klart.se

Särskilda skäl

För att du ska kunna beviljas strandskyddsdispens krävs att det finns ”särskilda skäl”. Dessutom får åtgärden inte strida mot själva syftet med strandskyddet. ”Särskilda skäl” kan exempelvis vara att man ersätter en byggnad med en ny, att man bygger på en lucktomt eller att man bygger anläggningar för det rörliga friluftslivet.

Syftet med strandskyddet är tvådelat. Dels får allmänhetens tillträde till strandområdet inte försämras och dels får inte växt- och djurlivet påverkas negativt. Detta är grundförutsättningar för att kunna få strandskyddsdispens. Dessutom krävs någon form av "särskilda skäl".

Särskilda skäl kan vara:
• Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark
• Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv
• Båthamnar, båtbryggor, båthus, pirar med mera är anläggningar som måste ligga vid vattnet. Sådana bör dock inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett icke acceptabelt sätt. Samlokalisering bör eftersträvas
• Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området
• Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose att angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området
• Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Exempel på inte särskilda skäl:

• Att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.
• Att hänvisa till personliga skäl, som återflyttning till gamla hemtrakter eller föräldrars/barns önskan om bosättning nära övrig familj.

Särskilda skäl i detalj
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av ”särskilda skäl”, som vi har hämtat från Naturvårdsverket.

Ianspråktagen mark

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är allemansrättsligt tillgängligt.

Platsen avskild från stranden

Om en plats är avskuren från stranden genom en större väg, järnväg eller motsvarande, och därför saknar betydelse för bad och friluftsliv, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.

Men sådana platser kan ibland ha ett stort värde för till exempel rastande trafikanter. Avskärande vägar och liknande är därför inte ett särskilt skäl per automatik. En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt.

Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften. Sådana formationer kan tvärtom ofta ha ett särskilt värde, till exempel som utsiktspunkter.

Anläggningar vid vatten, i vissa fall

Vissa typer av anläggningar är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, om de kommer till stånd. Detta innebär inte att kraven på särskilda skäl automatiskt uppfylls.

Restriktivitet krävs vid dispens för enskilda byggnader eller anläggningar som tar i anspråk ett allmänt tillgängligt område. Anläggningarna eller anordningarna bör inte lokaliseras till områden med stort rekreationsvärde. Möjligheter till samlokalisering av till exempel bryggor och båthus bör tas till vara, och en fri passage måste lämnas.

Utvidga en pågående verksamhet

Det kan till exempel vara en hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.

Angeläget allmänt intresse

Det kan till exempel vara åtgärder som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.

Andra mycket angelägna intressen

Ett mycket angeläget intresse innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen bör vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.

Hänsyn till växt- och djurlivet

De skäl som räknats upp ovan utgår huvudsakligen från de allemansrättsliga värdena. En dispensprövning ska också alltid omfatta den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas.

Vad är inte särskilda skäl?

I många beslut där dispens har beviljats, anges som enda motiv att åtgärden inte påtagligt försämrar allmänhetens tillträde till området och att växt- och djurlivet inte påverkas påtagligt. Detta är inte sådana särskilda skäl som avses i miljöbalken, utan en förutsättning för att dispens ska kunna medges, om det dessutom finns särskilda skäl.

Att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv, tas i miljöbalkspropositionen upp som ett vanligtvis ogiltigt skäl för dispens.

Personliga skäl, som till exempel återflyttning till gamla hemtrakter eller en önskan om att bosätta sig nära resten av sin familj, räknas inte heller som särskilda skäl. Det gör inte heller etablering eller utvidgning av en näringsverksamhet.

Fri passage

Det ska alltid finnas ett område som behövs för att säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna. Detta gäller dock inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta den fria passagen. Att fri passage lämnas är inte ett skäl att ge dispens.

Passagen bör anpassas för syftet. För rekreation och friluftsliv är det viktigt att den fria passagen inte bara består av smala kommunikationsstråk utmed strandlinjen utan i sig är områden som i storlek gör dem lämpliga för ändamålet. Utformningen av den fria passagen är av stor vikt. Vid mer sammanhållen bebyggelse kan den fria passagen utformas som ett parkstråk. Vid mer gles bebyggelse, som enskilda hus, bör hänsyn tas till det lokala landskapet och strandens utseende. För det rörliga friluftslivet och i viss mån för växt. och djurliv bör den fria passagen hållas delvis fri från vegetation för att säkra en framkomlighet. Ju smalare passagen är, desto tydligare bör gränsen mellan privat och allmänt vara utformad.

 
 
 

Sidan uppdaterad:  2014-09-17
Kontaktinformation

Malå/Norsjö byggnadsinspektörer


Norsjö

Mirjam Nilsson (föräldraledig)
Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: Mirjam.nilsson[at]mala.se

Johanna Norlin
Vik. Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: johanna.norlin[@]mala.se


Malå

Erik Lundberg
Byggnadsinspektör

Tfn: 0953–140 50 (föräldraledig på onsdagar)
E-post: erik.lundberg[at]mala.se

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)