klart.se

Du är här: Korta beslut från kommunstyrelsen

Korta beslut från kommunstyrelsen 

Tisdagen den 9 juni hade Norsjös kommunstyrelse ett sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg

Kommunfullmäktiges fasta berednings rapport juni 2015 (punkt 8 i protokollet)

(Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.)Kommunfullmäktiges fasta beredning har lämnat in en rapport med en beskrivning av vad de gjort hittills under 2015. Beredningen har haft två sammanträden under 2015 och fokus är på uppstart. 

Aktivitet Status
Utarbeta förutsättningar för ett Ungdomsfullmäktige eller liknande som eventuellt kan implementeras 2016.
Ta del av Skellefteås arbete med syfte att ta lärdom av vad deras aktiviteter och engagemang har resulterat i.  
Påbörjat- ett första dialogmöte med Ungdomslots från Skellefteå har genomförts med beredningen i mars.
I juni planeras ett möte med Gymnasiechef och Ungdomslots för att diskutera Norsjöelevernas fortsatta engagemang i demokratifrågor för Norsjös räkning.
Revidera/uppdatera dokumentet Demokratistrategi Påbörjat – men förskjuts till hösten.
Tillämpning av Integrationsstrategin Påbörjat - ledamöter informerar och ser till att integrationsstrategin inkluderas i partigruppdiskussioner.
Delaktig i förändringsarbete inom resultatstyrnings-process Påbörjat – en första introduktion i ämnet har genomförts. Beredningen förväntas delta aktivt i uppkommande utvärdering av förslag.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna rapporten från fasta beredningen.

**********

Introduktion av Ungdomsinitiativ – process för ungdomars ökade delaktighet (punkt 9 i protokollet)

(Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.)

Demokrati- och medborgarberedningen har ett huvuduppdrag: ”Ansvara för utveckling av medborgar- och brukarinflytande”. Under 2015 ska förutsättningar för ett ungdomsfullmäktige (eller liknande) i Norsjö kommun arbetas fram.

Förslaget är konceptet Ungdomsinitiativ för Norsjö.
 
Ungdomsinitiativet kan innefatta upprättande av tydliga kontaktkanaler från ungdomar till förtroendevalda i utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige som en del.

En annan del är att ungdomsinitiativen får en tydlig plats, efter utvärdering, i ärenden som behandlas politiskt och att en tydlig återkopplingsprocess byggs in.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 
Införande under 2016

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Säger ja till att inrätta Ungdomsinitiativ som en demokratisk process.

Demokrati- och medborgarberedningen får i uppdrag att upprätta förslag till process och samarbetsformer med andra kommuner samt hur det kan implementeras i grundskolan åk 8-9 i Norsjö.

**********

Fördelning av bygdeavgiftsmedel 2015 - Föreningslivet (punkt 34 i protokollet)

Sedan 1997 har Länsstyrelsen Västerbotten låtit kommunerna besluta om fördelning av bygdeavgiftsmedel. Riksrevisionen har i sin granskning av Länsstyrelsens årsredovisning 2014 kommit fram till att det inte ska gå till på det sättet.

Med målsättningen att hantera Riksrevisionens anmärkning och samtidigt göra en så liten förändring som möjligt av dagens rutiner har Landshövdingen beslutat om förändring av hanteringen.

Förändringen innebär bland annat att ansökningar om bygdeavgiftsmedel ska lämnas till Länsstyrelsen som därefter remitterar ansökningarna till kommunerna som bereder, prioriterar och lämnar ett yttrande.

Den disponibla andelen av bygdeavgiftsmedel för Norsjö kommun uppgår till totalt 1 066 732 kronor. I handlingsplanen har kommunstyrelsen fastställt att 38 % ska tilldelas näringslivsbefrämjande åtgärder och 62 % främjande av kommunens föreningsliv.

Enligt kommunens handlingsplan ska vid fördelningen stor vikt läggas vid energieffektivisering och tillgänglighetsanpassning.

Klicka här för att se fördelningen (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunstyrelsens beslut:
Fördelning av bygdeavgiftsmedel överlämnas till Länsstyrelsen för beslut enligt kommunstyrelsens yttrande.

**********

Här kommer protokollet att ligga när det är justerat (intern länk).


Publicerad:  2015-06-10 16:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen