klart.se

Du är här: Kommun och politik > Påverka din kommun > Beslut, insyn och rättssäkerhet

Beslut, insyn och rättssäkerhet

kommunfullmaktige.jpg

Kommunala beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, utskott, förtroendevalda eller av tjänsteman. Vem eller vilka som fattar vilka beslut i Norsjö Kommun beror på den aktuella frågan eller ärendet.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller ex mål, direktiv och riktlinjer för verksamheten, budgetramar och skattesatsen, dvs den del av inkomsten som du som boende i Norsjö kommun ska betala.
Kommunfullmäktige sammanträder fyra gånger per år med uppehåll under sommaren. Sammanträdena är öppna för allmänheten och äger rum i stora salen på Medan (Norsjö Folkets Hus). Tider och ärendelista annonseras i lokalpressen samt på kommunens hemsida. 

Frågor och interpellationer i fullmäktige
Om en ledamot vill följa upp ett ärende eller få en sakupplysning kan han eller hon ställa en fråga eller en interpellation till något av kommunalråden eller till en ordförande i en nämnd. Vid en fråga är det bara den tillfrågade personen som får svara. En interpellation är avsedd att initiera en debatt i fullmäktige och bör röra angelägenheter av större intresse för kommunen. Frågor och interpellationer får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller något annat utskott eller nämnd har rätt att handlägga. De ska lämnas in skriftligt i förväg. Varken frågor eller interpellationer leder till några beslut av fullmäktige.

Motion i fullmäktige
Ett skriftlig förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Till skillnad från  en fråga eller interpellation leder en motion fram till ett beslut. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan lämnas till kommunstyrelsen, som ser till att frågan/ärendet bereds i nämnd eller styrelse och tas upp i kommunstyrelsen innan det kommer tillbaka till fullmäktige. Beslut utifrån en motion ska fattas inom ett år efter att motionen har väckts.

Kommunstyrelsen
Kommsutyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över utskott, nämnder och kommunala bolags verksamhet. Vilket ansvarsområde som styrelsen har framgår i styrelsens reglemente.
Kommunfullmäktige kan uppdra (delegera) till kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa ärenden. Detta framgår av fullmäktiges delegeringsordning.

Utskott
Sedan 2011 har Norsjö kommun en ny organisation bland annat för att minska stuprörstänkandet och från och med 2015 har kommunen två utskott vilka består av politiker från kommunstyrelsen. Det är kommunfullmäktige som tar beslut om vilka ledamöter som ska ingå i dessa. För varje utskott fastställer fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet utskottet har ansvar för.

Tjänstemän eller förtroendevald
Kommunstyrelsen kan uppdraga (delegera) till en ledamot eller till en tjänsteman att fatta beslut i vissa typer av ärenden. Detta framgår av den delegeringsordning som finnas. Brådskande ärenden får delegeras till förtroendevalda.
 
 

Sidan uppdaterad:  2015-05-07
Kontaktinformation

Nämndskansli
Nämndskansli


Telefon

0918-14 000 (växel)

Till nämndskansliet ringer du när du har frågor som rör kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten, eller om du vill ha fram offentliga handlingar. 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen