klart.se

Skolskjuts

Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för grundskolans elever om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Kommunens skyldighet och ansvar
För barn i förskola/fritidshem finns ingen lagreglerad skyldighet för kommunen att sörja för skolskjuts. Inget rättsligt hinder anses finnas mot att kommunen tar ut en avgift för skolskjuts.

Som skolskjuts räknas resor till och från anvisad hållplats med turbundna resor under läsårets dagar, resor till och från bostad och skola. Resor till och från annan skola eller andra lokaler för undervisning (ex slöjd, idrott och centralt anordnad simundervisning) när den ordinarie skolan inte har lämpiga lokaler. (Dessa skolskjutsar är inte skolskjutsar enligt lagen, men upphandlas och hanteras som sådana inom Norsjö kommun).

Styrdokument för skolskjutsverksamhet

  • Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning
  • Skollagen
  • Förordningen om skolskjutsning
  • Utbildning och kulturnämndens beslut

Fordon
Skolskjutsverksamhet sker med upphandlade bussar och bilar samt ordinarie kollektivtrafik.

Vem har rätt till skolskjuts?
Fri skolskjuts beviljas elev i grundskola från den bostad där eleven är mantalsskriven till anvisad skola om:

Lång skolväg – avståndet mellan hem och skola

Förskoleklass, åk 1 och åk 2 2 km
Åk 3-5 3 km
Åk 6-9 4 km


Efter särskild prövning kan transport eller ersättning också beviljas för skjuts till fastställd hållplats om avståndet överstiger 2 km för elever i förskoleklass och åk 1-5. För elever i årskurs 6-9 ska avståndet vara minst 4 km.

Trafikfarlig väg
I de fall där en elev bedöms ha en trafikfarlig skolväg kan kostnadsfri skolskjuts beviljas under del av- eller hela läsåret utifrån särskilda skäl.
Säkerhetsfrågor och problem gällande elevens väg mellan hemmet och hållplatsen löses i första hand i samråd mellan skola, förälder, entreprenör och/eller trafikansvarig i kommunen.

Elev med växelvis boende
I de fall där elev bor växelvis hos båda föräldrarna inom en och samma kommun har eleven rätt till skolskjuts från båda adresserna om övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Det gäller under förutsättning att det är ett växelvis boende under ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen(se svenska kommunförbundets cirkulär 2004:64). En ansökan om skolskjuts ska göras på särskild blankett underskriven av båda föräldrarna.

Tillfällig skolskjuts
En elev som skadar sig i samband med en olycka kan via kommunens försäkringsbolag erhålla tillfällig skolskjuts till och från skolan. Tillfällig skolskjuts som ersätts av ett försäkringsbolag inräknas inte i kommunens skolskjutsverksamhet och det är föräldrarnas plikt att initiera behovet i samråd med försäkringsbolag och rektor.

Skadeanmälan finns på skolexpeditionen

Observera att det är viktigt att försäkringsbolaget underrättas innan skolskjuts beställs.
Kom ihåg att spara kvitton som du får vid akuta besök på lasarettet.
Norsjö kommun är försäkrade hos försäkringsbolag:
Folksam, telefon 0771-950 950

Ansvarsfördelning
Kommunen och aktuell skola, entreprenör, förälder och elev har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan. Skolskjutsansvarig sköter planering och utvärdering av kommunens skolskjutsverksamhet. Det är endast skolskjutsansvarig eller av honom/henne utsedd person som kan beställa eller avbeställa skolskjutsar.

Vägen mellan hemmet och hållplatsen, vid hållplats samt av- och påstigning av fordon

  • Föräldrarna har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen.
  • Föräldrarna har ansvar för att eleven är vid skolskjutshållplatsen vid meddelad avgångstid.
  • Föräldrarna har till uppgift att se till att eleven går anvisad väg till hållplatsen och följer överenskomna ordningsregler.
  • Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de i skolskjutsplanen fastställda skolskjutshållplatserna.
  • Vid sjukdom eller vid annan tillfällig frånvaro ska föräldrarna omgående meddela entreprenören att eleven inte kommer att följa med transporten.

Under transporten
Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten. Eventuella problem ska föraren/entreprenören lösa tillsammans med skolan.

Vid skolan
När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut.
Vid hemfärd är det skolan som ansvarar för att eleverna passar uppgjorda avgångstider. Vid eventuella väntetider vid skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och säkerhet.

Trafikförsäkring
Om en elev skadas vid en trafikolycka eller får någon av sina tillhörigheter förstörda i samband med olyckan, täcks alla kostnader genom fordonets trafikförsäkring.

En elev som med avsikt skadar någonting på bussen eller i taxin är ersättningsskyldig gentemot entreprenören som har möjlighet att rikta skadeståndskrav mot eleven. När en elev oavsiktligt skadar någonting på bussen eller i taxin kan förälders hemförsäkring i vissa fall användas.

Överklagan
Om elever och föräldrar inte är nöjda med det beslut som tagits gällande skolskjuts för eleven ska man i första hand ta kontakt med samordnande rektor.

Samordnande rektor är nämndens delegat i beslut gällande beviljande av skolskjuts utifrån utbildnings- och kulturnämndens regler och riktlinjer.

Eventuellt överklagande av nämndens beslut sker till länsrätt.
Bestämmelser finns i Förordningen om skolskjutsning (SFS:1970:340 med ändringar t o m 1192:1291) 2§ samt i trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17 med ändringar t o m 1988:21).

Elever som inte har skolskjuts
För elever som inte har rätt till skolskjuts är det föräldrar som ansvarar för att eleven tar sig till och från skolan.
I denna skrift använder vi ordet förälder, vilket avser vårdnadshavare.

Har du frågor kring skolskjutsar så vänd dig i första hand till rektorsexpeditionen eller samordnande rektor.

 
 

Sidan uppdaterad:  2013-01-25
Kontaktinformation

Norsjöskolans expedition


Besöksadress

Skolgatan 25

E-postadress


Linda Lidén
Skoladministration
Telefon: 0918-141 90
linda.liden[at]norsjo.se

Hjördis Holmström
Skolskjutssamordning
Telefon: 0918-141 76
hjordis.holmstrom[at]norsjo.se
 

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)