klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Miljö- och energifrågor > Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Miljöbalken
Miljöbalken reglerar vad som är en miljöfarlig verksamhet. Att en verksamhet eller en åtgärd betraktas som en miljöfarlig verksamhet innebär inte nödvändigtvis att den är farlig för människors hälsa eller miljön. Däremot anges att Miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet ska tillämpas. För verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet finns speciella krav på bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste bedrivas.

Förordningar
I Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) regleras vilka åtgärder som berörs av detta. För verksamheter som betecknas med A eller B i bilagan till Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, krävs tillstånd hos Miljödomstolen respektive Länsstyrelsen. Exempel på sådana verksamheter är massaindustrier, större sågverk, deponier och större verkstäder. För verksamheter med beteckningen C krävs en anmälan till kommunen. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är bensinstationer, billackerare, motorbanor och större laboratorier.
 

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämndens uppgift är att bedriva tillsyn över de allra flesta miljöfarliga verksamheterna i Malå och Norsjö kommun. I tillsynen ingår att se till att verksamheter i kommunen efterlever de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter samt att handlägga anmälningar, miljörapporter och göra besök hos företag.

Miljö- och byggnämnden tar  ut en avgift för tillsynen enligt Miljöbalken. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och bestäms av en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Miljösamverkan Västerbotten
Miljösamverkan Västerbotten är ett samarbete mellan länsstyrelsen, Region Västerbotten och länets alla kommuner samt näringslivet i Västerbotten för frågor inom miljöbalkens regelverk. Projektet syftar dels till att öka myndigheternas samsyn, dels till att skapa intresse och öka kunskapen om miljöfrågor inom näringsliv och för verksamhetsutövare. Tanken är att Miljösamverkan Västerbotten bl a ska arbeta fram gemensamma vägledningar, checklistor och bedömningsgrunder till hjälp för myndigheterna.

Syftet med detta är att öka kompetensen hos myndigheterna och att göra rationaliseringsvinster genom samverkan. Dessutom ska Miljösamverkan Västerbotten genomföra informationskampanjer, temadagar och minimässor riktade till verksamhetsutövare. Syftet med dessa är att öka verksamhetsutövarnas kompetens inom miljöområdet och därmed bidra till en ökad konkurrenskraft. Syftet är också att förbättra verksamheternas miljöarbete så att lokala, regionala och nationella miljömål kan uppnås. Delprojektens inriktning beslutas i dialog med kommuner, länsstyrelse, företag och branschföreträdare.
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-11-22
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 


Mer information om Miljösamverkan finns på deras hemsida: www.miljosamverkanvasterbotten.se

 

Läs mer
Farligt avfall för företag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Hantering av kemiska produkter (pdf, öppnas i nytt fönster)

Oljeavskiljare (pdf, öppnas i nytt fönster)

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen