klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Korta beslut från kommunstyrelsen 

Tisdag den 15 oktober hade Norsjös kommunstyrelse ett sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten.

beslut.jpg
Begäran om att få disponera investeringsmedel för 2014 under hösten 2013 (punkt 4 i protokollet)
För El- och Energiprogrammet samt i viss mån Träindustriprogrammet finns behov att göra om f.d. dagcenterlokalen till mer anpassade lokaler ur arbetsmiljösynpunkt samt att El- och Energiprogrammet behöver en grundutrustning för att klara kursplanernas mål i årskurserna två och tre.

I investeringsbudgeten för 2014 finns avsatt 500 000 kronor. Utveckling och tillväxt vill kunna disponera 300 000 kronor av dessa 500 000 kronor för att göra vissa prioriterade insatser redan under hösten 2013.

Kommunstyrelsens beslut:
Beslut enligt kommunfullmäktiges beslut: För att slutföra vissa prioriterade investeringsdelar under 2013 används 300 000 kronor av de planerade 500 000 kronorna i investeringsmedel ur 2014 års investeringsbudget.
----------

Kommunal turistisk samverkan (punkt 8 i protokollet)
Under våren har en förfrågan gått ut till kommunerna Skellefteå, Malå, Arvidsjaur, Sorsele, Arjeplog och Norsjö från Norsjö kommun, om att inleda en turistisk samverkan över kommungränserna. Alla kommuner utom Arjeplog, som inte tagit ställning, har lämnat positiva besked antingen muntligt eller skriftligt. Varje kommun har nu att i tillämpliga delar formalisera sina beslut bland annat med att utse personer i arbetsgrupp och styrgrupp.

Den kommunala samverkan ska ta avstamp i några kommungemensamma intressen:
- Samordna och påverka gemensamma utvecklingsinsatser
- Infrastruktur
- Tillgänglighet
- Möjliggörare för destinationsbolagens samverkan

Norsjö kommun har öppnat för att vara sammanhållande kommun och för att ansvara för att det under 2013 skrivs en gemensam strategi för fortsatt kommunalt samarbete mellan kommunerna Skellefteå, Malå, Arvidsjaur, Sorsele, Norsjö och eventuellt Arjeplog vad avser turistisk samverkan.

Till samarbetet knyts en styrgrupp bestående av respektive kommunalråd och en arbetsgrupp bestående av lämpliga tjänstemän.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
• Kommunen ställer sig bakom arbetet med en gemensam turistisk samverkan.
• Resurser för framtagande av en gemensam strategi avsätts för det fortsatta samarbetet.
• Norsjö kommun är sammankallade för det gemensamma arbetet och framtagandet av en strategi.
• Alla kostnader som är gemensamma beslutas i arbetsgruppen.
• 35 000 avsätts för att täcka kostnader för basadministration/koordinering av arbetet, eventuella konsultinsatser och andra gemensamma kostnader.
• Pengarna tas ur 1105 ”KS förfogande” och förs till projektet P 1311 ”Turistisk samverkan”.
• Norsjö kommun deltar i det gemensamma arbetet i minst tre år.
• Kommunalrådet Mikael Lindfors ingår i styrgruppen med Camilla Hedlund som ersättare.
• Näringslivschefen Lars-Åke Holmgren ingår i arbetsgruppen med Ingrid Ejderud Nygren som ersättare.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enligt allmänna utskottets förslag att ställa sig bakom arbetet med en gemensam turistisk samverkan.
----------

Motion – förvärv av fastigheten Norsjö 56:23 (busstationshuset) (punkt 16 i protokollet)
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att Norsjö kommun utreder möjligheten att köpa busstationshuset i Norsjö.

Vid kontakt med fastighetsägaren har han förklart sig villig att sälja fastigheten för 380 000 kronor.

Näringslivischef Lars-Åke Holmgren föreslår att kommunen köper fastigheten för ovan angiven summa för att härigenom skapa handlingsfrihet för hela området kring hotellfastigheten och busstationsområdet.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelse
Allmänna utskottet ställer sig positiva till motionens intentioner. Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att besikta fastigheten och upprätta erforderliga köpehandlingar som redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-15.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enligt allmänna
utskottets förslag till beslut. Reservationer från (C).
----------

Framtida nyttjande av hotellfastigheten Hällan 8 – återrapport (punkt 23 i protokollet)
För att ta fram förslag på nyttjande av fastigheten Hällan 8 har en arbetsgrupp bildats bestående av kommunchef, näringslivschef, verksamhetschef för teknik och fritid samt en representant från näringslivet (Företagarna i Norsjö kommun).

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-10 bland annat att en återrapportering av förslag med tillhörande kalkyler ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-15.

Kommunstyrelsens beslut:
Informationen noteras.
Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att undersöka möjligheten att flytta busstationen.
För fortsatta utredningskostnader anvisas 50 000 kronor från Kommunstyrelsen till Hällan 8
----------

Medborgarförslag – Vindkraftsfri kommun (punkt 26 i protokollet)
Erik Lidén har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att Norsjö kommun inte ska bevilja bygglov för vindkraftverk så länge vattenkraftselen till stora delar exporteras till södra delarna av Sverige. Han vill också att kommunen beslutar att bli en vindkraftsfri kommun.

Miljö- och byggnämnden skriver i sitt protokoll:
”Eftersom tillstånd för vindkraftverk krävs enligt miljöbalken är dessa inte bygglovspliktiga enligt PBL (Plan- och bygglagen) och det är då Länsstyrelsen som utfärdar tillstånd för dessa vindkraftverk. Kommunen kan sedan lägga in sitt veto mot Länsstyrelsens beslut att ge tillstånd till vindkraftverk inom, av kommunen, utpekade områden som är lämpliga för vindkraft.

För närvarande finns ett uppdrag från Norsjö kommun att vindkraftplanen ska revideras och tjänstemän inom miljö- och byggavdelningen i Norsjö har påbörjat arbetet med revideringen. Under arbetet med att ta fram en reviderad plan för vindkraft kommer hänsyn att tas till alla inkomna medborgarförslag, synpunkter och åsikter.”

Miljö- och byggnämnden beslutade 2013-09-13 att avvakta med beslut i frågan om en vindkraftsfri kommun till dess revidering av vindkraftplanen är genomförd.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Revidering av vindkraftsplanen genomförs innan beslut fattas i frågan om vindkraftsfri kommun.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att revidering av vindkraftsplanen genomförs innan beslut fattas i frågan om vindkraftsfri kommun.
----------

Multiarena vid Noret-området (punkt 28 i protokollet)
Olika förslag har inkommit på hur området vid Noret kan nyttjas. Norsjö IF föreslår att en 7-mannaplan placeras där och Norsjö HC vill att det byggs en plan för spontanidrott som går att nyttja både sommar och vinter. Även ett medborgarförslag med önskemål och en skateboardpark har inkommit.

Avdelningen Park och fritid har också fått i uppdrag att se över möjligheten att anpassa en av lekparkerna för rörelsehindrade.

2013-04-02 beslutade teknik- och fritidsutskottet att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från NIDS, föreningslivet och Norsjö kommun. Uppdraget var att ta fram ett förslag på en uteanläggning som kan kombineras med olika sport- och fritidsaktiviteter.
Vid arbetsgruppens möte 2013-10-04 presenterades ett framtaget förslag till multiarena.

 
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen ser positivt på arbetet med framtagningen av multiarena i Norsjö.
 
 

 

Publicerad:  2013-10-16 09:40

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen