klart.se

Du är här: Korta beslut från kommunstyrelsen

Korta beslut från kommunstyrelsen 

Tisdagen den 11 mars hade Norsjös kommunstyrelse ett sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten.

beslut.jpg
Norsjö läser 2014 (punkt 4 i protokollet)

På nationell nivå föreslås ”Ett läslyft för Sverige” som konkret innebär att senast 2018 ska alla, oavsett bakgrund och förutsättning, ha god läsförmåga och tillgång till litteratur. Bibliotekschef Magdalena Sjöström föreslår att Norsjö ska satsa på ”Norsjö läser”. En bra bok har många bottnar och infallsvinklar och det finns en mängd olika teman att diskutera kring och utifrån den skapas arrangemang och aktiviteter. Det kan vara läsecirklar på arbetsplatsen, biblioteket eller privat. Det kan också vara arrangemang som exempelvis föreläsningar, utställningar, berättarkaféer eller musikarrangemang.

Syftet är att öka Norsjöbornas intresse för litteratur.
Målet är med ”Norsjö läser” är bland annat att öka tillgängligheten till litteraturen och att ta litteraturen ut i samhället.

För att ”Norsjö läser” ska få så bred uppslutning som möjligt måste ett nätverk av samarbetspartners skapas. Nätverket bör bestå av representanter från folkbildningen, föreningar, företag, skolan, biblioteket, författarcentrum och Norsjö kommun.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till förslaget och ”Norsjö läser” får 30 000 kr.
 
**********

Norsjö Gymnasiums och Lärcentras framtida verksamhet och uppdrag (punkt 6 i protokollet)

Intern länk till pressmeddelande

**********

Årsrapport 2013 för inlämnade synpunkter, idéer, missnöjen och beröm från medborgare i Norsjö kommun (punkt 19 i protokollet)

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Under 2012 upprättades en rutin för att medborgare skulle få lämna in synpunkter, idéer, missnöjen och beröm till Norsjö kommun.  Rutinen och webverktyget sjö-sattes 2013. Ärenden kan lämnas in via kommunens hemsida eller i pappersformat.

En summering av det som kommit in ska presenteras på hemsidan och i kommunbladet. Rapport ska också göras till politiska instanser.

Alla inkommande ärenden hanteras av receptionens personal och återkoppling sker till den som lämnat in (om kontaktinformation finns) så att personen vet att vi tagit emot deras synpunkt, idé, missnöje eller beröm. Ärendet slussas sedan vidare till den tjänsteman som berörs och kan förväntas besvara och bemöta informationen. Majoriteten av ärendena bör kunna hanteras inom tre veckor, men ärenden av större art kan behöva en längre hanteringstid dock med ambition att bemöta och besvara inom tre månader.

Alla ärenden diarieförs i dokument- och diariesystemet Public 360.

Totalt har 50 ärenden tagits emot under 2013.

32 kan betecknas som åtgärdade - förändringar/korrigeringar/ förbättringar har verkställts.

I snitt har hantering av det åtgärdade tagit 39 dagar - det varierar mycket mellan de möjliga verkställighetsgraderna och specifika detaljer i åtgärder som då påverkar tidsåtgång.

18 ärenden betecknas som pågående och i ett fåtal fall är dessa sekretessbelagda eftersom de är personidentifierade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Rapport för 2013 - Inkomna beröm, idéer, missnöjen och synpunkter noteras.

**********

Fritidshemslokaler – långsiktig lösning (punkt 25 i protokollet)

I mars 2012 beslutade kommunfullmäktige om en tilläggsbudget motsvarande 1 750 000 kronor för anpassning av fritidshemslokaler. Olika alternativ har presenterats, men dessa har inte känts rimliga för alla berörda.

I april 2013 påbörjades en ny arbetsgång där samtliga berörda verksamhetsområden fanns representerade. En arbetsgrupp och en styrgrupp bildades.

Under våren och hösten har arbetsgruppen arbetat intensivt med att ta fram ett gemensamt lokalförslag för hur man vill arbeta vidare. Lokalförslaget har presenterats för styrgruppen som stödjer det.

Projektering utifrån lokalförslaget ska ske så snabbt som möjligt och visa på om det är möjligt att arbeta vidare. Ventilation, utrymningsvägar och tillgänglighet är exempel på delar som projektören måste väga in. Risk- och konsekvensanalyser har skickats in från samtliga verksamheter och dessa ska beaktas i projektering och vidare arbete.

Samverkan med berörda verksamheter har genomförts och Kommunal, LR och Lärarförbundet godkände arbetsgivarens förslag att föreslå projektering utifrån det lokalförslag som presenterats.

Då utredning i ärendet pågått under lång tid är det av högsta vikt med en så snabb process som möjligt. Med barnets bästa som utgångspunkt bör projektering ske snarast. Ambitionen är att ha en färdig lösning till höstterminen 2014. Arbetet måste till stor del förläggas till sommarmånaderna.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Verksamheten teknik och fritid får i uppdrag att fortsätta arbetet med att hitta en lösning på fritidshemslokaler. Gymnasieskolans framtida nytt-jande av lokaler bör även beaktas.

**********

Förändringar i samband med Norsjölägenheter AB:s nya organisation (punkt 24 i protokollet)

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 101 att godkänna över Norsjölägenheters framtida organisation. Beslutet innebär att Norsjölägenheter AB (NLAB) tar över all personal som arbetar för bolaget samt de som arbetar med fastighetsförvaltning av kommunens eget fastighetsbestånd samt park och städ. Kommunen köper tjänsterna av bolaget.

Nya ägardirektiv och förvaltningsavtal ska vara upprättade senast 2014-06-30 och den nya organisationen träder i kraft 2015-01-01. Kommunchef Katarzyna Wikström har fått i uppdrag att påbörja processen omgående.

Hantering av personal
Kommunen har möjlighet att själv bestämma hur övergången ska ske men - för att underlätta processen för alla som berörs – har man beslutat att hantera omorgani-sationen som en verksamhetsövergång.

Det gäller all berörd personal (d.v.s. de som arbetar med fastighetsförvaltning, park och städ) som går över. När det handlar om verksamhetsövergång, så får inga uppsägningar göras utan de ovannämnda personalgrupperna flyttas över i sin helhet. Vilket kollektivavtal som medarbetarna tillhör har inte någon betydelse i detta sammanhang.

Samtliga förmåner som arbetstagaren har i sin anställning hos Norsjö kommun kommer att följa med till Norsjölägenheter.

De arbetstagare som berörs av verksamhetsövergång har rätt att motsätta sig detta och stanna kvar i kommunen.

Kommunförråd
Läs mer genom att klicka här (intern länk)

Verkstad
En inventering av alla bilar och maskiner och dess restvärde har gjorts. Förslagsvis överlåts/säljs samtliga fordon och maskiner till Norsjölägenheter efter 2014-12-31, eftersom samtliga används för underhåll av ytor kring fastigheter. Därför föreslås även hela verkstadsfunktionen att överföras till NLAB.

Park
Det finns två typer av park- och grönytearbeten, dels det som är direkt kopplat till fastigheter och dels det som är mer fristående. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-10-28 § 101 ska all verksamhet som rör park- och grönytor flyttas över till bolaget.
 
Kommunstyrelsens beslut:
• Upprättad plan godkänns förutom att datum för lagerhållning och beställning av varor till förrådet upphör 2014-05-01. (Den här punkten ska upp i kommunfullmäktige då den rör flera verksamheter.)

• Tjänsten som byggnadsingenjör/byggnadstekniker, med ansvar för koncernens investeringar, placeras i Norsjölägenheter AB. Norsjö kommuns investeringar uppdras av kommunens beställare.

• Ärendet ”Förändring av tjänst på kommunförrådet”, som behandlats i kom-munstyrelsen 2012-06-05, föreslås inte verkställas om föreslagna åtgärder an-gående NLAB verkställs.

• Kommunchefen får i uppdrag att upprätta rutiner inför förrådets stängning.

**********Publicerad:  2014-03-12 15:20

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)