klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Korta beslut från kommunstyrelsen 

Tisdag den 10 september hade Norsjös kommunstyrelse ett sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten.

beslut.jpg

Norsjö gymnasiums och Lärcentras framtida verksamhet och uppdrag Gymnasium (punkt 6 i protokollet)

Vad ska Norsjö gymnasium erbjuda inför kommande år?

Det är för få sökande till gymnasieprogrammen i Norsjö. Kravet ligger på 5 elever för att utbildningen ska komma igång vilket är ett tungt krav för Norsjö som har ungefär 40 elever. Det måste ske ett beslut om gymnasiet huruvida det ska finnas kvar eller inte, samt om det finns någon alternativ lösning eller möjligheter till samarbete med andra kommuner kring gymnasiefrågan.

Förslaget är att Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att undersöka eventuell filiallösning samt vilka konsekvenser det kommer ha för gymnasiet. Vidare ska undersökas vad som skulle hända vid nedläggning.

Katarzyna Wikström ska även undersöka möjligheterna för Yrkes Vux inom industri samt vård och omsorg.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade att Katarzyna Wikström får i uppdrag att undersöka eventuell filiallösning samt vilka konsekvenser det kommer ha för gymnasiet. Vidare ska undersökas vad som skulle hända vid nedläggning.

Katarzyna Wikström ska även undersöka möjligheterna för Yrkes Vux inom industri samt vård och omsorg.

Analysen ska vara klar senast 2013-10-31.

----------

Försäljning/uthyrning av Musikens hus för ”Bed and breakfast” (punkt 8 i protokollet)

Kajsa Wikström har kommit med en idé att starta ett nytt ”bed and breakfast” i Musikens Hus. Hon vill även hålla salongen öppen för att servera en kopp te till besökare. För att kunna utföra den nya idén önskar hon köpa alternativt hyra Musikens hus.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunen är positiv till förfrågan men utifrån att det idag pågår det ett antal större utredningar/frågor till exempel fritidshemsutredningen, gymnasieskolans framtida verksamhet, hotellfastighetens nyttjande samt kulturhus. Dessa bör avslutas innan beslut tas angående försäljning eller uthyrning av fastigheten.

För närvarande – inte hyra ut eller sälja fastigheten.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enligt Allmänna Utskottets förslag att fastigheten för tillfället inte kommer att hyras ut eller säljas eftersom att det idag pågår det ett antal större utredningar/frågor till exempel fritidshemsutredningen, gymnasieskolans framtida verksamhet, hotellfastighetens nyttjande samt kulturhus och dessa bör avslutas innan beslut tas angående försäljning eller uthyrning av fastigheten.

Reservation från C och FP

----------

Kulturaktiviteter under kulturhuvudstadsåret 2014 i Norsjö kommun (punkt 9 i protokollet)

Mycket intresse kommer att riktas mot Västerbotten under 2014 eftersom Umeå blir kulturhuvudstad. Därför kan det finnas anledning att lyfta kulturfrågor även i Norsjö under denna period. Kontakter är också tagna med Skellefteå kommun om att gemensamt arbeta för marknadsföring mellan kommunerna av olika kultur.

De saker Norsjö kommun redan gör idag och vill fortsätta med kan samordnas i de teman som K2014 vill jobba för. Kommunen vill där fortsätta med Kärleksveckan samt utöka med Kulturweekend på hösten samt ytterligare aktiviteter. Man vill även anställa en projektledare 1 maj 2014 som samordnar insatsen och genomför en kulturweekend, utifrån kulturhuvudstadsårets mål och kännetecken.

Den totala kostnaden skulle komma att uppgå i 100 000 kronor under 2014.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 100 000 kronor för detta ändamål.

----------

Förvaltning och användning av testamenterade medel till Norsjö kommun (punkt 12 i protokollet)

Norsjö kommun fick testamenterat till sig 1 056 000 kronor, varav i kontanter 460 332 kronor och resterande i olika fonder.  Det som står i testamentet och gäller det som tillfaller Norsjö kommun är att pengarna ska användas för extrainsatser inom sjuk- och åldringsvården, till exempel ytterligare hemhjälp och sjukvårdsbiträden.

Förslaget är att pengarna förblir fonderade på ett balanskonto i kommunen för extra aktiviteteter inom äldreomsorgen. Varje år kan alla verksamheter inom Norsjö kommun lämna förslag på vilka aktiviteter som de föreslår och en bestämd summa pengar fördelas varje år. Maximalt tilldelas 100 000 kronor per år för aktiviteter.

Verksamhetschefen för området Omsorg tar fram rutiner för att årligen söka medel ur Lisa Lundmark-fonden och beslut fattas av skol- och omsorgsutskottet.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade att pengarna förblir fonderade på ett balanskonto i kommunen för extra aktiviteteter inom äldreomsorgen. Alla verksamheter inom Norsjö kommun lämna förslag på vilka aktiviteter och en bestämd summa pengar fördelas varje år.

Maximalt tilldelas 100 000 kronor per år för aktiviteter.

Verksamhetschefen för området Omsorg tar fram rutiner för att årligen söka medel ur Lisa Lundmark-fonden och beslut fattas av skol- och omsorgsutskottet.

Förslag på rutiner redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-15.

----------

Framtida nyttjande av hotellfastigheten Hällan 8 (punkt 15 i protokollet)

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-06-24 § 70 har Norsjö kommun köpt fastigheten Hällan 8 med tillhörande inventarier.

Kommunfullmäktiges beslutade att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på framtida nyttjande av fastigheten med tillhörande kalkyler. Även en arbetsgrupp bildades för att ta fram förslag på nyttjande av fastigheten Hällan 8.

Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att inrätta en referensgrupp med representanter från samtliga partier.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen inrättade en referensgrupp med representanter från samtliga partier.

----------

Medborgarförslag – Rekreationsområde vid Noret (punkt 21 i protokollet)

Förslag om ett rekreationsområde vid Noret och ut mot reningsverket med bland annat gångvägar och broar. Förslaget berör flera beslut från olika myndigheter som Miljö- och byggnämnden samt Länsstyrelsen. Utifrån att ärendet berör ett område där det pågår planering av framtida nyttjande måste samordning ske med ett flertal andra förslag.

Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut: Förslaget tas med i framtida planering av Noret-området

Kommunstyrelsens beslut:
Förslaget tas med i framtida planering av Noret-området.

Publicerad:  2013-09-10 15:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen