klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Miljö- och energifrågor > Miljöfarlig verksamhet > Slam- och oljeavskiljning

Slam- och oljeavskiljning

Varför behövs oljeavskiljare?
Spill- och dagvatten från verksamheter som hanterar oljor, såsom verkstäder, bensinstationer, industrier med flera innehåller ofta oljerester som kan ge problem och störningar vid utsläpp.
Reningsverken kan få försämrad rening då olja påverkar den biologiska processen. Utsläpp i vattendrag kan skada fiskar och andra vattenlevande organismer. Även hälsorisker för de som jobbar i reningsverk eller med ledningsnät kan uppkomma av oljeföroreningar.
Verksamheter som hanterar olja och ger upphov till utsläpp måste därför låta det oljehaltiga spillvattnet gå igenom en rätt dimensionerad och väl fungerande oljeavskiljare.

Standard för oljeavskiljare, SS-EN 858
För oljeavskiljare gäller SS-EN 858 en europeisk standard som 2003 antogs som en svensk standard. Avskiljare som är tillverkade enligt SS EN 858 kan vara av klass I eller klass II.

En klass II avskiljare är utformad så att oljehalten i utgående vatten får vara högst 100 mg olja/liter, och används vid rening där utsläppen normalt är små. Dessa oljeavskiljare lämpar sig inte för verksamheter som hanterar rengöringsmedel avsedda för fördonstvättar.

En klass I avskiljare är utrustad med en så kallad koalesator, och ska klara en avskiljningsgrad på 5 mg olja/liter i utgående vatten. Klass I-avskiljare ska används vid fordonstvättar och andra verksamheter med högre reningskrav exempelvis där det bildas mycket små oljedroppar, så kallade emulsioner.

Egenkontroll
Alla verksamhetsutövare är skyldiga att själva undersöka och kontrollera sin oljeavskiljare för att säkerställa att den hålls i gott skick.

Provtagning
Verksamheter som bedriver någon form av tvätt eller kontinuerligt släpper ut processavloppsvatten ska kunna visa att oljeavskiljaren är rätt dimensionerad och har en tillräcklig rening av sitt avloppsvatten.

5-årsbesiktning
En större besiktning, en så kallad ”5- årsbesiktning”, ska enligt SS-EN 858 göras av alla oljeavskiljare minst vart femte år. 5-årsbesiktningen ska utföras av ett ackrediterat företag eller av ett företag som bedöms ha motsvarande kunskap.

Tömning
Oljeavskiljare ska tömmas regelbundet och generellt rekommenderas minst en gång per år samt extra tömning vid behov.

Kemikalier
En del kemiska produkter kan sätta oljeavskiljarens funktion ur spel. Säkerställ därför att inga kemikalier riskerar att oavsiktligt släppas till oljeavskiljaren. Detta kan göras genom att sätta igen golvavlopp där kemikalier förvaras eller genom att förvara kemiska produkter invallat.
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-11-17
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen