klart.se

Dricksvatten

Rent vatten i kranen är en självklarhet för oss svenskar. Vi tillhör dock en mycket privilegierad skara människor, majoriteten av världens befolkning saknar tillgång till denna resurs.

Dricksvattnets kvalitet beror dels av råvattnet, dels på hur vattnet transporteras fram till kranen. I sammanhanget har konstruktion och skick på ledningsnät och reservoarer betydelse. Råvattnet kan utgöras av ytvatten eller grundvatten. Råvattnet innehåller en rad olika ämnen som antingen kan vara nyttiga eller oönskade. Allmänt sett har vi i Sverige en god tillgång och en bra kvalitet på råvatten och dricksvatten.
Dåliga tekniska lösningar och konstruktioner kan dock medföra risk för ohälsa. Dricksvattnet kan påverkas negativt genom förorening av bakterier och andra mikroorganismer, eller genom att halterna av olika kemiska ämnen är för höga eller låga. Ofta har grävda brunnar sämre mikrobiologisk kvalitet än borrade brunnar.

Exempel på kemiska ämnen som kan försämra kvalitén, eller i vissa halter göra vattnet otjänligt:
• Järn och mangan
• Kalcium och/eller magnesium (avgör vattnets hårdhet)
• Fluorid
• Koppar
• Aluminium
• Kadmium
• Radon

Kommunala anläggningar i Norsjö
Kommunens vattenanläggningar har överlag mycket hög kvalitet eftersom råvattnet hämtas på stort djup i grusåsar eller från skyddade kallkällor. Vattnet behöver normalt sett inte behandlas förutom pH-justering.

Samtliga råvattentäkter är omgärdad med stängsel och skyddade genom vattenskyddsbestämmelser.

Vattnet kontrolleras regelbundet enligt fastställda program omfattade mikrobiologiska, kemiska och andra analyser. Dessa analyser har till syfte att garantera att dricksvattnet är fritt från lukt- och smakämnen och andra föroreningar.

Dricksvattenanläggningar som omfattas av dricksvattenföreskrifterna
Dricksvattenanläggningar som i genomsnitt tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn, försörjer fler än 50 personer, tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter. Det innebär att dessa dricksvattenanläggningar ska registreras som livsmedelsanläggning. Anmälan sker hos miljö- och byggnämnden i Malå/Norsjö. Precis som andra livsmedel ska även dricksvattnet vara hälsosamt och rent och uppfylla vissa kvalitetskrav och för att säkerställa detta måste dricksvattenproducenten ta fram ett system för egenkontroll. Egenkontrollsystemet är producentens bevis för att vattnet håller en hög kvalitet och produceras på ett säkert sätt.

Enskilda dricksvattenanläggningar
En del hushåll har egen vattentäkt eller är anslutna till en vattenförening. Ansvaret för vattenkvaliteten ligger i dessa fall på den enskilde eller föreningen. Egna brunnar omfattas av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. För större enskilda vattentäkter, t ex vattenföreningar, gäller istället Livsmedelsverkets föreskrifter.

Egna brunnar
I Sverige hämtar ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende sitt vatten från enskilda brunnar. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör en enskild brunnsägare ta vattenprover.

 
 

Sidan uppdaterad:  2015-08-20
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 

Länkar
Livsmedelsverket

Svenskt vatten

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen