också jag att avsäga mig uppdraget.

Håkan Jansson (KD) – intressant att det kommer att kosta skjortan, jag har fortfarande inte fått se siffror. KD är beredd att kliva in och ta ansvar för beslutet.

Isak Frohm (S) – det är koncernnyttan som är huvudmålet. Vi har allihopa tagit beslut om att NLAB är det bolag som ska förvalta våra fastigheter. Alla har ett ansvar för att lyssna av vad som är koncernnyttan. Varför inte lyssna på vad ägaren är intresserad av att ha i lokalen? Sunt förnuft. Yrkar bifall till Mikaels tilläggsyrkande.

Robert Boström (C)  – lagen är lagen även för en socialdemokrat. Aktiebolagslagen är bindande. Kan inte hänvisa till det sunda förnuftet.

Isak Frohm (S) – naturligtvis är det så men likafullt är det vårt gemensamma bolag, vårt gemensamma ansvarstagande, bildat för att förvalta våra bostäder. Beslut att bolaget köper fastigheten, sedan att man har samråd borde vara en självklarhet.

Robert Boström (C) – det finns en gång för hur man hanterar frågor i aktiebolag. Ägaren har sin chans att yttra sig utifrån bolagsstämmor och kan skriva ägardirektiv. Om man vill direktsyra från kommunstyrelsen så borde S-ledamöter tänka sig för. Anledningen till att bolaget vill köpa fastigheten var för att ändamålet var det som är sagt i handlingarna. Om vi ska göra bostäder kan vi köpa en annan fastighet.

Mikael Lindfors (S) – koncernmöten mellan NLAB och kommunen där vi har informella möten, då måste vi även då bryta mot lagen. Norsjö kommun blir inblandad då vi får tomma kontor i kommunhuset. Vi ska ha ett samråd, det står inte att vi måste göra lägenheter. Vi ska försvara det beslut NLAB tar, om ni bestämmer att ni ska bygga om det för 10 miljoner så ska vi försvara det. Fullmäktige äger bolaget. Det kan inte strida mot bolags-ordningen att ni ska prata med varandra. Vore annat om vi hade beslutat att NLAB ska vara kvar i kommunhuset. Exempel när NLAB lämnar kom-munhuset blir några rum tomma, ökad kostnad för kommunen, bostadsbrist i kommunen, finns lokaler att hyra, vore konstigt om inte ägaren (Norsjö kommun) vill samråda med NLAB i en sådan fråga. Om man i samrådet kommer fram till att kontor är det bästa så kan jag stötta den diskussionen till allmänheten, kan stå för och försvara beslutet.

Robert Boström (C) – med tanke på att vi ska lyfta tillbaka frågan så har du inte förtroende för ledamötena i styrelsen?

Mikael Lindfors (S) – har du fört någon dialog att vara kvar i kommunhuset? Nej, just därför vill jag ha samråd.

Martin Landin (FP) – dialog kan vi ha. Vi har tittat på att det är klart bäst för bolaget att göra om detta till kontorslokaler. Det kommer ägaren till del. Om du inte har förtroende för styrelsen så avsätt oss och tillsätt en ny.

Mikael Lindfors (S) – jag har förtroende. Ni har rätt att ta beslut. Jag efter-frågar en dialog i frågan om den framtida användningen utifrån de aspekter som jag lyfte tidigare.

Martin Landin (FP)  – vi diskuterar vad som är bäst för koncernen, vi diskuterar inte bara bolagets. Vi har haft diskussionen om konsekvenser. Varför ska vi ha det i beslutet? Vi har inga problem att ha koncernmöten och diskutera?

Mikael Lindfors (S) – är det så att vi öppnar en dörr att vi kan ha de mötena utan beslut. Vi vill gärna ha en dialog. När NLAB flyttar ut från kommunhuset så händer saker i organisationen. Jag ska kunna försvara beslutate oavsett vad beslutet blir. Jag kan återta yrkandet när jag fått löftet att vi kan ha diskussion i koncernmöten

Martin Landin (FP) – vi vet inte alltid vad ni vill och har för planer. Vi är inte emot samråd. Kändes påtvingat och att ni inte litar på oss. Det är upprörande. Jag vet inte hur den kommunala organsationen ser ut nästa år.

Lena Brännström (KD) – ni hänvisar till aktiebolagslagen men det finns även en bolagsordning som vi ska ta hänsyn till. Både Martin och Robert sitter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Märkligt att de inte vet vad kommunen vill.

Robert Boström (C) – upp till styrelsen att besluta. Man kan hämta ytt-rande från kommunfullmäktige men det är styrelsen som beslutar i slutändan hur vi ska göra.

Mikael Lindfors (S) – om man ändrar uppdrar till att rekommendera? Blir en rekommendation att ha ett möte. 

Robert Boström (C) – det låter mycket bättre, för annars bryter vi mot lagen.

Kommunfullmäktiges beslut: 
Norsjö kommun säljer fastigheten Köpmannen 13 (gamla polisstationen) i Norsjö för 176 000 kronor till Norsjölägenheter AB.

Dag för tillträde: 2015-11-01.

**********

Årsrapport 2014 för inlämnade synpunkter, idéer, missnöjen och beröm från medborgare i Norsjö kommun

Under 2012 upprättades en rutin för att medborgare skulle få lämna in synpunkter, idéer, missnöjen och beröm till Norsjö kommun. Rutinen och webverktyget sjösattes 2013 och återkoppling gällande utfallet 2014 rap-porteras här.  Ärenden kan lämnas in via kommunens hemsida eller i pappersformat.

Alla ärenden diarieförs.
Totalt har 43 ärenden tagits emot under 2014

33 kan betecknas som Åtgärdade = förändringar/korrigeringar/för-bättringar har verkställts.

I snitt har hantering av det åtgärdade tagit 28 dagar (39 dagar under 2013) - det varierar mycket mellan de möjliga verkställighetsgraderna och specifika detaljer i åtgärder som då påverkar tidsåtgång

10 ärenden betecknas som Pågående och bearbetas under 2015 – vissa som del av budgetarbetet inför 2016.

Håkan Jansson (KD) – ibland är det roligt att gå upp i talarstolen. Roligt att se vilka effekter det blir när sändaren når mottagaren. Lyfter hatten till de medborgare som lämnat synpunkter och de tjänstemän som genomfört ändringar till det bättre.

Kommunfullmäktiges beslut:
Noterar rapport för 2014 inkomna beröm, idéer, missnöjen och synpunkter.

**********

Motion – Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

Lena Brännström (KD) föreslår i motion att kommunens IT-enhet får i uppdrag att ta fram lösningar och kostnadsförslag till att direktsända kommunfullmäktiges sammanträden på webben. Detta för att fånga även den debatt som föregår besluten och att medborgarna ska känna sig mer delaktiga i detta offentliga forum och belysa betydelsen av ett demokratiskt samhälle.

Håkan Jansson (KD) – ungdomsfullmäktige, integrationsarbete, ökad insyn och förståelse för att göra fullmäktige mer begripligt och tillgängligt. Denna motion ligger i tiden. Avståendet mellan medborgare och politiker har ökat. Yrkar bifall till denna motion. Tilläggsyrkande: att vi snarast gör en undersökning via kommunens hemsida om det finns ett intresse: om kommunfullmäktige fanns tillgängligt via webben, skulle du följa fullmäktiges sammanträden då?

Mikael Lindfors (S) – ställer mig bakom mycket av det Håkan säger. Men yrkar avslag, vi vet inte vad medborgarna vill. Ge kommunchefen i uppdrag att ta reda på hur vi bäst kan tillgängliggöra kommunfullmäktige. Finns det bättre saker vi kan göra? Väljer att avslå motionen men vill att kommunchefen tar reda på vilken teknik som fungerar bäst.

Martin Landin (FP) – instämmer i argumentationen som Håkan har. Motionen är skriven så konkret. Idag finns bättre teknik, det är ett bifall till intentionen att få fram bästa möjliga sätt att nå ut. Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lena Brännström (KD) – blir förvånad över att ni tolkat motionens förslag som ett krav. Vill att IT-enheten ska utreda tekniska lösningar. Notera vad det egentligen står i motionen.

Mikael Lindfors (S) – man har låst sig på att ta fram lösningar för att sända kommunfullmäktige. Vilken lösning är bäst för att nå ökad delaktighet?

Lena Brännström (KD) – bättre att bar ta andra punkten i besluten: Kommunchefen får i uppdrag att undersöka vilken teknik som är mest relevant för kommuninvånare i syftet att uppnå ökad delaktighet i den politiska processen.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger nej till motionen. 
Kommunchefen får i uppdrag att undersöka vilken teknik som är mest relevant för kommuninvånare i syftet att uppnå ökad delaktighet i den politiska processen.

**********

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut – Lokal för Humlans förskola

Kommunfullmäktige tog den 22 juni 2015 beslut att bygga en ny förskola i Gumboda. Efter det beslutet har möjligheten att köpa ett lämpligt hus dykt upp: Gumboda 1:56 med postadress Gumboda 28. Boningshuset är 110 m2 och dessutom finns fristående garage på tomten.

Kommunfullmäktiges beslut:
Upphäver (förklarar ogiltigt) beslutet från den 22 juni 2015.

**********

Köp och renovering av fastigheten Gumboda 1:56

Det har varit problem med den gamla skolbyggnaden i Gumboda, där Humlans förskola har varit placerad. Därför har verksamheten varit lokaliserad till tillfälliga lokaler i Bredsele och sedan i slutet av augusti 2015 i ett hyrt bostadshus på adress Gumboda 28. Förhandling har förts med fastighetsägaren om att Norsjö kommun vill köpa fastigheten för en mer permanent lösning för förskole- och fritidsverksamheten i Gumboda.

Kostnadsberäkning för köp, ombyggnationer och renovering uppgår till 952 000 kronor.

Håkan Jansson (KD) – positivt besked där de flesta i Gumboda är mycket nöjda med det som skett. Föräldrar, barn och personal är positiva till fastigheten. Möjlighet att göra besparingar upp till 1 miljon kr. Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Köpeavtal godkänns och köpesumman 520 000 kronor avsätts.
För renovering och ombyggnationer avsätts 432 000 kronor.
För installation av markvärme avsätts 100 000 kronor.

**********

Remiss avseende tillstyrkan av ansökan med miljökonsekvens-beskrivning om tillstånd till vindkraft vid Tomasliden

wpd Onshore Tomasliden AB ansöker hos Länsstyrelsen i Västerbotten om tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva en vindkraftspark med högst 10 vindkraftsverk och med en maximal totalhöjd om 200 meter i anslutning till byarna Risberg och Storklinten i Norsjö kommun.

Enligt 16 kap 4 § miljöbalken får tillstånd till en vindkraftsanläggning endast ges om den kommun där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det.

Området Tomasliden har utpekats som lämpligt i kommunens vindkraftsplan (tillägg till översiktsplan).

Det har kommit in en skrivelse under dagen som är utdelad till ledamötena.

Robert Boström (C) – vill lägga ett tilläggsyrkande i det här beslutet. Läst materialet noga, det står i texten att de kommer att erbjuda utomstående att kunna köpa andelar i vindkraftverk. Vill att vi tar med oss att Norsjö kommun köper vindkraftsandelar i ett verk.

Mikael Lindfors (S) – det här är en fråga från länsstyrelsen att säga ja eller nej. Det är det vi ska ta ställning till, inte något annat. Det är miljökonsekvensbeskrivningen. Den andra frågan tar vi gärna med oss om vi säger ja. Bereda den frågan som ett ärende. Lyfta upp det till nästa beredning.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till ansökan.

**********

Rekryteringsstrategi - förskollärare, fritidspedagoger och lärare till Norsjö kommun

I samband med kommunernas möjlighet att söka ett statsbidrag som heter "lågstadiesatsningen", ska en rekryteringsstrategi arbetas fram.

Rekryteringsstrategin föreslås gälla för tre år i taget. Inför varje treårsperiod genomförs revidering.

Klicka här för att läsa rekryteringsstrategin (pdf, öppnas i nytt fönster)
Kommunfullmäktiges beslut:
Antar rekryteringsstrategin.

**********

Upptagande av lån på 10 miljoner kronor för ombyggnad av Hällan 8

Norsjölägenheter AB har i sitt ägardirektiv att ärenden av principiell betydelse eller av större vikt inhämta yttrande från ägaren före beslut. Detta inkluderar att bilda eller köpa bolag, köpa eller sälja fastigheter som överstiger en miljon kronor eller köpa aktier i andra bolag. Om ärendet är brådskande och det inte finns tid för inhämtande av yttrande, ska rapport om vad bolaget beslutat genast lämnas till ägaren.

Texten kan tolkas på flera sätt och därför har frågan lyfts vid koncernmöte 2015-10-06. Mötets representanter är överens om att även lån som ryms i lånetaket på 100 mkr ska lyftas i fullmäktige och tolkas som av principiell betydelse.

Norsjölägenheter har 2015-02-27 upptagit ett lån på 10 mkr som signerats av behöriga personer i kommun och bolag.

Det kan bli aktuellt att höja lånetaket om beslut från bolag och ägare fattas om nybygge av lägenheter 2016/2017.

Håkan Jansson (KD) – 10 miljoner kronor, så mycket lånade NLAB  i mars, först vid koncernmötet den 6 oktober samma år uppdagades detta. Hur kan detta gått till i sin helhet? Yrkar på en återremiss på denna rapport sär allt läggs på bordet Så att vi som är ytterst ansvariga vi får veta att allt gått rätt till. Det är mot våra medborgare vi har det åtagandet. Vill att våra revisorer ser över rapporten och lämnar en redovisning

Mikael Lindfors (S) – lånet ligger inom ramen (100 miljoner) för vad de får låna. Tolkningen som NLAB gjort var att de får låna upp till det beloppet. Ägardirektivet kan tolkas som att det ligger inom ramen, men när det gäller 10 miljoner så borde de nog fråga kommunfullmäktige. Det är kommunchef och kommunalråd som har rättighet att underteckna avtalet. Fick det på mitt bord i mars, undertecknade. När vi kom till koncernmötet började vi fundera om det blev riktigt rätt. Ville lyfta upp det till kommunfullmäktige, men det är inom ramen för de 100 miljonerna. Om man tolkar skrivningen lite hårt så borde detta ha återrapporterats till fullmäktige. Det som händer på upphandlingar är en helt annan fråga. Ni har representanter i NLAB, ställ den frågan i styrelsen. KD har möjlighet att vara med på mötena. Förutsätter att styrelsen likväl som kommunen följer lagen som gäller upphandling.

Kommunfullmäktiges beslut:
Godkänner återrapporten

**********

Hela protokollet kan du läsa här när det är justerat (intern länk, öppnas i samma fönster).

Publicerad:  2015-10-26 17:40

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen