klart.se

Överklaga beslut

Kommunala beslut går att överklaga genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.


Laglighetsprövning

En laglighetsprövning innebär att ett besluts laglighet blir prövat. Det är förvaltningsrätten som prövar beslutet. Alla medborgare/medlem i kommunen kan överklaga ett beslut genom laglighetsprövning.

Att överklaga ett beslut genom laglighetsprövning

Överklagan ska ske skriftligt. Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt. Överklagan ska skickas till länsrätten och ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att information om att beslutsprotokollet är justerat har satts upp på kommunens officiella anslagstavla. Anslagstavlan är från 2018 digital, du hittar den här (intern länk)

Förvaltningsrätten kan upphäva ett beslut om:

• beslutet inte har tillkommit i laga ordning

• beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen

• det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter

• beslutet strider mot lag eller annan författning

Även om förvaltningsrätten upphäver ett överklagat beslut kan förvaltningsrätten inte sätta ett annat beslut i dess ställe.

Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen, kapitel 10.
 
Förvaltningsbesvär

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.
Vanligtvis är det Länsstyrelsen eller förvaltningsrätten som prövar beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär. Man prövar då både beslutets laglighet och lämplighet inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Att överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas (adresseras) till den överprövande instansen (Länsstyrelsen eller förvaltningsrätten), men lämnas eller skickas till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt.

Överklagandet ska ha kommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick ta del av det.

Om det har kommit in i rätt tid, skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent, beslutar kommunen ett att avvisa det. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Kommunen är skyldig att tillsammans med själva beslutet också skicka upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen.
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-01-04
Kontaktinformation

Förvaltningsrätten i Västerbottens län


Telefon

090-17 74 00

Besöksadress

Nygatan 45

E-postadress


Postadress

Box 193
901 05  Umeå

 
 
Kontaktinformation

Kansli och IT-enheten
Kansli och IT-enheten


Telefon

0918-14000 (vx)

*
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen