klart.se

Du är här: Korta nyheter från kommunstyrelsen

Korta nyheter från kommunstyrelsen 

Tisdagen den 28 april hade Norsjös kommunstyrelse ett sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten.Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg

Pilotkommun för serviceutveckling (punkt 5 i protokollet)
Thor Fossland projektledare för Pilotkommun för serviceutveckling berättar om vad som hänt i projektet. De har främst jobbat med att ta fram strategier för att se vad kommunerna ska satsa på. Projektet har varit ett samarbete mellan Norsjö, Malå och Skellefteå kommun.

Styrgruppen beslöt den 30 mars att projektets arbetsgrupp ska presentera ett förslag till handlingsplan vid Skellefteregionens möte den 12 juni.

Bygderåd håller på att bildas i Norsjö kommun.

Kommunstyrelsen tar inget beslut i den här frågan, det är ett informationsärende.

**********

Information – Medicinska enheten (punkt 6 i protokollet)

Enhetschef Anette Johansson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Carin Östlund berättar om medicinska enheten. De pratar bland annat om om personalens roll i kommunen. I medicinska enheten finns det sjuksköterskor, arbetsterapeuter, MAS, och enhetschef. De köper även in 10 timmar sjukgymnastik per vecka.

Medicinska enheten har en förhöjd grundbemanning för att kunna klara av frånvaro själva. Det innebär att de inte har några vikarier.

Framöver kommer det att bli en del pensionsavgångar och det är viktigt att vi kan rekrytera sjuksköterskor i framtiden till kommunen.

Kommunstyrelsen tar inget beslut i den här frågan, det är ett informationsärende.

**********

Deltagande i tekniksprånget (punkt 12 i protokollet)

Tekniksprånget är en satsning där privat och offentlig sektor, regering och arbetsgivarorganisationer samarbetar för att stärka Sveriges framtida kompetensförsörjning. Projektet drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av Skolverket.

Tekniksprånget är ett praktikprogram för avgångselever under 21 år som är behöriga att söka en ingenjörsutbildning. Praktiken pågår under fyra månader och syftar till att ge inblick i arbetsuppgifter inom yrken med ingenjörskompetens.

I dagsläget uppger 82 % av de som gjorde tekniksprångets praktik de två första terminerna att de idag studerar till ingenjör eller annan teknisk utbildning alternativt planerar att söka en sådan utbildning.

Allmänna utskottet gav kommunchef Katarzyna Wikström i uppdrag att kontakta Arbetsförmedlingen för att se om de kunde hjälpa till att stötta projektet. Arbetsförmedlingen kan till största sannolikhet inte vara med och ta en del av kostnaden. De som ingår i projektet tillhör inte Arbetsförmedlingens målgrupp.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger nej till att delta i tekniksprånget.

**********

Deltagande i projekt BitStream II (punkt 13 i protokollet)

BitStream II är ett samarbetsprojekt med Umeå kommun, Storumans kommun och kommuner i Norge och Finland samt Umeå Universitet, Institutionen för Informatik.

Projektet handlar om kunskap i processanalyser, kartlägga och identifiera flaskhalsarna. De utgår från en process som inte fungerar optimalt och förbättrar den. Projektet kommer att jobba med verkliga processer som finns i organisationerna.

Projektet innebär en kostnad på 300 000 kr fördelad på tre år (100 000 kr/år). Norsjö kommun kommer att begära medel från projektet för utfört arbete med 600 000 kr (200 000 kronor/år).

Den stora fördelen är att kunskapen finns kvar i organisationen.
Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till att delta i projektet Bitstream II om andra finansiärer också tackar ja.

**********

Ny vattenledning Torggatan Bastuträsk (punkt 15 i protokollet)

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

I samband med en vattenläcka tidigare under året upptäcktes att vattenledningen på Torggatan i Bastuträsk är i så dåligt skick att den behöver lagas. Ledningen är från år 1955 och teknikavdelningen föreslår att ny ledning läggs ner hösten 2015. Den nya ledningen är cirka 150 meter lång.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Säger ja till att ledningen lagas. Teknikavdelningen får 150 000 kr för att lägga ner ny ledning.

**********

Införande av ny molnbaserad IT-tjänst som stöd för lärande, samarbete och kommunikation inom Norsjö kommuns skolor (punkt 16 i protokollet)

Den nya molnbaserade IT-tjänsten ska i första hand användas inom grundskolan och kommer på sikt även att kunna användas inom övrig skolverksamhet. IT-tjänsten ska användas för att stödja lärprocessen genom att förenkla, effektivisera och tillgängliggöra undervisningsmaterial samt underlätta delning av information mellan lärare och elever. IT-tjänsten kommer att göras tillgänglig oberoende av utrustning, tid och plats.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till att den molnbaserade IT-tjänsten Google Apps for Education införs i grundskolan. Gymnasieskolan och övriga verksamheter inom Norsjö kommuns skolor ska kunna ansluta sig till tjänsten.

**********

Översyn av hemtjänstens verksamhet (punkt 18 i protokollet)

Norsjö kommun arbetar med resultatstyrning och resursfördelning. I det arbetet finns det ett behov av att kartlägga hemtjänstens verksamhet.

Det finns ett system som kan användas till kartläggningen. Systemet har utvecklats och tillämpats i Storumans kommun samt därefter av andra kommuner i länet. 

Kartläggningen av verksamheten görs i samverkan med all personal samt förtroendevalda kopplade till verksamheten

Uppdraget tar 3-6 månader att genomföra.

Kostnad: 180 000 kr

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till en kartläggning av hemtjänstorganisationen.
**********

Protokollet finns här när det är justerat (intern länk).

Publicerad:  2015-04-30 09:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)