klart.se

Egen dricksvattenbrunn

När kontrollerade du ditt dricksvatten senast?
Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi skall hålla oss friska. I Sverige hämtar ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende sitt vatten från enskilda brunnar. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör en enskild brunnsägare ta vattenprover.

Varför ska man kontrollera sitt dricksvatten?
Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför måste man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då man känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att detta märks av. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Finns småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med denna kontroll eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Vem har ansvar för brunnen?
Det är du som fastighetsägare/brunnsägare eller din ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten säkerställs. Om det är problem med brunnen är det också du/ni som måste åtgärda problemen.

Hur görs en vattenanalys?
Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten. Vill du få råd om hur du provtar ditt dricksvatten kan du kontakta oss på miljö- och byggavdelningen. Det går också bra att kontakta ett vattenanalyslaboratorium direkt för provtagning. Om du som privatperson vill kontrollera ditt brunnsvatten tar du kontakt med något av de laboratorier som utför sådana analyser. Laboratorierna tillhandahåller provtagningsflaskor och instruktioner om hur provtagningen ska göras.

Vad gör man om man har dåligt vatten?
Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen! Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från t.ex. avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Ny brunn
Om det är fråga om att anlägga en ny enskild vattentäkt kan det vara bra att först studera broschyren "Att anlägga brunn".

Skötsel av brunn
En vattentäkt kräver tillsyn och skötsel för att undvika problem med vattenkvaliteten. Om detta kan du läsa i broschyren "Sköt om din brunn".
 
Radon
Radon kan vara ett problem i vatten från vissa djupborrade brunnar. För att få veta om man har radon i sitt dricksvatten måste man ta ett vattenprov.

Rengöring av brunn
Ibland kan brunnen behöva rengöras och desinfekteras. Först ska orsaken till problemet undanröjas. Efter mekanisk rengöring av brunnen kan den desinfekteras genom tillsats av klor.
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-11-17
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 

Länkar Livsmedelsverket

Egen brunn

Att anlägga brunn

Sköt om din brunn

Ackrediterat laboratorium för vattenanalys:
ALcontrol

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen