klart.se

Planprocessen

Här nedan följer ett exempel på hur en planprocess kan gå till.

Process för översiktsplan

Steg 1: Planuppdrag
Kommunstyrelsen ger planuppdraget. Vid behov utses även en referensgrupp. Den består av politiker från berörd ort, som ska informera allmänheten om det pågående arbetet.

Steg 2: Program
Ett program utarbetas, som visar övergripande förutsättningar och planarbetets inriktning. Allmänheten kan lämna synpunkter på programmet till referensgruppen.

Steg 3: Samråd
När ett förslag till översiktsplan tagits fram hålls samråd. Samrådsmötet annonseras i dagspressen. På mötet informeras allmänheten om planarbetet och kan lämna synpunkter. Synpunkter kan även ges skriftligen.

Steg 4: Utställning
Eventuellt behöver planförslaget omarbetas efter samrådet. Därefter ställs förslaget ut i minst två månader på bygg- och miljökontoret, i stadshuset Brinken samt på aktuell ort. Utställningen annonseras i dagspressen. Under utställningstiden kan synpunkter lämnas in skriftligen.

Steg 5: Antagande
Kommunfullmäktige antar översiktsplanen. Planen vinner laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits, om ingen överklagan kommit in. Beslut om antagande (kan?) annonseras i dagspressen.

Steg 6: Eventuellt överklagande
Översiktsplanen i sig kan inte överklagas. Däremot kan man överklaga om det har brustit i hanteringen av ärendet. Får den som överklagar rätt i högre instans, kan ett eller flera skeden i processen behöva göras om. Besväret sänds till länsrätten.
 
 

Sidan uppdaterad:  2013-04-18

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen