klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Korta beslut från kommunstyrelsen 

Tisdagen den 15 september hade Norsjös kommunstyrelse ett sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg

Prioriterade integrationsområden ur Integrationsstrategin (punkt 7 i protokollet)

Norsjö kommun har jobbat fram en integrationsstrategi.

Prioriterade områden i strategin:

Prioritera och prata integration
på samtliga nivåer och öka allmänhetens kunskap om flyktingverksamheten.

Likvärdig möjlighet till språkundervisning och integration i hela kommunen.

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden för de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden såsom ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.
Kommunstyrelsens beslut: Handlingsplanen antas och gäller under 2015-2016.

**********

Val av ny ordinarie ledamot i allmänna utskottet (punkt 15 i protokollet)

Camilla Hedlund (C) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i allmänna utskottet. Kommunstyrelsen har som uppgift att utse en ny ledamot.

Kommunstyrelsens beslut:
Robert Boström (C) blir ledamot i allmänna utskottet.

**********

Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal (punkt 22 i protokollet)

Hösten 2013 tog kommunerna Norsjö, Skellefteå, Malå, Sorsele, Arjeplog och Arvidsjaur beslut om att inleda en turistisk samverkan över kommungränserna längs Skellefteå älvdal. Rese- och turistnäringen är en av Sveriges största näringar. En ökad satsning på turismnäringen kan innebära långsiktiga positiva effekter för regionen. Arbetet inom turistisk samverkan som fortlöpt sedan starten 2013 har resulterat i ett strategidokument för ett gemensamt turistiskt samverkansarbete för kommande år fram till år 2020.

Norsjö kommun fortsätter gärna att vara sammanhållande kommun och ansvara för att det under hösten 2015 påbörjas handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Kostnader som kan uppstå i samarbetet sammanställer Norsjö kommun årligen. Kostnaden fördelas som tidigare enligt modellen 25 000 kronor per kommun plus 2 kronor per invånare i maximal kostnad.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till projektet, Norsjö kommun deltar i det gemensamma arbetet fram till 2020. Kommunstyrelsens ordförande fortsätter ingå i styrgruppen. Representant i arbetsgruppen är tillväxtchef.

**********

Försäljning av Köpmannen 13 (punkt 25 i protokollet)

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Norsjölägenheter vill köpa gamla polisstationen av Norsjö kommun. Polisen har sagt upp lokalen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Norsjö kommun säljer gamla polisstationen (Köpmannen 13) i Norsjö för 176 000 kronor till Norsjölägenheter. Norsjölägenheter får tillträde till lokalen 2015-11-01

**********

Projekt Innovationskraft för Glesbygd: värdeskapande för vård, omsorg, näringsliv och befolkning (punkt 39 i protokollet)

Västerbottens läns landsting har via Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) kommit in med en ansökan om medfinansiering för projektet ”Innovationskraft för glesbygd: värdeskapande för vård, omsorg, näringsliv och befolkning”.

Projektet innehåller ett huvudprojekt, Virtuella hälsorum och två delprojekt, digital kompetensplattform och decentraliserad rekrytering.

Innovationskraft för glesbygd

Virtuella hälsorummet:
I det virituella hälsorummet kan personer genomföra provtagning med eller utan assistans. Det fungerar som ett drop-in, behöver inte boka tider. Rummen kan placera var som helst. Det första virituella hälsorummet är i Storumans kommun i Slussfors. Rummet är placerat på skolan så det går att använda även i undervisningen. Assistans av personal från hemtjänsten (som fått utbildning). De finns i rummet två timmar per vecka.

Som patient väljer man själv om man bara vill se resultaten själv eller om de vill skicka det vidare till journalen.
Kompetensplattform
Webb-baserat utbildningskoncept för vård och omsorg.
Vill satsa på hemtjänstpersonal. Det är en stor grupp och gruppen kommer att öka i och med att befolkningen blir äldre. Tanken är att små kommuner kan genomföra en utbildning av personal.

Fördel i rekrytering eftersom de som anställs får en kompetensutveckling i det här verktyget.

Rekrytering i glesbygd
Idag är rekrytering en kortsiktig process. Framtida rekrytering i glesbygd innebär längre processer.

Före studier: påverka genom information om yrken, prao, studiebesök

Under studier: introducera examensarbeten, praktik, sommarjobb

Under karriären: utveckla genom personalutbyten, distansutbildning, forskningsmöjligheter, påverkan i arbete

Den sociala biten med boende, skola, fritid, etc. ska fungera genom alla stadier.

Inom glesbygdsmedicinskt centrum håller de på att jobba fram en kartfunktion där man kan se vilka lediga jobb samt vilka lediga boenden som finns inom området.  Sidan marknadsför hur det är att leva och bo i Norrland. 
Ekonomi
Total projektkostnad: 49 831 888 kr
Sökt medfinansiering från Norsjö kommun:
År 2015   50 000 kr
År 2016 200 000 kr
År 2017 200 000 kr
År 2018 150 000 kr
Totalt 600 000 kr

Projektägaren planerar att börja med projektaktiviteterna från och med 2015-09-01. Tanken är att EU:s regionalfond ska gå in och medfinansiera projektet. Beslut om medfinansiering från EU tas i december 2015. Det innebär att de projektkostnader som blir under perioden september-december 2015 sker ”på egen risk”, det vill säga att medfinansiering från EU inte är garanterad för denna period.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till projektet.

**********

Förprojektering för datacenteretablering (punkt 40 i protokollet)

Det togs beslut i januari att Norsjö kommun skulle delta i DCI-projektet som går ut på att skapa möjligheter för framtida datacenteretableringar.

DCI-plan tar fram en så kallad länsportfölj med information och erbjudanden om platser (sajter) i länet. Dessa ska senare marknadsföras på en internationell marknad. De förutsättningar som Norsjö skulle kunna erbjuda uppfattas intressanta i länsportföljen.

Det utredningsarbete som nu behöver göras föreslås ske stegvis. Efter vart och ett av stegen i utredningen görs bedömning av förutsättningarna och beslut fattas om fortsatt utredning eller om utredning bör avbrytas. Detta arbetssätt underlättas av en ekonomisk ram för utredningen, t ex på motsvarande sätt som i projekt Godsterminal i Bastuträsk.
Kommunstyrelsens beslut: 
Säger ja till projektet

**********

Landsbygdskonferens i Norsjö 2015 (punkt 41 protokollet)

Landsbygdskonferensen har sitt ursprung i projektet Pilotkommun för serviceutveckling. 2013 var konferensen i Burträsk, 2014 i Adak och nu är det Norsjös tur.

Förslag till program är framtaget. Temat för dagen: Se landsbygden med nya ögon.

Landsbygdskonferensen kommer att vara lördag den 14 november på Bäckerudden. Konferensen är öppen för alla. Alla byar kommer att få en inbjudan. Syftet är att stärka byarörelsen.
Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till att medfinansiera landsbygdskonferensen med 33 000 kr.

**********

Publicerad:  2015-09-17 09:50

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen