klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Vatten och avlopp > Dricksvatten > Gränsvärden dricksvatten

Gränsvärden dricksvatten

Gränsvärden innan vattnet bedöms som tjänligt med anmärkning.

Analys/undersökning  Gränsvärde
Antal mikroorganismer 22°C  100 cfu/ml
Antal långsamväxande bakterier 5 000 cfu/ml
Koliforma bakterier 35°C   10 cfu/100 ml
Eschericia coli (E coli) påvisad cfu/100 ml
Turbiditet   1,5  FNU
Lukt   svag
Färg  30  mg/l Pt
Kemisk syreförbrukning COD Mn   4 mg/l
Konduktivitet  250 mS/m
pH <7,5 >9,0
Ammonium, NH4  0,5 mg/l
Nitrit NO2  0,1 mg/l
Nitrat NO3 20 mg/l
Kalcium Ca 100 mg/l
Magnesium, Mg   30 mg/l
Hårdhet tyska grader  °dH
Natrium, Na  100 mg/nl
Järn, Fe 0,2 mg/l
Mangan, Mn 0,05 mg/l
Koppar, Cu 0,2 mg/l
Flourid, F 1,5 mg/l
Klorid, Cl 100 mg/l
Sulfat, SO4 100 mg/l
Radon, Rn >100 Bq/l

Ordlista

Här hittar du ord som du möter i samband med våra vattenanalyser.

Alkalinitet
Alkaliniteten är ett mått på halten bikarbonat i vattnet och har tillsammans med pH-värdet och hårdheten betydelse för vattnets metallangripande egenskaper.
 
Ammonium
Förhöjda halter kan tyda på förorening.
 
Antal långsamväxande bakterier (7 dygn)
Vid höga halter av långsamväxande bakterier kan man misstänka att vattnet innehåller tillväxtstimulerande faktorer vilket kan orsaka problem med smak och lukt.
 
Antal mikroorganismer 22 grader (3 dygn)
Totalantal Aeroba mikroorganismer ger en allmän uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Förhöjda halter kan bero på otillfredsställande desinfektion eller förorenat ledningssystem.
 
Eschericia coli (E coli)
E coli finns normalt i tarmkanalen hos människor och varmblodiga djur. Förekomst av denna bakterie i vattnet tyder på påverkan av avlopp, gödsel eller liknande. Vid påvisande av sådana bakterier kan man inte utesluta förekomst av sjukdomsframkallande bakterier.
 
Fluorid
Måttliga halter fluorid i dricksvatten ger tandemaljen ett ökat skydd mot karies. Halter över gränsvärdet kan ge missfärgning av tänder, speciellt hos barn.
 
Fosfat
Fosfat kan visa på påverkan från avlopp men kan även bero på naturligt geologiskt ursprung.
 
Färg
Färgen i vattnet orsakas vanligen av humusämnen eller järnförekomst. Även om färgen inte har någon direkt betydelse för hälsan har den estetisk betydelse.
 
Hårdhet
Vattnets innehåll av kalcium och magnesium kallas vattnets totalhårdhet och anges i tyska hårdhetsgrader. Hårt vatten kräver högre dosering av tvätt- och diskmedel och kan även ge utfällningar i till exempel varmvattenberedare.
 
Järn
Järn kan medföra missfärgat vatten samt ge lukt- och smakförsämring.
 
Kalcium
Hög halt av kalcium medför högre dosering av tvätt- och diskmedel samt risk för utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer.
 
Kalium
Kalium kan i höga halter visa på förorening men kan även bero på geologiskt ursprung.
 
Kemisk syreförbrukning COD-Mn
Kemisk syreförbrukning är ett mått på vattnets innehåll av organiska ämnen. Dessa ämnen kan påverka lukt, färg och smak och höga värden kan visa på att vattenreningen inte fungerar tillfredsställande.
 
Klor total
Klor i form av natriumhypoklorit används som desinfektionsmedel.
 
Klorid
Kloridhalten kan ha såvväl estetisk som teknisk betydelse då den kan ge vattnet smak och påskynda rost- och frätningsskador.
 
Koliforma bakterier
Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten men kan också tyda på fekal förorening (kommer från avlopp eller gödsel) eller annan förorening som kan innebära hälsorisk.
 
Konduktivitet
Konduktivitet är ett mått på halten lösta salter i vattnet.
 
Koppar
Koppar i vatten orsakas ofta av rost- och frätningsskador på kopparinstallationer.
 
Lukt
Vattnet ska vara fritt från lukt för att vara tjänligt ur estetisk synpunkt.
 
Magnesium
Vattnets smak påverkas otillfredsställande av en hög magnesiumhalt.

Mangan
Mangan bildar utfällningar i vattenledningar och ger missfärgat (svart) vatten.
 
Natrium
Påverkan av saltvatten kan ge hög natriumhalt i vattnet.
 
Nitrat
Förhöjda halter kan tyda på förorening.
 
Nitrit
Förhöjda halter kan tyda på förorening.
 
pH
pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. Ett för högt eller lågt pH kan orsaka rost- och frätningsskador i ledningar och fastighetsinstallationer som kan medföra ökade metallhalter i vattnet.
 
Radon
Radon kan förekomma naturligt i grundvatten. Förhöjda halter återfinns i bergborrade brunnar medan ytvatten innehåller inga eller mycket små mängder.
 
Sulfat
Sulfat kan påskynda rost- och frätningsskador och kan innebära risk för smakförändringar.
 
Temperatur
Vattnet når sin högsta temperatur under hösten och är som kallast under våren. Om temperaturen är för hög finns risk för smak- och luktproblem samt bakterietillväxt.
 
Turbiditet
Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet och visar bland annat om reningsprocessen på vattenverket fungerar tillfredsställande.

 
 

Sidan uppdaterad:  2011-07-07
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen