klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Korta beslut från kommunstyrelsen 

Tisdag den 5 februari hade Norsjös kommunstyrelse ett sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten.

Ordförandeklubba
Vid nästan varje sammanträde som kommunstyrelsen har finns det så kallade informationspunkter. Vid de punkterna tar inte kommunstyrelsen något egentligt beslut utan får information från olika verksamheter.

Nedan följer en kort sammanställning från två av informationspunkterna:

Information om bl.a. projektet Give me five (punkt 3 i protokollet)
Barn- och skolbibliotekarie Synneva Byrkjeland berättar om projektet Give me five – ett bok- och berättarprojekt i världen och Västerbotten. Norsjö kommun har varit med i två år. Anledningen till att det heter just Give me five beror på att det är femåringar man riktar sig till samt att man ska ha med fem sinnen. Man väljer en bok som man jobbar med i flera månader på olika sätt – bland annat genom dans och sång. Länsbiblioteket i Umeå äger projektet.

Du kan läsa mer om projektet på bloggen: http://gemigfem.wordpress.com/

Kommunstyrelsens beslut: informationen noteras.

Information om verksamheten Knut´n (punkt 5 i protokollet)
Chef för arbetsmarknad och inflyttning, Eva Edefjäll Nyström och arbetscoach Karin Lindahl berättar om Knut’ns verksamhet. Knut’n arbetar idag för ett långsiktigt hållbart samhälle. Arbetet präglas av en helhetssyn med människa och miljön i centrum.
Knut’n vänder sig till människor som har behov av daglig sysselsättning, förberedas för arbete/studier, rehabilitering och träffpunkt.

Karin Lindahl berättar att de ska göra en enkel enkätundersökning bland de som kommer till Knut’n. Undersökningen ska ge svar på om Knut’n är på rätt väg med verksamheten.

Kommunstyrelsens beslut: informationen noteras.

--------------------

Medborgarförslag – Upprustning av minigolfbanan
Bakgrund (punkt 12 i protokollet)
Gunnel Grahn Frohm, Sig-Britt Grahn, Britt-Louise Jonsson och Sören Stenlund har inkommit med ett förslag att bevilja pengar till upprustning av minigolfbanan.

Du kan läsa medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunalråd Mikael Lindfors lämnar följande yttrande:

”Norsjöbygdens hembygdsförening inkom våren 2012 med en ansökan om byg-deavgiftsmedel för att åtgärda följande:
1. Byte av läckande tak – 90 000 kronor
2. Renovering av minigolfbanor, 9 st – 20 000 kronor
3. Diverse underhåll - 20 000 kronor

Inför allmänna utskottets beredning hade ansökningar för 1 300 000 kronor inkommit. Beviljade medel från Länsstyrelsen att fördela var 709 000 kronor.

Norsjöbygdens hembygdsförening fick beviljat 90 000 kronor för byte av läckande tak. Övriga önskemål beviljades ej på grund av att andra föreningars ansökningar ansågs mera nödvändiga.

Från 1989 har Norsjöbygdens hembygdsförening blivit beviljade 888 700 kronor från bygdeavgiftsmedel.
Norsjöbygdens hembygdsförening har inför nästa års ansökningsomgång till bygdeavgiftsmedel rätt att inkomma med en ny ansökan angående renovering av minigolfbanor.

Med detta svar anses medborgarförslaget vara besvarat.”

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
• Utifrån lämnat yttrande anses medborgarförslaget besvarat.

--------------------

Medborgarförslag – Två tillagningskök med dietistkompetens (punkt 19 i protokollet)
Gunnel Grahn Frohm, Sig-Britt Grahn, Britt-Louise Jonsson och Sören Stenlund har inlämnat ett medborgarförslag om att båda tillagningsköken ska vara kvar och att dietistkompetens ska ordnas.

Du kan läsa medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster).

Verksamhetschef Azam Forsberg har tagit del av medborgarförslaget och lämnar följande yttrande:
”2010-12-07 § 93 fattade kommunfullmäktige (dnr. 09ka026 0026) ett inrikt-ningsbeslut att reducera antalet tillagningskök i Norsjö samhälle till ett.

En utredning och samverkan med arbetstagarorganisationen utfördes innan beslutet fattades.

2012-06-18 § 52 beslutade kommunfullmäktige att tillagningskök i Norsjö samhälle blir nuvarande Vinkelbo kök. Om vi ska låta både köken vara kvar krävs ett nytt beslut från kommunfullmäktige.

Svar på funderingar i medborgarförslaget:
- Kostnaden för att göra ett tillagningskök och behålla samtliga tillagningskök i Norsjö samhälle kommer att kosta ungefär det samma. Driftkostnaden kommer att bli lägre med tiden.

- Kostnaden för en speciell bil är inräknad i kostnaden för ett tillagningskök.

- En dietist kommer att ta fram en matsedel beräknad på dagligt näringsbehov både för ungdomar och för äldre.

- Det finns en tanke att införa en kostansvarig med dietistkunskap.

Med detta svar anses medborgarförslaget vara besvarat.”

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
• Utifrån lämnat yttrande från verksamhetschef Azam Forsberg anses medbor-garförslaget vara besvarat.

--------------------

Taxor för vattenföreningar (punkt 21 i protokollet)
Under vintern 2010 frös vattenledningen till Torpet, Bastuträsk, sannolikt orsakad av ombyggnaden av väg 791. Vid grävningsarbeten kom den vattenledning som transporterade vattnet för nära markytan vilket innebar ett långt avbrott i vattenförsörjningen till de boende i Torpet. Diskussioner fördes därefter med Norsjö kommun angående det ekonomiska kostnadsansvaret i detta ärende.

Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-06:
Kommunfullmäktige föreslår att Torpet återbildar vattenföreningen. Norsjö kommun betalar tillbaka mätaravgiften på 30 000 kronor, motsvarande fem mätaravgifter, retroaktivt till föreningen. Vattenföreningen ska ha en enda mätare och resterande mätare övergår i fastighetsägarnas ägo. Mätare vid anslutningspunkten installeras och bekostas av kommunen.

Torpets byamän har efter beslutet kommit in med en skrivelse till kommunen där de önskar svar på en del frågor innan de kan ta ställning till att nybilda en vattenförening.

Frågorna de önskar svar på är:
- Vad kostnaden för vattenföreningen kommer att bli eftersom det då blir endast en kund istället för som idag sex kunder?
- Vilka avgifter kommer den att bestå av, vattenavgift och eventuella andra kostnader?

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
• Anslutningsavgiften för vattenföreningar som ansluter sig efter 2013-01-01 blir 2 000 kronor per fastighet anslutna till föreningen. Kostnaden är en engångskostnad.

• Rörliga taxan för vatten är detsamma som för övriga abonnenter.

• Fasta avgiften fastställs till 500 kronor per år och fastighet anslutna till föreningen (enskilda abonnenter utan avlopp betalar 1 539 kronor/år).

--------------------

Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande 2012 (punkt 23 i protokollet)
Kommunrevisionen har gjort en översiktlig granskning genom att studera dokument. Det är en årlig återkommande granskning som kallas för ansvarsutövande.

Utgångspunkten är den att kommunstyrelsen, facknämnder och beredningar ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter.

För att kunna göra det måste det finnas verktyg och system för ledning och styrning.

Norsjö kommun använder sig av något som kallas för kommunens kvalitet i korthet – KKIK. Fullmäktige fastställer styrkort utifrån fyra perspektiv: medborgare, utveckling, samhällsnytta och medarbetare.

Utifrån genomförd granskning har kommunrevisionen kommit fram till detta när det gäller kommunstyrelsens ansvarutövande år 2012:

Mål och övrig styrning  Tillräcklig
Uppföljning, rapportering och resultat Otillräcklig
Analys och aktiva åtgärder Otillräcklig

Kommunstyrelsens ansvarsutövande bedöms sammantaget vara otillräckligt.

För att utveckla styrelsens ansvarutövande lämnas följande rekommendationer:
- Upprätta en för verksamheten heltäckande årlig plan för uppföljning och rapportering, inklusive uppföljning och återrapportering avseende den interna kontrollen.
- Se till att fullständig avstämning av måluppfyllelse sker.
- Utarbeta mål som beskiver verksamhetens resultat.

Kommunstyrelsens beslut
• Föreslagna åtgärder antas.
• Gemensam service får i uppdrag att åtgärda påtalade brister i rapporteringssystemet.
• Återrapportering sker vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni 2013.

--------------------

Återrapport – möjlighet till fler lägenheter i Norsjö kommun (punkt 25 i protokollet)
Sune Eriksson, VD Norsjölägenheter, berättar att Norsjölägenheter planerar att skapa 6 nya lägenheter i det befintliga beståndet.

Tre lägenheter kommer att rymmas i huset på Storgatan 45 och tre lägenheter på Åkargatan (där Snäckan idag har sin verksamhet).
Det kommer att behövas fler seniorboenden och det är någonting som Norsjölägenheter ska titta på under året.

Sune Eriksson berättar att de håller ögonen öppna om det blir någon lämplig fastighet i Norsjö samhälle till salu.
Du kan läsa Förutsättningar för att tillskapa nya lägenheter i Norsjö tätort genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster).

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Godkänna återrapporten 

--------------------

Du kan läsa det justerade protokollet genom att klicka här (intern länk).


Publicerad:  2013-02-07 08:40

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen