klart.se

Specialpedagog

Specialpedagogen i förskoleverksamheten har som huvuduppgift att ge stöd och handledning till barnomsorgens personal, det vill säga både till dagbarnvårdare och till personal i förskola 1-5.

I förskolans läroplan, Lpfö-98 reviderad 2010, kan man läsa att:
Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika.

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Arbetslaget ska:

Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,

Ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
Specialpedagogens arbetsuppgifter:

Handledning av personal i förskoleverksamheterna

Besök i verksamheterna samt handledande samtal med personalgrupper

Råd och stöd, bollplank

Arbeta för att genom personalen ge särskilt stöd i de situationer där det behövs, så tidigt som möjligt och anpassat till varje behov
Material och böcker

Inköp och utlåning av material till verksamheterna

Vara insatt i aktuell forskning, material och metoder för stöd
Särskilt stöd när behov finns´

Alla som finns runt barnet; föräldrar, personal, rektor och specialpedagog, samlas för att komma fram till gemensamma mål och arbetssätt. Allas röster behöver höras och allas idéer komma fram för att komma fram till bra sätt att hjälpas åt med att ge barnet bästa möjliga stöd.

Kartläggning av nuläget, möjligheter och hinder: grupp, personal, barn

Fokus på möjligheter och styrkor
Modersmålsstöd

Verka för att barnens olika modersmål synliggörs i verksamheterna. Det kan vara genom musik, genom böcker med bilder från andra länder eller med sagor på modersmålet.

köpa in och låna ut material för modersmålsstöd till förskoleverksamheterna

 

 
 

Sidan uppdaterad:  2018-11-07
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)