klart.se

Kommunrevision

revisor.jpg

Norsjö kommun utser varje mandatperiod 5 revisorer som har i uppgift att granska utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten.

Norsjö kommuns revisorer utses av kommunfullmäktige till varje mandatperiod med 5 ledamöter. Även om varje revisor enligt kommunallagen är självständig och oberoende i förhållande till sina medrevisorer, arbetar revisorerna i regel som ett samlat kollegium.
För mandatperioden 2019-2022 har kommunfullmäktige utsett följande ledamöter i kommunrevisionen:
  • Martin Landin (l), ordförande
  • Roger Berggren (v), vice ordförande
  • Lennart Lundqvist (c), ledamot
  • Peder Hallén (s), ledamot
  • Ulla Grahn (kd), ledamot

Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Rapporter som underlag för granskningen
Revisorerna granskar årligen all verksamhet i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga som tar fram rapporter och underlag för deras ställningstaganden. De genomförda granskningsinsatserna under året ger tillsammans ett underlag för att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelser och nämnder.
 
Förutom de sakkunnigas granskningsrapporter överlämnar revisorerna skrivelser med anledning av rapporterna, en årlig revisionsberättelse och en årsredogörelse. Revisorerna överlämnar också en särskild skrivelse med en utförligare redogörelse för revisorernas synpunkter på årets verksamhet.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-03-06
Kontaktinformation

Nämndskansli
Nämndskansli


Telefon

0918-14 000 (växel)

Till nämndskansliet ringer du när du har frågor som rör kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten, eller om du vill ha fram offentliga handlingar. 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen