klart.se

Du är här: Korta nyheter från kommunfullmäktige

Korta nyheter från kommunfullmäktige 

Måndag 29 april kl. 18.00 hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten.

kommunfullmaktige.jpg

----------

Medborgarförslag – Sänkt hastighet på Skolgatan med flera gator


Ronny Åhgren har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att sänka hastigheten på Skolgatan med flera gator. Klicka här för att öppna medborgarförslaget (pdf, nytt fönster).

Bygg- och miljösamordnare Elin Nilsson har tagit del av medborgarförslaget och lämnar svar på det. Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, nytt fönster).

Kommunfullmäktiges beslut:
Utifrån bygg- och miljösamordnare Elin Nilssons svar säger fullmäktige ja till förslaget om parkeringsförbud på Skolgatan vid Solbacka och Klockarbo. Fullmäktige säger nej till förslag på hastighetsbegränsningar. 

Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.

----------

Medborgarförslag – Övergångsställen

Gunnel Grahn Frohm har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att kommunen tillsammans med Trafikverket åtgärdar övergångsställen som ej är godkända ur trafiksäkerhetssynpunkt samt även reducerar antalet övergångsställen. Klicka här för att öppna medborgarförslaget (pdf, nytt fönster).


Bygg- och miljösamordnare Elin Nilsson har tagit del av medborgarförslaget och lämnar svar på det. Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, nytt fönster).

Kommunfullmäktiges beslut:
Utifrån bygg- och miljösamordnare Elin Nilssons svar säger fullmäktige ja till medborgarförslaget.

Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.

----------

Medborgarförslag – Rehabiliteringsplatser samt korttids- och avlastningsplatser på Vinkelbo 2

Ett medborgarförslag har kommit in kring att förändra fjorton platser på Vinkelbo avdelning 2 till sju rehabiliteringsplatser och sju korttids- och avlastningsplaster. Klicka här för att öppna medborgarförslaget (pdf, nytt fönster).

Verksamhetschef för skola och omsorg, Carina Dagbro, har tagit del av medborgarförslaget och lämnar svar på det. Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, nytt fönster).
Kommunfullmäktiges beslut:
Utifrån verksamhetschef Carina Dagbros svar säger fullmäktige nej till medborgarförslaget.

Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.

----------

Medborgarförslag – önskemål om fler papperskorgar
Helena Lundberg har kommit in med ett medborgarföslag där hon föreslår att fler papperskorgar sätts upp i Norsjö samhälle. Klicka här för att öppna medborgarförslaget (pdf, nytt fönster).

Ulf Lorentsson, chef kommunal teknik lämnar följande yttrande (svar):
”Tidigare har en motion som behandlar samma fråga besvarats av kommunfullmäktige 2012-03-26. Då beslutades att tre sopkorgar skulle sättas upp efter Storgatan, en efter Kusforsvägen, en efter Sörbyvägen och en framför Medborgarhuset i Norsjö. Då dessa nu har monterats anses behovet vara tillgodosett."

Kommunfullmäktiges beslut:
Utifrån det svar som Ulf Lorentsson gett kommer det inte att sättas upp fler papperskorgar.

Medborgarförslaget är i och med det besvarat.

----------

Tillfällig beredning - Norsjö gymnasiums och Lärcentras framtida verksamhet och uppdrag

Kommunfullmäktige har gett uppdraget att utreda Norsjö gymnasiums och Lärcentras framtid i en tillfällig beredning.

Verksamhetschef för utveckling och tillväkt Max Bohman berättar om möjligheter och utmaningar att bedriva gymnasium och lärcentra i kommunen. El och energi samt träteknik ser man som framtida näringar i området. Vill göra en satsning på de programmen. Viktigt att gymnasiet gör goda resultat Skolinspektionen var på besök förra veckan – det de uppskattar är de goda resultat som eleverna visar. Norsjö kommun har 20 platser för att ta emot ensamkommande flyktingbarn, det innebär att det är många som går språkintroduktionsprogrammet. Höga personalkostnader, den nya läroplanen gör att det är svårt att olika klasser läser ämnen ihop. Elevantalet som går ut grundskolan och ska söka gymnasiet minskar. Träffat olika personalgrupper: lärare, företrädare för vård- och omsorg, företrädare för träindustrin, med flera. Marknadsföring av gymnasieskolan, gjort en insats nu i slutet. Företrädare för träbranschen tycker att det är viktigt att gymnasiet finns kvar, det finns ett värde för företagen. Viktigt för företagen i kommunen att det finns utbildad personal. Träffat de som anställer inom vård och omsorg, de tycker att det är viktigt att det finns en vuxenutbildning för detta. Kunna erbjuda heltidsanställningar, jobbgaranti efter utbildning och så vidare. Eleverna ger både ris och ros till gymnasiet, bra anser de till exempel att lärarna och närheten är, mindre bra är arbetsmiljön.

Beredningen har pratat om flera alternativ för gymnasiet:
A. Nedläggning av gymnasiet

B. Ett förändrat och tydligare programutbud under 2013-2015 samt en vuxfiliallösning i samarbete med Skellefteå 2016 och framåt.

C. Ett stoppat intag av alla gymnasieprogram utom språkintroduktionsprogrammet. Utredning om vuxfiliallösning mot Skellefteå inleds från 2016 efter att alla ungdomselever gått ut från åk 2,3. Yrkesprogrammen läggs ner direkt i höst d.v.s.  alla elever i åk 2,3 på el-energi och trä-industriprogrammet flyttas till Kaplanskolan.

D. Fortsätta att erbjuda alla program som tidigare

Norsjö gymnasiums och Lärcentras framtida verksamhet och uppdrag (pdf, öppnas i nytt fönster).

Mikael Lindfors (S) – rapporten var beställd av kommunfullmäktige, tack för den. Tanken är inte att det ska tas något beslut idag eftersom inget alternativ är samverkat. Det som komplicerar det hela är att söksiffrorna var låga nu i vår. Det blir en ny dimension till utredningen. Varför har vi så få sökanden till gymnasieskolan? En sak som kan spela in är att det är färre elever idag än när vi startade gymnasiet. Vi står inför stora utmaningar.

Hans Klingstedt (V) – bra utredning, däremot så vill jag säga att det är en fördel att de lägger ner utbildningar i Lycksele och Skellefteå, det innebär att vi får en större rekryteringsbas. Viktigt att vi kommer till beslut i frågan snart så att folk veta att det finns gymnasium i Norsjö där jag kan gå tre år med fullvärdig utbildning.

Camilla Hedlund (C) – håller med Hans. Det är det som är tanken, att vi ska få en långsiktighet. Vi vill gärna se resultatet av söket nu så att vi kan se resultatet av de marknadsföringsinsatser som gjorts. Finns möjligheter för vårt gymnasium, vi måste se till att vi jobbar med möjligheterna och får elever. Beslut bör tas i juni.

Isak Frohm (S) – det här är någonting som sker i hela landet antalet elever minskar. Regeringen och riksdagen tog beslut om GY-11, det är strikt för gymnasieprogrammen. Förr kunde små gymnasium nischa sig mer, det är svårare. Yrkesförberedande programmen ger inte högskolebehörighet utan extra insatser. I Norsjö har man i tradition tänkt att man kan ändra sig över sommaren och välja att gå Norsjö gymnasium. Viktigt att man inför andra söket att man väljer att tro på Norsjö gymnasium. Det är alltid några elever varje år som vänder hem. Måste ha en idé hur man tar emot dem i kommunen. En tanke kan vara en filiallösning tillsammans med en annan gymnasieskola. Önskar att man hittar något av de 18 programinriktningarna som attraherar fler tjejer.

Mikael Lindfors (S) – det fanns inget annat resonemang när vi öppnade söket att startar vi en utbildning så går den i tre år.

Martin Landin (FP) – vi har redan en arbetskraftbrist i kommunen inom industrin. Viktigt att behålla folk för att fylla upp. Även kommunen kommer att få problem att rekrytera. Ingen har nämnt är att vi från politikerhåll måste bli duktigare med att öka samarbetet med andra kommuner och gymnasium, samarbeta med olika linjer. Kan konstatera att vi har ett litet rekryteringsunderlag. Vi måste bredda upptagningsområdet för detta. Vi företagare har varit dåliga på att berätta vad vi har att erbjuda i frågan om arbetsplatser. Tror inte att vi ska skicka över samarbetsfrågan på gymnasiet, utan det är en politikerfråga.

Kommunfullmäktiges beslut:
Godkänna upprättad utredning.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på inriktning när intaget för läsåret 2013/2014 är klart.

----------

Lovfritids i Norsjö kommun

Våren 2011 beslutade kommunfullmäktige att erbjuda lovfritids till barn i Norsjö kommun. Erbjudandet skulle gälla under en försöksperiod till och med höstterminen 2012. Under hösten skulle det också göras en utvärdering av t.ex. kostnader och intresse från brukarna.

Utvärdering
Intresset från brukarna har varit svagt. Endast ett barn har vistats på lovfritids ett lov. Ingen utökning av kostnader för personal eller administration har därför förekommit.

Kommentar
Under den här perioden har avgiftssystemet för skolbarnomsorgtaxan förändrats, Nuddis. Avgiften för en fritidsplats under en månad har blivit betydligt billigare än tidigare. Avgiften för lovfritids som är 75: -/dag blir oftast högre än ordinarie timtaxa. Många vårdnadshavare väljer att behålla ordinarie fritidsplats längre idag.

Kommunfullmäktiges beslut:
Utifrån lämnad utvärdering kommer kommunen inte att erbjuda lovfritids.

----------

Måltidstaxa
Mat som säljs till brukare med biståndsbeslut är momsfri. Enstaka måltider som säljs till äldre utan biståndsbeslut och för de som säljs vid skolrestaurangen har fastställts ett pris + moms.

Kommunfullmäktiges beslut:
Priset per måltid fastställs till 55 kronor inklusive moms (49,11 exkl. moms) vid försäljning av enstaka måltider (till de som ej har biståndsbeslut) samt att detta även gäller mat som säljs vid skolrestaurangen. Taxan gäller från 2013-06-01.

----------

Trafiksituationen vid Norsjöskolan

Verksamheten Teknik och fritid har fått uppdraget att återuppta utredningen kring trafiken på skolområdet.
Under vinterhalvåret 2010-2011 har skolområdet stängts av för obehörig trafik på försök. Resultatet har varit bra men inte helt tillfredställande.

Då frågan behöver en permanent lösning har utredningen återigen lyfts på bordet.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 april berättade Sune Eriksson, VD Norsjölägenheter, om etapp 1 när det gäller trafiken vid Norsjöskolan.

Etapp 1 innebär bland annat enkelriktning av gatan, bredda för avlämning, parkering för cyklar, ny personalparkering, ny parkering badhus/sporthall.

Där bussarna stannar kommer flaggstängerna tas bort och ett staket att sättas upp på rätt sida, vid tegelväggen (mot syslöjdslokalen). Alltför att det ska bli säkrare för de som åker buss.

Martin Landin (FP) – detta har diskuterats några gånger och nu kommer vi en bit på vägen. Känns mycket med 1,8 miljoner – ej budgeterade medel. Vi har fått en skiss på detta, men inget underlag till fullmäktige, vad det är för kostnader och så vidare. Vill ha ett bättre underlag till fullmäktige. Tekniska utskottet har säkert jobbat med detta och har fått underlag, men det är viktigt att vi som är ansvariga får ordentligt underlag, vi ska besluta.

Mattias Degerman (S) – underlaget var väldigt litet den här gången. En förklaring kan vara tidsbrist. Vid teknik- och fritidsutskottets sammanträde hade inte underlagen för upphandlingen kommit in. Enligt de anbud som kommit in ska 1,8 täcka det här.

Martin Landin (FP) – det är anbud? Inte kostnadsberökning?

Mattias Degerman (S) – det kommer att upphandlas beroende på beslut idag. Det är inte en kostnadsberäkning.

Johan Broström (V) – jag har varit upp förut, andra har sagt det – vi har för lite information. Det har varit tidsbrist i förberedelserna… igen. Det vi är vi som är ytterst ansvariga och vi måste få kött på benen. När ska vi hamna i fas att vi inte har tillräckligt med underlag för beslut? Någon gång måste vi skicka signalerna att när det kommer upp i fullmäktige ska vi kunna ta ett välförankrat beslut.

Robert Boström (C) – bristfälligt. Men det står inte ens i materialet att det ska göras 2013. Ska det göras i år?

Mattias Degerman (S) – det har varit vår intention att det ska göras under 2013. I vinter hade vi en tillfällig lösning. Om det här hade varit menat till 2014 hade vi inte haft tidsbrist. Vi vill inte ha en tillfällig lösning nu till vintern också.

Isak Frohm (S) – ärendet är handlagt i 10 år och det har funnits en motion väldigt länge. Blir trafiksituationen bättre av detta? Förhoppningsvis, det är tur att ingen allvarlig olycka har hänt under de år som detta pågått. Detta hänger ihop med hela skolområdet. Jag hoppas att det händer under steg 2.

Kommunfullmäktiges beslut:
Trafikplan Norsjöskolan får 1 800 000 kronor för att genomföras.

----------

Ombyggnad av Norsjövallens skola

LiBo Care AB har ställt en förfrågan till Norsjö kommun om att få hyra Norsjövallens skola och göra det till ett behandlingshem för kvinnliga missbrukare.

Martin Landin (FP) – det handlar om 4,5 miljoner. Jag hade hoppats och trott att det varit någon som visat vad vi ska anslå pengar till. Vad det gäller. Det här underlaget kan vi inte ta beslut om. Vi har ingen aning om vad det är.

Mattias Degerman (S) – här har det gått undan. Det här har gått via näringslivsavdelningen. Det här är en kostnadsberäkning. Det ska göras om till ett boende. Ett funktionellt boende istället för den byggnad som vi har idag och som kostar drygt en kvarts miljon per år. Vi behöver inget sprinklersystem. Matsalen ska inte behövas göra om. Det handlar om att göra om klassrum till bra boenderum. Så långt kan jag svara.

Martin Landin (FP) – hur många rum ska det vara? Hur många boenden? Det finns inte något underlag. Du har inte mer underlag än vad jag har. Jag vet att ärendet är kört fram ganska snabbt och det är jättebra att hyra ut Norsjövallens skola. Men det står inte ens hur många rum som ska finnas. Missionskyrkan är räknat på 6 miljoner och här ska vi klara oss med 4,5 miljoner. På Vinkelbo installeras ett nytt brandlarm för 1,5 miljoner. Visst måste vi sätta in ett brandlarm i Norsjövallens skola? Det finns inget underlag. Vi kunde ha fått en redovisning av verksamheten teknik och fritid.

Mattias Degerman (S) – det är inte gjort någon skiss. Det handlar om 14 rum totalt.

Robert Boström (C) – jag håller med Martin. Här vet vi inte vad vi köper. Jag skulle vilja veta vad jag gör med pengarna. Om jag räknar ut hyran så har vi inte med underlag heller. Nu har jag frågat och fått tag i underlaget. Driftskostnad 350 000 kr/år, när det var skola så var det 384 000 kr/år. Borde inte kostnaden vara större?

Mikael Lindfors (S) – det här ärendet är ett roligt ärende. Det handlar om arbetstillfällen i kommunen. LiBo Care kom för några månader sedan och frågade om en lokal. 10 jobb är mycket i vår kommun. Det har varit en dialog mellan tekniska och företaget. Vi ska se till att vi bygger om så att den är ändamålsenlig till det företaget vill ha. Det ska hålla sig inom det rimliga 4,5 miljoner, annars vill de inte hyra fastigheterna. Från och med 2014-01-01 utgår full hyra, vi ska inte subventionera företaget. De har ett avtal som de ska följa och betala. Underlag via tekniska och företagets konsult har tagits fram. De vill flytta in i september. Om vi återremitterar ärendet så står vi där i september – finns det någon som vill hyra då? Det jag är orolig för är om det håller att bygga om med 4,5 miljoner? När det gäller brandskydd så ser det olika ut beroende på byggnaderna. Men det är kontrollerat. De vill gärna löpa loss fastigheten på sikt.

Johan Broström (V) – det är en bra grej, en bra sak. Jag har pratat med en del bybor och de tycker att det är bra. Jag har en fråga: är det så att LiBo Care har allt pappersarbete klart för att börja med ett behandlingshem där i september? Får de starta? Kan vara av intresse att veta, så att det inte stupar på att de inte får starta upp. Rent formellt är det väl Länsstyrelsen som tar sådana beslut?

Martin Landin (FP) – Mikael, det är därför jag inte nämnt ordet återremiss. Vill gärna ta beslut. Men vad händer om kostnaden blir 7 miljoner? Hyresavtalet är satt med grund att det kostar 4,5 miljoner och om det kostar mindre ska hyran justeras ner. Men det står ingenting om att det kan justeras upp.

Mikael Lindfors (S) – visst kunde de skickat med ritningar, men vi har inga anbud inne. När anbuden kommer in och om de hamnar på 7 miljoner så lär det inte bli någon ombyggnation. Men om anbuden visar att det är på 4,5 miljoner måste vi lita på anbuden.

Martin Landin (FP) – jag fruktar en kalldusch. Men om anbuden kommer in så vet vi ju i slutet av maj hur det ser ut.

Mikael Lindfors (S) – om det visar sig att man gjort en felberäkning så lär inte ombyggnationen starta. Vi bör lägga in i beslutet att LiBo Care ska ha okej från Länsstyrelsen, Johan kan göra ett tilläggsyrkande.

Robert Boström (C) – vad händer om driftskostnaden inte håller, får vi höja hyran då?

Mikael Lindfors (S) – vi måste lita på de tjänstemän som gjort uträkningarna.

Johan Broström (V) – tilläggsyrkande: ombyggnation påbörjas först då hyresgäst uppvisar tillstånd att bedriva verksamhet.

Robert Boström (C) – under ajourneringen fick vi veta att driftsbudgeten är ökad till 450 000 kr och avskrivningen ökas från 20 till 25 år. Varför kan inte sådana papper komma med? Varför får vi inte in adekvata uppgifter?

Martin Landin (FP) – storhopen av vi fullmäktigeledamöter känner på samma sätt. Vi måste kräva att få all information. Även om man är okunnig kan man ändå bilda sig en uppfattning utifrån ritningar.

Johan Broström (V) – jag drar tillbaka mitt yrkande och lovar och svär att jag kommer att hemsöka er om det kommer att bita oss i häcken. Det är mycet svårt att ta beslut om utan underlag. Jag vill inte stjälpa affären för jag tror att det här är en bra grej. Jag har sagt det så många gånger: det måste till underlag så att vi kan ta beslut.

Lennart Landin (FP) – jag hoppar in som ersättare. Förra gången jag var det så var det samma sak tidsbrist och undermåliga underlag. Får höra att det blivit ändrade siffror under dagen är det skamligt att vi inte får ta del av de siffrorna. Ingen vill ta ansvar och redovisa siffrorna.

Mikael Lindfors (S) – det är ingen politiker som sitter med i förhanldingar, ingen politiker kan ta ansvar för frågan. Det vi ska diskutera nu är om vi tror att företaget kommer att hyra Norsjövallens skola. Här kan vi skylla på tidsbrist, men det kan vi inte göra i de andra ärendena. Näringslivschef, Lars-Åke Holmgren, kan redovisa i detaljer. Men vi ska ta beslut om ramarna för ombyggnationer. Vi måste säkerställa skattemedel så att vi får igen det vi satsat. Den fråga jag är mest rädd för är att 4,5 miljoner inte ska hålla. Överskrider vi 4,5 miljoner och vi ska täcka det är det inte säkert att LiBo Care vill hyra och då faller det.

Martin Landin (FP) – vi anslår 4,5 miljoner, överstiger kostnaderna det återkommer frågan till fullmäktige.

Mikael Lindfors (S) – så är det alltid. Vi kan inte börja bygga för 6 miljoner. Är anbuden högre än 4,5 miljoner ska det upp hit.

Matin Landin (FP) – det ska inte in några specialanbud så att kostnaden kan bli högre i slutändan

Mikael Lindfors (S) – ska ta med mig kritiken att vi ska ha bättre underlag och handlingar. Det måste bli bättring.

Robert Boström (C) – tilläggsfråga: ärende igenom det överskrider 4,5 miljoner Hur kommer det då att passa in tidsmässigt? Kommer det att stjälpa alltihop? Kommer vi att bli tvungen att ta det där extra?

Mikael Lindfors (S) – det är omöjligt att sia i framtiden. Idag bifaller vi förhoppningsvis 4,5 miljoner sedan får vi se vad anbuden säger. Om de överskrider så måste vi ta upp det i september och då får vi se vad som händer.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till att Norsjövallens skola byggs om, det får kosta 4 500 000 kronor.


----------

Protokollet hittar du här när det är justerat (intern länk).

Protokollet justeras den 2/5 kl. 15.00.

Publicerad:  2013-04-29 18:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)