klart.se

Du är här: Avloppsinventering kring Norsjön

Avloppsinventering kring Norsjön 

Riksdagen har beslutat om miljökvalitetsmål på 16 områden. Utsläpp av orenat avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar berör flera av dessa mål bl.a. grundvatten av god kvalité, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag.

Vy över Rännuddens camping

Varför?
Som en del i arbetet med att uppnå miljömålen måste krav ställas på förbättring av äldre avlopp som inte uppfyller dagens reningskrav. Vattenmyndigheten har klassat Norsjön med måttlig status p.g.a. övergödning. Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd har därför beslutat att inventering av enskilda avlopp ska ske kring Norsjön.

Avloppsanläggningar med dålig reningsförmåga förorenar ytvatten, men kan också vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet och på så sätt förorenar vattnet i dricksvattenbrunnar.
Bristfälliga avlopp kan orsaka övergödning genom att för stora mängder näringsämnen såsom kväve och fosfor rinner ut i vattendrag, sjöar och hav. Dessa näringsämnen bidrar bland annat till algblomning.

För att värna om grundvatten och vattnet i våra sjöar och vattendrag, samt att minska risken för människors hälsa är det viktigt att avloppsanläggningar har bra reningsförmåga. Det kan finnas avloppsanläggningar i kommunen som behöver åtgärdas av såväl hygieniska som miljömässiga skäl.

När ska mitt avlopp kontrolleras?
Miljö- och byggnämnden har beslutat att inventeringen ska påbörjas under 2018. Innan vi på miljö- och byggavdelningen besöker er fastighet skickar vi ut en enkät tillsammans med ett informationsbrev. Utifrån enkätsvaren bestäms i vilket område inventeringen kommer att inledas. Fastighetsägarna i detta område kommer sedan att kontaktas för närmare information.

Vad ska kontrolleras?
Vi kommer att kontrollera vilken sorts avloppsanläggning som finns och hur den fungerar. Detta görs bland annat genom kontroll av slamavskiljarens utformning/funktion och T-rör, efterföljande rening, luftningsrör samt utsläppspunkten om det finns någon sådan. Brunnslock ska därför vara lätt åtkomliga för inspektion och tyngre stenar eller dekorationer ska avlägsnas. Vi behöver inte komma in i några hus.

Vad händer sedan?
En tid efter inspektionen kommer ni att få ett inventeringsmeddelande där det framgår vad vi noterat om anläggningen. I de fall reningen av avloppsvattnet bedöms otillräcklig kommer krav att ställas på att åtgärda detta inom en viss tid. Innan åtgärder vidtas ska miljö- och byggavdelningen kontaktas.

Avgift
Projektet är inte finansierat med några särskilda medel varför miljö- och byggavdelningen enligt gällande taxa inom miljöbalkens område tar ut en avgift, förnärvarande 925 kronor/timme. Beräknad tidsåtgång för inventering och handläggning är ca 1-2 timmar.

Kontrollera ditt avlopp själv med hjälp av checklista
Vill du själv börja undersöka hur ditt avlopp ser ut? Om ditt avlopp eventuellt är godkänt eller underkänt, kan du läsa om på www.avloppsguiden.se. Där finns även en checklista som du kan använda dig av, den kan ge en första indikation på om avloppet är godkänt eller inte.

Det är miljö- och byggavdelningen som i slutändan bedömer om avloppet lever upp till dagens lagkrav. Om du med hjälp av checklistan kan se att ditt avlopp inte uppfyller kraven, kan du kontakta miljö- och byggavdelningen. Om du vill göra om din anläggning ska du skicka in en ansökan till miljö- och byggavdelningen. Om du skickar in ansökan innan vi inventerar ditt avlopp, slipper du betala avgift för inventering.

Skicka ansökan till:
Norsjö kommun
Miljö och bygg
935 81 Norsjö

Publicerad:  2018-04-16 11:10

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)