klart.se

Anmälan

Ansökan för bygglov, anmälan, rivningsanmälan, tillfällig åtgärd och kvalitetsansvarig är alla samlade på samma blankett. Du kan till exempel söka bygglov och göra anmälan samtidigt.


-  Gör anmälan om du ska installera en kamin!

Fritidshus
Vid byggande av fritidshus och andra byggnader vid vatten gäller strandskydd. Strandskyddsdispens prövas av Miljö- och byggnämnden.
Friggebod
Det är tillåtet att utan bygglov uppföra fristående "komplementbyggnader", s k friggebodar. Sammanlagd byggnadsarea får inte överstiga 15 kvadratmeter.  Taknockshöjd får vara högst 3 meter. Det finns inte längre någon begränsning beträffande antalet bodar. Dock gäller bland annat kraven i 2 och 3 kapitlen i Plan - och Bygglagen.
Ansökan avser
Kryssa för vad ansökan avser. Du kan kryssa fler än ett alternativ. Mer information finns på följande sidor:
  -  Bygglov
  -  Anmälan
  -  Kontrollansvarig
Tillfällig åtgärd. Kan inte bygglov lämnas med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser får bygglov för tillfällig åtgärd lämnas.
Rivningsanmälan. Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte är komplementsbyggnader/ekonomibyggnader vid jordbruk/skogsbruk/försvarsmaktens byggnader av hemlig natur.
Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckningen framgår av fastighetskarta, avstyckningskarta, lagfart, gravationsbevis mm. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret vid behov av ny adress vid nyexploatering och nya adressnummer vid nybyggnad/ändring. Det är viktigt att ni uppger namn, personnummer/organisationsnummer och postadress.
Ärende
Markera vilken typ av ansökan det är (flera ärenden kan kryssas).
Byggnadstyp - Byggnadens huvudsakliga användning

Markera vilken typ av byggnad ansökan avser. Flera kan markeras. Finns inte byggnadstyp, markera "annat" och skriv vilken typ det gäller, exempelvis radhus.
Utvändiga material och färger
Ange byggnadens/anläggningens material och färg. Om ni inte har NCS-nummer, skriv i klartext; exempelvis fasad faluröd, takbeläggning tegelröd, fönster vit. Eventuellt måste ansökan kompletteras med NCS-nummer senare.
Övriga upplysningar - Bifogade handlingar lämnas in i 3 exemplar
Markera vilka handlingar ni lämnar tillsammans med ansökan.
Kontakt ska alltid tas med utstakningsansvarig på kommunen, för överenskommelse om tidpunkt och tillvägagångssätt. Om byggherren ska utföra utstakning ska erforderlig kompetens redovisas.
Uppgifter om kontrollansvarig
Kontrollansvarig ska alltid finnas för åtgärder som kräver rivningsanmälan. För enklare arbeten kan byggherren vara kontrollansvarig, exempelvis vid nybyggnad av enkelt garage/förråd, mindre ändring av VA-installation. Vid flera kontrollansvariga ange den samordningsansvarige. Redovisning av övriga kontrollansvariga lämnas in på separat blankett.
Kontrollansvarig kan ha riksbehörighet eller godkännas av byggnadsnämnden för visst arbete. För riksbehöriga inlämnas kopia av behörighetsbevis. Observera att den kontrollansvarige måste skriva under ansökan.
Underskrift sökanden och kontrollansvarig
Sökandens och kontrollansvariges underskrift, i original, måste finnas på blanketten för att ärendet ska registreras och handläggningen påbörjas.
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-08-22
Kontaktinformation

Malå/Norsjö byggnadsinspektörer


Norsjö

Mirjam Nilsson (föräldraledig)
Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: Mirjam.nilsson[at]mala.se

Johanna Norlin
Vik. Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: johanna.norlin[@]mala.se


Malå

Erik Lundberg
Byggnadsinspektör

Tfn: 0953–140 50 (föräldraledig på onsdagar)
E-post: erik.lundberg[at]mala.se

 

Externa länkar

Blankett
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)