klart.se

Du är här: Kommun och politik > Kommunens ekonomi > Kommunbudget

Kommunbudget

Här hittar du information om Norsjö kommuns budget för år 2017 som fastställdes av kommunfullmäktige 2016-12-12. I högra kolumnen finns en länk till budgetdokumentet.

Introduktion
En budget är en prognos över planerade framtida ekonomiska händelser. Att göra en resultatbudget innebär att göra en planering över intäkter och kostnader som kommer i framtiden.
Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra ekonomin, det vill säga att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och därifrån fatta relevanta beslut. Man kan då få större kontroll över hur man ska göra inköp, anställa personal, fördela de ekonomiska resurserna med mera.

Politiska organisationen
Budget 2017 har gjorts enligt den politiska organisationen. Från och med 2015 beslutar kommunfullmäktige om definitiva budgetramar i juni månad året före budgetåret. Undantag mot detta kommer att ske de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet. Enligt Kommunallagen 8 kap 8 § ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av budgetramar till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och till de olika gemensamma nämnderna. Ramfördelning sker enligt följande nedanstående:

* Kommunfullmäktige
* Kommunstyrelsen
* Gemensam nämnd miljö och bygg inkl. räddningstjänst
* Trepartens renhållningsnämnd
* Gemensam nämnd drift personalsystem
* Gemensam överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag att utifrån ramfördelningen till kommunstyrelsen göra en anslagsfördelning till de verksamhetsområden som ligger inom kommunstyrelsens ansvar.

Mål- och resultatstyrning
Budgeten presenteras utifrån modellen ”Mål- och resultatstyrning” som bygger på teorin om balanserad styrning.
 
  • Målen ska ange en tydlig inriktning av de kommunala verksamheterna. Medborgarna/kunderna, som verksamheten är till för, sätts i centrum. Politisk styrning koncentreras till det som är väsentligast.
  • Resultatstyrning nås genom att fokus riktas mot uppsatta mål i förening med ekonomisk ram och inte som tidigare endast i huvudsak mot en fastställd ekonomisk ram.
  • Under 2013 har kommunfullmäktiges styrkort arbetats om. Norsjö kommun har i budget 2014 två perspektiv Samhällsnytta och Medarbetare med två övergripande mål för ekonomi och verksamhet.
  • De övergripande målen följs upp av fullmäktige. Utifrån de övergripande målen har tydliga delmål tagits fram tillsammans med budgeten. Det finns delmål för både ekonomi och verksamhet.
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-05-30
Kontaktperson

Lundgren
Tina Lundgren
Ekonomichef

Telefon

0918-14163

E-postadress


Arbetsplats
Ekonomienheten
 
Kontaktinformation

Ekonomienheten
Ekonomienheten


Tina Lundgren
Ekonomichef
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen