klart.se

Så planerar du dit byggande

Det är mycket att tänka på vid ett byggprojekt. Här får du hjälp med hur du kan planera ditt byggande.

Beställ nybyggnadskarta och gör en situationsplan

Om du ska bygga en helt ny byggnad, till exempel ett bostadshus eller en industri, måste du skicka med en så kallad nybyggnadskarta för din fastighet när du gör din bygglovsansökan. Kartan visar tomten med exakta mått och höjder och vilka byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp som redan finns på platsen. Du beställer kartan hos miljö- och byggavdelningen.

Med hjälp av nybyggnadskartan kan du göra den situationsplan som också ska skickas med  bygglovsansökan. En situationsplan ska till exempel visa tomtens mått, tomtgränser och vilka byggnader, p-platser och planteringar som finns på tomten. Du kan göra situationsplanen själv, eller ta hjälp av en arktitekt.

Om du ska bygga ett fritidshus eller om du ska bygga om eller bygga till något räcker det ofta med en enklare grundkarta. Med hjälp  av grundkartan kan du göra situationsplanen, men tänk på att du kanske behöver komplettera med ytterligare uppgifter. Grundkartan kan vara gjord för flera år sedan och sakna de senaste förändringarna.

Sök bygglov, marklov, rivningslov eller andra tillstånd du behöver!

Lämna in en anmälan

Ibland behöver du inte bygglov eller andra särskilda tillstånd, utan det räcker om du lämnar in en anmälan. Läs mer om vad som gäller för en anmälan under rubriken anmälan till vänster.

Utse en kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller göra någon markåtgärd behöver du ofta en kontrollansvarig. En kontrollansvarig är en särskild certifierad person som hjälper dig att göra en kontrollplan, är med vid möten och besiktningar och skriver ett utlåtande som du ska lämna in till miljö- och byggnämnden för att få ditt slutbesked nät bygget är klart.

Du kan kontakta kommunen för att få hjälp med att hitta en kontrollansvarig eller söka på Boverkets webbplats där det finns en förteckning över alla kontrollansvariga i landet.

Gör en kontrollplan

Du har ansvar för att göra en kontrollplan som talar om vilka kontroller som ska göras av ditt bygge. Det ska också stå i planen vad som ska kontrolleras och vem som ska kontrollera det. Du kan be den kontrollansvarige om hjälp med att göra planen. Kontrollplan behövs oftast inte för enkla projekt ge exempel.

Ta kontakt med andra myndigheter

Det är ditt ansvar som byggherre att ta kontakt med andra myndigheter som kan behöva granska ditt byggprojekt. Exempel på myndigheter som kan behöva kontaktaa är länsantikvarien, brandförsvaret och skorstensfejarmästare. Olika tillstånd enligt miljöbalken, livsmedelslagen eller djurskyddslagen söker du hos miljö- och byggnämnden.

Tekniskt samråd

När miljö- och byggnämnden har beslutat om lov (att få tillstånd) eller tagit emot din anmälan, kallar nämnden dig till ett så kallat tekniskt samråd. Vid samrådet går ni tillsammans igenom planeringen av ditt byggprojekt och förslaget på kontrollplan.

Om nämnden tycker att du behöver fler tillstånd, till exempel från någon annan myndighet, ska du få informationen om det. Någon i nämnden skriver protokoll över allt som ni bestämmer under samrådet.Du kan också begära att få ha ett tekniskt samråd. Kontakta miljö- och byggnämnden så kallar nämnden till samråd.

Beställ utsättning vid nybygge

För att vara säker på att huset placeras rätt och på rätt nivå krävs att byggnadens läge markeras på platsen, det kallas för utsättning. Det är kommunens miljö- och byggavdelning som gör utsättningen. Beställ tjänst via din kommun.

Startbesked

När miljö- och byggnämnden godkänt kontrollplanen får du ett startbesked. Det betyder att bygget får starta. Anmäl när du sätter igång till kommunen, gärna per telefon. Miljö- och byggnämnden behöver veta när du påbörjar bygget, eftersom någon från nämnden ska besöka arbetsplatsen minst en gång medan arbetet pågår.Tänk på att ett bygglov bara gäller en viss tid. Du måste påbörja bygget inom två år efter att du fått ditt startbesked och avsluta det senast efter fem år.

Slutbesked

Kontrollplanen fylls i av den som är kontrollansvarig efter hand som arbetet pågår. Efter att projektet är slutfört ska du lämna in kontrollplanen och övriga begärda intyg och handlingar till kommunen. När du har visat att alla krav är uppfyllda för ditt bygge, får du ett slutbesked av miljö- och byggnämnden. Du får inte flytta in i en byggnad eller ha någon verksamhet i byggnaden, innan du fått ditt slutbesked. Om ditt bygge inte uppfyller alla krav, kan du få ett tillfälligt slutbesked av nämnden. Ett tillfälligt slutbesked, ett så kallat intermistiskt slutbesked, gäller tills du gjort de förbättrigar eller kontroller som nämnden vill att du ska göra. Då får du ett permanent  slutbesked.

 
 
 

Sidan uppdaterad:  2014-09-17
Kontaktinformation

Malå/Norsjö byggnadsinspektörer


Norsjö

Mirjam Nilsson (föräldraledig)
Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: Mirjam.nilsson[at]mala.se

Johanna Norlin
Vik. Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: johanna.norlin[@]mala.se


Malå

Erik Lundberg
Byggnadsinspektör

Tfn: 0953–140 50 (föräldraledig på onsdagar)
E-post: erik.lundberg[at]mala.se

 
Externa länkar

Boverket
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen