klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor > Bygglov och andra lov > Bygglov > När behövs bygglov? > När krävs bygglov och anmälan inom sammanhållen bebyggelse

När krävs bygglov och anmälan inom sammanhållen bebyggelse

Följande gäller för småhus (en- och tvåbostadshus samt fritidshus) som ligger inom sammanhållen bebyggelse. Inom detaljplan gäller planens särskilda regler.

Ligger din fastighet nära vatten?
Strandskyddsdispens kan behövas om din fastighet ligger inom 100 meter från vattenlinjen.

Ligger din fastighet nära en allmän väg?
Tänk på att tillstånd från Trafikverket kan behövas om byggnaden kommer att placeras nära väg. Väglagen reglerar detta.

Förändringar på eldstad eller skorsten?
Kom ihåg att ta kontakt med sotningsavdelningen om du gör förändringar på eldstad eller skorsten.

Om fastigheten inte kan anslutas till kommunens avloppsnät
Vid nybyggnation krävs tillstånd för avloppsanläggning och vid om- och tillbyggnad prövas fastighetens avloppsanläggning av miljönämnden.

ÅTGÄRD BYGGLOV ANMÄLAN
Bygga nytt
Huvudbyggnad JA JA
Garage, carport, förråd eller liknande JA JA
Friggebod:
> Yttermått max 15 kvm
> Takutsprång max 0,5 meter
> Nockhöjd max 3 meter från marken
> Flera bodar: sammanlagd totalyta max 15 kvm
Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter.
NEJ NEJ
Bygga till
På- och tillbyggnader i såväl höjd som plan JA JA
Anordna uteplats:
> Mur/plank vid uteplats max 1,8 meter högt över mark och inom 3,6 meter från bostadshuset
> Tak över uteplats på max 15 kvm
> Flera skärmtak: sammanlagd takyta max 15 kvm
Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter.
NEJ NEJ
Ändra invändigt i en byggnad
Ändra bärande konstruktioner, till exempel:
> förstärka husgrunden
> ta upp öppning i bärande vägg
NEJ JA
Ändra användningen av en byggnad. Till exempel från garage till bostadsrum. JA NEJ
JA, om du gör en installation*
Ändra planlösningen väsentligt NEJ JA
Installera nya eller väsentligt ändra eldstäder och rökkanaler. Till exempel installera en ny braskamin. Obs! Om ny skorsten ändrar husets utseende väsentligt krävs bygglov. NEJ JA
Installera braskassett i befintlig öppen spis. NEJ JA
Byte av eldstad NEJ JA
Byte till ny panna NEJ JA
Installera fjärrvärme och/eller konvertera från direktvärmande elvärme till vattenburen värme. NEJ NEJ
Installera pelletsbrännare i befintlig panna NEJ NEJ
Installera nya eller väsentligt ändra vatten- och avloppsinstallationer, till exempel:
> inreda nytt duschrum
> flytta eller ändra vattenledningar
NEJ JA
Ändra utvändigt på en byggnad
Ändra byggnadens yttre utseende avsevärt inom detaljplan, till exempel:
> byta befintliga fönster till nya med annat utseende
> ta upp ny dörr eller fönster i fasad
> sätta igen dörr eller fönster i fasad
> tilläggsisolera där vägg utökas mer än 5 cm
> sätta upp solfångare på vägg
JA NEJ
Följande åtgärder får utföras om de inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär (då behövs bygglov inom detaljplan).
> färga om fasad (för tegelfasad krävs bygglov) 
> byta fasadbeklädnad
> tilläggsisolera med bibehållet utseende
> byta taktäckningsmaterial
> sätta upp solfångare på taket om den följer takytan
NEJ NEJ
Sätta upp en parabol för fastighetens behov. Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser i detaljplan. NEJ NEJ
Åtgärder på tomten
Bygga plank/staket högre än 1,2 meter över mark. JA JA
Bygga mur högre än 0,5 meter. Gäller även stödmur. JA JA
Pool nergrävd i mark. Obs! Glöm inte skydd mot olycksfall i form av staket eller duk. Läs mer på Boverkets hemsida (nytt fönster) NEJ NEJ
Pool ovan mark JA JA
Ändra marknivån mer än 0,5 meter genom schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område. JA, marklov NEJ
Upplag av ved/virke i mindre omfattning. Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter. NEJ NEJ
Uppläggning av större båt över vintern. JA NEJ
Anordna parkeringsplats för husets behov. NEJ NEJ
Övriga åtgärder
Reparera och underhålla. Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser i detaljplan. NEJ NEJ
Riva en byggnad eller del av byggnad inom detaljplanerat område. JA, rivningslov JA, rivnings-
anmälan gäller endast huvudbyggnad
Riva bygglovbefriad byggnad, till exempel friggebod. NEJ NEJ
Riva en byggnad utanför detaljplanerat område. NEJ JA, rivnings-anmälan gäller endast huvudbyggnad
  

 

 
 

Sidan uppdaterad:  2018-09-19
Kontaktinformation

Malå/Norsjö byggnadsinspektörer


Norsjö

Mirjam Nilsson (föräldraledig)
Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: Mirjam.nilsson[at]mala.se

Johanna Norlin
Vik. Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: johanna.norlin[@]mala.se


Malå

Erik Lundberg
Byggnadsinspektör

Tfn: 0953–140 50 (föräldraledig på onsdagar)
E-post: erik.lundberg[at]mala.se

 
Externa länkar

Blankett
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen