klart.se

Du är här: Kultur och fritid > Föreningsservice > Lotteritillstånd

Lotteritillstånd

Avgift för lotteritillstånd:
Avgiften för ett lotteritillstånd är 300 kr. I samband med ansökan skickas en faktura på beloppet.

Arvode kontrollant:
Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri på 3% (max 5 000kr) av lotteriets planerade försäljningsvärde. Föreningen ska betala in arvodet till kommunen senast två månader efter att lotteriet har startat.

Registrering av lotteri:
Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en treårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen.
Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

En förening får efter registrering hålla egentliga* lotterier under en treårsperiod om:

• Lotterierna bedrivs inom Norsjö Kommun
• Insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst 20 basbelopp. (Basbeloppet för 2015 är 44 500 kr).
• En vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett prisbasbelopp.
• Värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35% och högt 50% av insatsernas  värde.
• Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs.
• Det för lotteriet finns föreståndare som kommunen godkänt.
• Lotteriet inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag.

*Egentliga lotterier är lottning, gissning, vadhållning eller liknande.
Vadhållning i samband med hästtävling eller idrottstävling är dock inte tillåtet.

Lotteriföreståndare utses av föreningen:
Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Om föreningen utser en ny lotteriföreståndare under registreringsperioden ska kommunen godkänna det.

Lotteriföreståndare har det direkt ansvaret för att lotteriverksamheten bedrivs i enlighet med gällande lag och andra bestämmelser. Föreningens styrelse har det övergripande ansvaret för lotteriverksamheten.

Kontrollant utses av kommunen:
Kommunen utser en kontrollant som ser till att lotterilagens bestämmelser och lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd följs. Kontrollanten ska bland annat:

• Godkänna varje enskilt lotteri innan lotter och vinster köps in och lotteriet påbörjas.
• Se till att lotteriet avslutas inom angiven tid och att dragningen sker på ett tillförlitligt sätt.
• Granska redovisningen av lotteriets inkomster och utgifter.
Föreningen betalar ett kontrollant arvode för varje lotteri på 3% (max 5 000kr) av lotteriets planerade försäljningsvärde. Föreningen ska betala in arvodet till kommunen senast två månader efter att lotteriet har startat.

Detta ska bifogas ansökan:

• Protokollutdrag som visar att föreningen beslutat ansöka om registrering för att anordna ett lotteri.
• Föreningens stadgar, senaste verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse.
• Namn och kontaktuppgifter på den som utsetts som lotteriföreståndare.
• Namn, adress och telefonnummer till arbete och bostad för föreningens ordförande och kassör.
• Information till vart fakturan för ansökningsavgiften ska skickas.

Kommunledningskontoret, kanslienheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier inom Norsjö Kommun.

För ansökan eller andra funderingar kontakta Aina Sjölin Ekman, se kontaktuppgifter till höger.


Lotterilagen
Bestämmelser för anordnande av lotterier finns i lotterilagen (SFS 1996:1168). Lotterilagen finns att ta del av på Lotteriinspektionens webbplats. Se länk till höger.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-05-24
Kontaktperson

Aina Sjölin Ekman
Nämndssekreterare

Telefon

0918- 14 114

E-postadress


Arbetsplats
Kansli och IT-enheten
 
Externa länkar
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)