klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Brandskydd, sotning > Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet

Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden
det vill säga fastighetsägaren) och på dem som nyttjar byggnaden (exempelvis hyresgästerna).

Lagen om Skydd mot Olyckor uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp mellan ägaren till fastigheten och de boende, men normalt sett svarar ägaren för åtgärder som hör till byggnaden och dess fasta tillbehör medan hyresgästen svarar för att lägenheten används på ett ansvarsfullt
sätt.

Initiativet till att reda ut vem som ansvarar för de olika delarna i brandskyddet tas av ägaren. Vissa delar av ansvarsfördelningen regleras förslagsvis i hyresavtal eller andra avtal.
En broschyr,”Brandsäkerhet i flerbostadshus” kan beställas gratis på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida, se länk till höger

Om brandvarnare

Var ska brandvarnare placeras?

Brandvarnare ska helst vara placerade i och utanför sovrum beroende på om du sover med öppen dörr eller inte. Mer specifikt hur brandvarnaren placeras finns i instruktionsboken som följer med när du köper brandvarnaren.

Behöver man ha brandvarnare i trapphusen i ett flerfamiljshus?

Trapphuset är den viktigaste utrymningsvägen i ett flerbostadshus. Därför är det lämpligt att ha brandvarnare i trapphuset för att bli tidigt varnad. Det finns inget lagkrav, men en brandvarnare på vartannat våningsplan är lämpligt.

Vad är skillnad mellan optisk och joniserande brandvarnare?
 • Optisk respektive joniserande brandvarnare är två olika tekniker för att upptäcka rök.
 • Optiska brandvarnare: aktiveras av att en ljusstråle bryts eller reflekteras och reagerar bättre på större partiklar som exempelvis bildas vid pyrande och sotande bränder.
 • Joniserande brandvarnare: aktiveras av de spänningsstörningar som uppkommer då mindre rökpartiklar påverkas av joniserande strålning. Mindre rökpartiklar bildas främst vid öppna lågor. Oavsett vilken typ du väljer är det viktigaste att de finns och fungerar. Vid ny- och ombyggnation rekommenderas nätanslutna seriekopplade brandvarnare.

Hur kontrollerar jag min brandvarnare?

Kontrollera att batteriet i brandvarnaren fungerar genom att trycka in knappen. Gör detta minst en gång om året och när du varit hemifrån en längre tid. Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång per år – till exempel på första advent. Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier, då slipper du byta varje år.

Rengör brandvarnaren från utsidan med dammsugare. Gör detta två gånger per år. Brandvarnaren har begränsad livslängd och bör bytas ut efter 8–10 år. Brandvarnaren kan vara svår att nå – ta inga onödiga risker. Om du är äldre eller har dålig balans, be någon om hjälp!

Är det lag på att ha brandvarnare och släckare i bostaden?

Det finns ett allmänt råd som säger att du ska ha brandskyddsnivå motsvarande en brandvarnare hemma. Lagen om skydd mot olyckor, som bland annat reglerar brandskydd i hemmet, säger att du ska ha ett skäligt brandskydd hemma men ställer inte krav i detalj på vilken utrustning som ska finnas.

I bygglagstiftningen finns det krav på att alla nybyggda bostadslägenheter ska ha brandvarnare. Det är bara i speciella fall som det är krav på att man ska ha brandsläckare i sin bostad, men vi rekommenderar det.

Om handbrandsläckare

Vilken typ av handbrandsläckare bör jag ha?

Vilken handbrandsläckare bör ha beror på vad som ska släckas. En del släckare är bättre än andra mot vissa typer av bränder. Men släckaren ska vara certifierad av SIS eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan. Fråga din försäljare.

Släckare för bostaden
Till hemmet rekommenderar vi handbrandsläckare med minst 6 kg pulver och lägsta klass 43A 233B C.
Pulver är ett effektivt släckmedel mot de flesta typer av bränder.

Släckare för bilen

För bilen rekommenderar vi en handbrandsläckare om minst 2 kg pulver. Effektivitetsklassen bör vara lägst 13A 70B C

Husvagnen/husbilen

Här rekommenderar vi handbrandsläckare med 6 kg pulver, samma klass som för bostaden.
 • Koldioxidsläckare är lämpligt vid brand i elektrisk utrustning då koldioxid är ett rent släckmedel som inte smutsar ner och den leder inte ström. Den släcker inte brand i material som papper, trä och textilier
 • Skum är lämpligt vid brand i material som papper, trä och textilier samt vid brand i olja, plast och vätskor.

Hur kontrollerar jag min brandsläckare?

Kontrollera att tryckmätaren står på grönt minst ett par gånger per år, exempelvis i samband med att du kontrollerar dina brandvarnare.

Det finns olika färger på handbrandsläckare. Spelar det någon roll vilken färg jag har?

En brandsläckare är röd för att lätt kunna upptäckas. Hemma hos dig själv förväntas du veta var släckaren är placerad.

Men på allmänna platser, arbetsplatser e.t.c. - där det finns krav på att brandskyddsutrustning skall finnas - anser vi att handbrandsläckare ska vara röda. Personer som vistas här kan inte förväntas veta var en handbrandsläckare finns. Den röda färgen tillsammans med skyltning blir det tydligt var den är placerad.

Utbudet av ”designade” handbrandsläckare ökat. Vi önskar att alla skaffar släckare till sina hem, och om designade släckare får fler personer att skaffa brandsläckare är det bara bra.

Om brandskydd hemma

Vem är ansvarig för brandskyddet i en bostadsrättsförening?

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som har ansvaret som fastighetsägare. Som boende ansvarar du för brandskyddet i din lägenhet. Gemensamma lokaler, exempelvis trapphus och tvättstuga, ingår i brandskyddsansvaret för föreningens styrelse.

Jag bor i hyresrätt, vem ansvarar för brandvarnaren?

I första hand regleras brandskyddsansvaret för din hyresrätt i ditt hyreskontrakt. Om det inte står något om det, bör fastighetsägaren stå för brandvarnaren och du stå för underhållet av den.

Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande brandskyddet?

Fastighetsägare och hyresvärden har allt brandskyddsansvar som inte är reglerat i hyreskontraktet till den enskilde hyresgästen. Fastighetsägaren ansvarar bland annat för underhåll av tekniska installationer som brandgasventilation från trapphus och källarförråd eftersom hyresgästen inte själv har möjlighet att åtgärda eventuella brister.

Kan jag förvara barnvagnen eller rullatorn i trapphuset?

Barnvagnar får inte placeras i trapphus. Fastighetsägaren kan ge upplysningar var du får ha barnvagnen. Saknas sådan plats måste barnvagnen förvaras i lägenheten. En barnvagn innehåller brännbart material som kan rökfylla ett helt trapphus vid brand. Att förvara en barnvagn, en rullstol eller annat brännbart material som kartonger, tidningar och liknande i trapphuset, ökar risken för anlagd brand och kan ge allvarliga konsekvenser. Barnvagn och rullstol hindrar vid utrymning och hindrar även räddningstjänsten vid en insats.

Rullatorer som inte innehåller brännbart material kan förvaras i trapphuset under förutsättning att de inte är i vägen vid utrymning. Utrymningsvägar ska ha en fri bredd om minst 0,9 meter.

Behöver jag ha en brandstege monterad på min villa?

Om fönstrets underkant är mer än 5 meter från marken ska det finnas en utvändig trappa eller fast stege utformad enligt SS 831340, och som leder till säker plats.

Om det är mindre än fem meter väljer du själv om du vill komplettera med ex stege.

Jag bor på tionde våningen, hur kommer jag ut om det brinner?

Ditt hus är förmodligen byggt med ett brandsäkert trapphus eller motsvarande. Fråga din fastighetsägare vad som gäller. Fastighetsägaren är skyldig att känna till förutsättningarna för utrymning.

Är linolja farligt och vad gör jag med den indränkta trasan?

När linolja kommer i kontakt med syre startar en reaktion som alstrar värme. Linolja är som farligast då kontakten med luft är god, till exempel i papper, trassel eller trasor. För att undvika självantändning kan trasorna brännas eller dränkas in med vatten och läggas i en stängd burk eller liknande som hindrar att vattnet avdunstar.

Om förvaring

Får jag förvara mopeden eller motorcykeln i källarförråd?

Generellt är det inte tillåtet att förvara mopeder eller motorcyklar i källarförråd gemensamma gångstråk, trappor, pannrum eller gemensamma lägenhetsförråd. Det är fastighetsägaren som bestämmer var det kan vara tillåtet att förvara motorfordon i fastigheten.

Detta gäller för en sådan lokal:

Rummet ska vara avskiljt från utrymningsvägar, trapphus och bostadslägenheter i lägst brandteknisk klass EI 60. För dörr gäller att denna ska vara tät och uppfylla lägst brandteknisk klass EI 60. Dörr mot källargång behöver vanligen inte dörrstängare om dörren ändå kan förväntas vara stängd och låst.

Rummet bör vara åtkomligt från utsidan av huset. I färdiga hus kan detta vara svårt, men vid nybyggnation bör det planeras på detta sätt. Brandfarlig vara, i detta fall motorbränsle, får endast förvaras i fordonets bränsletank.

Hur ska min båt vinterförvaras, avstånd till byggnader eller till andra båtar?

Det finns inga specifika avståndsregler men det är bra om det är minst en meter mellan båtarna så att du och utryckande styrka från räddningstjänsten har utrymme att agera vid en brand.
Det är bra om båten är lätt att flytta vid ett tillbud för att undvika att branden sprider sig. På större uppläggningsplatser finns särskilda anvisningar – kontakta Räddningstjänsten.

Vad gäller vid förvaring av däck?

Vi rekommenderar att däck endast förvaras i utrymmen som är avsedda för förvaring exempelvis källarförråd eller garage. Förvaring på balkong kan öka brandrisken mot grannarnas lägenhet.

Hur mycket brandfarlig vara får jag förvara hemma och var får förvaringen ske?

Exempel på brandfarlig vara är gaser som gasol och acetylen och vätskor som lacknafta, bensin och tändvätska. Du får enbart förvara brandfarlig vara för hushållets behov.

I ett hushåll får maximalt förvaras 60 liter gasol, fem liter annan brandfarlig gas och 100 liter brandfarlig vätska.

Om mängden överstiger ska tillstånd för brandfarlig vara sökas. Behållarna som den brandfarliga varan lagras i får rymma olika stora mängder beroende på var de förvaras.

I lägenheter i flerbostadshus

 • Får förvaras maximalt två gasolflaskor om vardera fem liter – en ansluten och en i reserv. Brandfarlig vätska i behållare som rymmer maximalt tio liter.
 • Förvaring i källare eller på vind är inte tillåten i flerbostadshus.
 • På balkongen får maximalt flaskor om 26 liter gasol (P11) och behållare om 25 liter brandfarlig vätska förvaras. Är balkongen inglasad, gäller samma mängder som vid förvaring inne i lägenheten
I enfamiljshus och fritidshus
 • Får i bostadsdelen förvaras gasol i flaskor om maximalt 26 liter (P11) och behållare om maximalt tio liter brandfarlig vätska.
 • På vinden är förvaring av brandfarlig vara är inte tillåten.
 • I cistern får högst 10 000 liter eldningsolja för husets uppvärmning förvaras. I ventilerat utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden får fem liter acetylen får hanteras.
  Brandfarlig gas och vätska förvaras med fördel i fristående eller avskilt förråd.
I gemensamhetsgarage

får ingen brandfarlig vara förvaras förutom i fordonets tank och reservdunk. I lös behållare får brandfarlig vara enbart förvaras om den är oåtkomlig för obehöriga.

Hanteringen ska följa lagen om brandfarliga varor och föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd i Beredskap (MSB). Det innebär att den brandfarliga varan ska förvaras i väl ventilerade lokaler. Brandfarlig gas får inte förvaras tillsammans med brandfarlig vätska.

Mer information om hantering och förvaring av brandfarlig vara i hemmet finns på MSB:s hemsida.

Om att grilla och elda

Får man grilla på balkongen?

Det finns inget förbud mot att grilla på balkonger, men det får aldrig innebära en brandrisk. Se till att ha något att släcka med lätt tillgängt. Tänk på att hyres- eller bostadsrättsföreningar kan ha egna trivselregler som innebär att det inte är tillåtet att grilla.

Hur långt från husfasaden ska en grill stå?

Det finns ingen regel för det men ett bra knep är att känna med handen om ifall fasaden känns varm. Om fasaden är minsta varm, måste grillen flyttas längre från fasaden.

Var får jag lov att elda?

Reglerna för var och när eldning är tillåten skiljer sig åt i olika kommuner. Miljöförvaltningen och i vissa fall gatukontor/tekniska förvaltningen i din kommun kan lämna besked om var och när eldning av exempelvis trädgårdsavfall får ske. Undantag från kommunens regler kan sökas hos miljöförvaltningen i kommunen.

Tänk på att eldning alltid ska ske med försiktighet och att det är du som är ansvarig för säkerheten. Ha vatten nära till hands och se upp med brännbart material i närheten av elden för att begränsa spridningsrisken. Släck glöden ordentligt med vatten och släng aldrig aska i soporna eller i naturen utan att vara absolut säker på att glöden är släckt.

Hur vet jag om det är eldningsförbud?

Under vissa väderförhållanden utfärdar räddningstjänsten eller länsstyrelsen eldningsförbud. När eldningsförbud råder får du information om detta i massmedia, av länsstyrelsen eller räddningstjänsten samt från MSBs brandriskkartor. 

Vid eldningsförbud får du inte grilla i naturen. Däremot får du grilla i din trädgård och på grillplatser som är särskilt iordningställda av kommunen. Fastighetsägaren avgör om grillning på balkong är tillåten.

Får jag grilla i engångsgrillar även om det är eldningsförbud?

När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken t.ex. murade, grävda och avskärmade. Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken.

I allmäna lokaler

Hur vet jag hur många personer som får vistas i en lokal?

Uppgifter om hur många personer som får vistas i en lokal finns i byggnadens brandskyddsdokumentation eller ritningar. Annars kan det vara svårt att veta vad som gäller. Dagens byggregler och handböcker kan vara ett hjälpmedel. Det som oftast begränsar hur många som får vistas i en lokal är golvyta och hur breda dörrarna är. Är du osäker ska du alltid ta kontakt med en brandkonsult eller räddningstjänsten. Oavsett vad uträkningar och bedömningsregler säger, är det alltid den som ansvarar för lokalen som ska se till att alla kan komma ut vid ett brandtillbud.

Hur ska en räddningsväg/brandväg vara utformad?

I utrymningsvägar, exempelvis trapphus och utrymningskorridorer, ska brännbart material hållas till ett minimum. Det blir därför ett indirekt krav på att brännbart material ska vara flamskyddat eller inte bidra till rökutveckling. Motsvarande krav kan även finnas i samlingslokaler, där fler än 150 personer vistas.

Vad ska man tänka på vid övernattning i församlingshem, klubbstuga eller skola.

Byggnader ska vara avsedda för de verksamheter som de bedriver. Alla byggnader är inte gjorda för övernattning. Oftast bör brandskyddet vid en tillfällig övernattning motsvara brandskyddet i ett hotell. En del av de tekniska installationerna, bl.a. brand- och utrymningslarm, kan ersättas av tillfälliga åtgärder som exempelvis brandvakt.

 
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-02-24
Kontaktperson

Göran Josefsson
Räddningschef

Telefon

0953-140 54

Mobiltelefon

070-325 97 25

E-postadress


Arbetsplats
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

 

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)